ျပည္သူေတြ အတြက္ အထူးသတင္းေကာင္းေလး ၾကားရျပန္ၿပီ ….

ျပည္သူေတြ အတြက္ အထူးသတင္းေကာင္းေလး ၾကားရျပန္ၿပီ ….

အေမစု တည္ေထာင္ထားတဲ့ ေဖာင္ေဒးရွင္းႀကီးက ႏိုင္ငံေတာ္စီမွေျမဝယ္ၿပီးေနျပည္ေတာ္ရွိ ေျမက၁၀၀မွာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြအတြက္အခမဲ့လေရာင္ေတာသင္တန္းေက်ာင္းႀကီးကို၂၀၂၀မကုန္ခင္ အျမန္ဖြင့္လွစ္ဖို႔လုပ္ေဆာင္ေနတယ္တဲ့။

” လေရာင္ေတာစီမံကိန္း ”ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဥကၠဌ အျဖစ္ဦးေဆာင္ၿပီး၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့ပါသည္။ ေရရွည္လုပ္ငန္းႀကီး(၃)ခုျဖစ္သည့္ေ႐ြ႕လ်ား စာၾကည့္တိုက္လုပ္ငန္းကို၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခ်က္နည္းျပဳတ္ နည္း သင္တန္းေက်ာင္း (HospitalityandCateringTrainingAcademy)ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္

လည္းေကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာလမ္းေဖာက္ျခင္း၊တံတားေဆာက္ျခင္း၊လူေနအိမ္၊ဆရာေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္ျခင္း၊ဆိုလာမီး၊လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိရန္ကူညီျခင္း၊ ေရရရွိရန္ေရတြင္း၊ေရကန္မ်ားတူးေဖာ္ျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ိဴးမ်ိဴးႏွင့္စစ္ေဘးဒါဏ္ ခံစားေနရေသာ မိသားစုမ်ားကိုအဘက္ဘက္မွကူညီေပးျခင္းအစရွိေသာလုပ္ငန္း မ်ားကို၂၀၁၄ခုႏွစ္မွလည္းေကာင္း၊ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ အရွိန္အဟုန္မ်ားစြာ ရရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယခု၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ (၄) ခုေျမာက္ ေရရွည္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာမည့္ “လေရာင္ေတာ” စိုက္ပ်ိဴး သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း (La Yaung Taw Horticulture Training Academy)

ကိုေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠဌေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္ လမ္းၫြန္မႈျဖင့္ေနျပည္ေတာ္ရွိေဖာင္ေဒးရွင္း၏ေျမဧက(၁၀၀)ခန႔္တြင္စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။“လေရာင္ေတာ”သင္တန္းေက်ာင္းကို ပန္းမန္ဥယ်ာဥ္၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားစံနစ္တက်စိုက္ပ်ိဳးတတ္ျခင္းျဖင့္ မိသားစုဝင္ေငြတစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ျမင့္တက္

လာေစရန္အတြက္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းႏွစ္စဥ္လို ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ ေရေဘးဒါဏ္၊ ေလမုန္တိုင္းဒါဏ္၊ အပူရွိန္ ျမင့္မားျခင္းဒါဏ၊္အစရွိသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားဧ။္

အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေသာသစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးလာမႈကိုျပည္သူမ်ား လက္ေတြ႕သိရွိနားလည္လာရန္ႏွင့္သစ္ေတာမ်ားကိုတန္ဘိုးထားၿပီးေရရွည္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ပါည္၊

ဤသက္ေမြးပညာေက်ာင္းတြင္လက္ေတြ႕ ကြင္းဆင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ပန္းမန္ဥယ်ာဥ္၊သစ္ေတာ၊ ပ်ိဳးခင္းမ်ားေနရာသတ္မွတ္ထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊

သင္တန္းကာလအတြင္းဟင္းသီးဟင္း႐ြက္၊သစ္သီး ႏွင့္ပန္းမန္ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ေရး၊ဘာပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္ေရး နည္းပညာမ်ား ကိုပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကဳံမ်ားစြာရွိတဲ့သင္တန္းဆရာ၊ဆရာမမ်ားကစံနစ္တက်စာေတြ႕လက္ေတြ႕ထည့္သြင္းသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။။

အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ရွိစိတ္ဝင္စားသူမ်ားကို“အခမဲ့” လက္ခံသင္ၾကားေပးသြားမည္ ဖစ္ၿပီး၊သင္တန္းၿပီးဆုံးပါက သင္တန္းသားမ်ားအခ်ိန္တိုအတြင္း

ဝင္ေငြေကာင္းေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိသြားေစေရးကို ဦးတည္ၿပီးသင္႐ိုးေရးဆြဲထားပါသည္။။ သင္တန္းကလမွာအမ်ားဆုံး(၁)ႏွစ္ျဖစ္ၿပီးရက္တို သင္တန္းမ်ားကိုလည္းပူးတြဲဖြင့္လွစ္ေပးသြားႏိုင္ရန္စီစဥ္ထားပါသည္။

သင္တန္းကာလ(၁)ႏွစ္ အတြင္းေျမဆီလႊာစိစစ္ျခင္း၊ ပန္းပင္မ်ား စနစ္တက်ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္၊ပန္းၿခံမ်ားသာယာေစရန္ျပဳျပင္ျခင္း၊ သစ္သီးၿခံမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း၊သဘာဝေျမၾသဇာ

ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ဓာတုကင္းလြတ္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္း ၊ေဈးကြက္ရွာေဖြျခင္း၊ က်ေရာက္တတ္သည့္ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားအားႏွိမ္နင္းျခင္း၊သဘာဝသစ္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း တို႔ကိုစာေတြ႕၄၀%၊လက္ေတြ႕၆၀%အခ်ိဳးျဖင့္စံနစ္တက်အခမဲ့သင္ၾကား

ေပးသြားမည့္အျပင္ရက္တိုသင္တန္းမ်ားတြင္ဝင္ေငြတိုးရရွိႏိုင္မည့္ သစ္သီး၊ ပန္းမန္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း (ဥပမာသဇင္၊ႏွင္းဆီ၊သစ္ခြႏွင့္မွိူစိုက္ပ်ိဳးျခင္း)တို႔ကိုဘာသာရပ္တစ္ခုျခင္းအလိုက္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ရာစိတ္ဝင္စားသူျပည္မ်ားအသက္အ႐ြယ္မေ႐ြး ဝင္ေရာက္ ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

သင္တန္းသားဦးေရ(၅၀)ကန႔္သတ္ထားၿပီး သင္တန္းဆင္းၿပီးပါက ဟိုတယ္မ်ား၊ ေနအိမ္၊႐ုံးအေဆာက္အဦးမ်ား၊ဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ဥယ်ာဥ္မႉးမ်ားအျဖစ္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သလို မိမိကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား အျဖစ္လည္း ထူေထာင္သြား ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ဥယ်ာဥ္၊ ပန္းမန္သက္ေမြးပညာမ်ားသင္ၾကားမည့္လေရာင္ေတာေျမေနရာမွာ ေလ့လာစိစစ္မႈအရေျမဆီလႊာမ်ိဳးစုံရွိေနျခင္း၊သဘာဝသစ္ေတာငယ္တစ္ခုလည္းပါရွိျခင္း

တို႔ေၾကာင့္ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္လက္ေတြ႕က်က်သင္ၾကားပို႔ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္သာမက ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူႏွင့္ ျပည္သူမ်ား လာေရာက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ပါစီစဥ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

“လေရာင္ေတာစိုက္ပ်ိဴးပညာသင္တန္းေက်ာင္း” ကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မကုန္မီ ဖြင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ မၾကာမီကာလ အတြင္း ပင္မေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊နယ္မွေက်ာင္းလာ တက္မည့္သင္တန္းသားမ်ား အတြက္အေဆာင္မ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးခင္းမ်ားအတြက္ေျမ ေနရာျပဳျပင္ျခင္း

တို႔ကိုစတင္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား၊သက္ေမြးပညာကိုအားေပးလိုသူမ်ား၊မည္သူမဆိုေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔အလႉေငြ၊ လုပ္အား၊ ပစၥည္းမ်ား လႉဒါန္းႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

crd : panpyoelat

Add a Comment

Your email address will not be published.