ေငြေခ်း စာခ်ဳပ္ကို အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ေခါင္းစဥ္ ေျပာင္းသူမ်ား ျပႆနာရွိ ႏိုင္ပါတယ္ (ဖတ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္)

ေငြေခ်း စာခ်ဳပ္ကို အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ေခါင္းစဥ္ ေျပာင္းသူမ်ား ျပႆနာရွိ ႏိုင္ပါတယ္ (ဖတ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္)

ယေန႔ ရပ္ကြက္ထဲတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ ျပသနာတစ္ခုကေတာ့ ေငြေခ်းျခင္း ႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေငြလိုအပ္သူက ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူထံ ေခ်းသည္။ (ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူ ဟု သုံးရျခင္းမွာ ထိုသူမ်ားသည္ ေငြတိုးခ်စား သူမ်ားမဟုတ္သည္ကို ဆိုလိုပါသည္။) ေငြေၾကး တတ္ႏိုင္သူကလည္း ေငြေခ်းငွားသူ ႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီး၍ေသာ္ လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ လက္ထဲဒီအတိုင္းကိုင္ထား ေသာေငြ နည္းနည္းတိုးပြားလာလ်င္ တိုးေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္းျဖင့္ ေငြေခ်းေပးၾကေလ့ရွိသည္။

သို႔ရာတြင္ ေငြေခ်းျခင္းကို ခိုင္မာေစရန္ အလို႔ငွာလည္းေကာင္း အရပ္ထဲတြင္ ၾကားသိေနရေသာ လိုင္စင္မရွိဘဲ ေငြေခ်းလ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ဆိုေသာ အရာကို ေရွာင္ကြင္းလို၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ေငြေခ်းသည့္ကိစၥကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၾကရာတြင္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ဟူ၍ ခ်ဳပ္ဆိုၾကျခင္း မျပဳၾကဘဲ ေငြယုံၾကည္ အပ္ႏွံစာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ အိမ္အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ ဟူ၍ ခ်ဳပ္ဆိုၾကသည္။ (ေရွ႕ေနႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုၾကသည္က နည္းသည္။ ေရွ႕ေနခ ေပးရမွာ တြန႔္တိုၾကသည္။ အက်ိဳး ဆက္ကား) ဥပေဒကို ေသခ်ာမသိပဲ ငါသိငါတတ္ဟူေသာ ပညာရွိ ဉာဏ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုၾကသည္။

ထိုသို႔ ေငြေခ်းျခင္းကို အိမ္အေရာင္း အဝယ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ ေငြဆပ္ရန္ သတ္မွတ္ကာလ ေရာက္သည့္ အခါ ျပႆနာတက္ေလၿပီ။ အမွန္တကယ္ လုပ္ထားသည့္ ကိစၥမွာ ေငြေခ်းျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စာခ်ဳပ္က အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္။ ေငြေခ်းငွားသူက ျပန္မဆပ္လ်င္ မည္သို႔ တရားစြဲမည္နည္း။ ေငြရလိုမႈနဲ႔ စြဲမည္လား သို႔တည္းမဟုတ္ အိမ္လက္ေရာက္ ရလိုမႈ နဲ႔ စြဲမည္လား။

အမႈပုံစံ အေ႐ႊးမွားလ်င္ေတာ့ မိေအးႏွစ္ခါနာ ဖို႔ေသခ်ာ ေလၿပီ။ စာခ်ဳပ္တစ္ေစာင္ကို ဥပေဒ တတ္သိနားလည္သူမ်ားႏွင့္ မခ်ဳပ္ဆိုပဲ ငါသိငါတတ္ျခင္း ဟူသည့္ မာန။ မလိုအပ္ပဲ တြန႔္တိုေသာ ႏွေမ်ာစိတ္က ေပးသည့္ ဒုကၡျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒတြင္ ဆို႐ိုးစကားရွိသည္။ “ဥပေဒ၏ အကူအညီကို ေတာင္းခံလိုလ်င္ သန႔္ရွင္းေသာ လက္ျဖင့္ ေတာင္းခံပါ” ဟူ၏ ။ မည္သည့္ ကိစၥမဆို ႐ိုးသားမႈ ရွိရန္လိုပါသည္။

ေငြေခ်းျခင္းကို ေငြေခ်း စာခ်ဳပ္ ဟူ၍ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း ခ်ဳပ္ဆိုၾကရန္လိုသည္။ မိမိသည္ ေငြတိုးခ်စားျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ျပဳေနသူ မဟုတ္ပါက ေငြတိုးေခ် စားျခင္းဥပေဒကို ေၾကာက္ေနရန္မလိုပါ။ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ဆိုသည့္ ဥပေဒက မိမိအတြက္ သက္ေရာက္ျခင္းမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ မည္သည့္ စာခ်ဳပ္မဆို ခ်ဳပ္ဆိုရျခင္းမွာ လြယ္သည္ ။

မည္သူမဆို လြယ္လြယ္ခ်ဳပ္ ဆိုတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ထို႔ေလာ က္ လြယ္သည္ မဟုတ္ပါ။ ဥပေဒကို နားလည္ သူသည္ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုစဥ္က အခ်ိန္အတြက္မေတြး ပါ။ အဆုံးသတ္ကိုသာ ႀကိဳေတြးပါသည္။ ျပႆနာ ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ စာခ်ဳပ္က ဥပေဒအရေဘာင္ဝင္ေအာင္ ေျဖရွင္းရလြယ္ေအာင္ ခ်ဳပ္ဆို ေပးၾက ရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ စာခ်ဳပ္လြယ္လြယ္ မခ်ဳပ္ဆိုၾကပါ ႏွင့္ ဟုသာ တင္ျပအပ္ပါသည္။

U Aung Zay Ya (စာခ်ဳပ္ေရွ႕ေန)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − seventeen =