ျမန္မာျပည္သူ ေတြ ရင္ထဲ က ကမာ ၻမေၾကတဲ့ သမိုင္း တရားခံမ်ား ( သို႔ ) ျမစ္ ဆုံ စီမံကိန္း ရဲ႕ အဓိက တရားခံမ်ား

ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွ သူမ ၏ လက္ေရး မူ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ “ ဧရာဝတီ သနားခံစာ ” ဆိုေသာ စာတမ္းအား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ သူမ ၏ ေနအိမ္ လိပ္စာျဖင့္ ေခါင္းစဥ္ တပ္ကာ ႏိုင္ငံ တကာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ေလ့လာေရး သုေတသန အဖြဲ႕ သို႔ ေရးသား တင္ျပ ခဲ့သည္ ။

အဆိုပါ ျမစ္ သည္ အံ့ဖြယ္ဘနန္း ျဖစ္ေစ ရၿပီး ျမန္မာျပည္၏ အဓိကေရေသာက္ျမစ္လဲျဖစ္ေသာ အရာျဖစ္၏။ ထို႔အျပင္ ျမစ္ႀကီးသည္ က်မတို႔ သတၱေဗဒႏွင့္ သဘာဝေဗဒတို႔၏ ပင္မအဓိက ျမစ္ႀကီးလဲျဖစ္ သည္ ။ ထိုျမစ္ႀကီး မွ က်မတို႔ လူသားမ်ား လက္ရွိေနထိုင္ၾကေသာ က်မတို႔တိုင္းျပည္ ၏ သဘာဝ ေဂဟစနစ္အသြင္အား ထုတ္ေဖၚျပသထားေသာ အံမခန္းဘြယ္ျမစ္ႀကီးျဖစ္ပါေပသည္။

ထိုျမစ္ႀကီး အား အေၾကာင္းျပဳကာ က်မတို႔ တိုင္းျပည္ ၏ သမိုင္း ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူေနဘဝအဖုံဖုံအသြယ္သြယ္တို႔အား ေပါင္းစပ္ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ျမစ္ႀကီးျဖစ္သည္သာမက ၎ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးအား အေျခခံကာ ႐ႊင္ျမဴးဖြယ္ ခံစားဖြယ္ လြမ္းေမာဖြယ္ ဂုဏ္ယူ ဖြယ္ႏွင့္ မေရတြက္ႏိုင္ေသာ ရသ စာေပမ်ား အား ခံစားစံစားရေသာ ျမစ္ႀကီး တစင္း စီးဆင္းလွ်က္ပင္တည္း.. ”

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ( ၂၄ ) ရက္ေန႔ ေနခင္း ( ၂ ) နာရီ တြင္ ျမစ္ဆုံ လုပ္ငန္း အေကာင္ထည္ေဖၚေရး အတြက္ တြဲဖက္ လုပ္ကိုင္မည္ ဘန္ကာ BANCA ႏွင့္ တ႐ုတ္ဘက္မွ စီပီအိုင္ ကုမၼဏီတို႔ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရး ထိုးကာ ႏိုင္ငံတကာမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမည့္ အီးအိုင္ေအ အတြက္ ေလ့လာေရးကို စတင္ အေကာင္ထည္ေဖၚၾကျပန္သည္။

(၂၀၀၉) ခုႏွစ္ ဇန္နာဝရီ လမွ ဇြန္လ အထိ တ႐ုတ္ျမန္မာ အဖြဲ႕ေပါင္း ၁၁ ဖြဲ႕မွ လုပ္ငန္း အေကာင္ထည္ေဖၚရန္ေနာက္ဆုံး ေလ့လာစူးစမ္းမႈမ်ား အၿပီးသတ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ၾကရာတြင္ တ႐ုတ္ဘက္မွ စီပီအိုင္ (China Power Investment) မွ ၎တို႔ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား အထူး အစည္းေဝးေခၚယူကာ တင္ျပၾက၏။

တင္ျပခ်က္ ထဲတြင္ ကုမၼဏီ၏ လုပ္ငန္း စတင္အေကာင္ထည္ေဖၚခ်ိန္မွစၿပီး လုပ္အားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အားလုံး အရႈံးျဖင့္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ႏိုင္စရာ အေၾကာင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း စတင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခ်ိန္မွ စကာ ကုမၼဏီအဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ အက်ိဳးျမတ္ႀကီးမ်ား ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ၎တို႔ စာတမ္းတြင္ ေဖၚျပသည့္အတြက္ တ႐ုတ္ျပည္မ အစိုးရကိုယ္တိုင္ပင္ အထူးစိတ္ဝင္စားကာ တ႐ုတ္ျပည္ ၏ သစ္ေတာေရးရာ (ေျမာက္ပိုင္းေဒသ) ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ႀကီး( လ်ံခ်ီပင္း) အား စီပီအိုင္၏ လုပ္ငန္း မ်ားအား ပူးတြဲပါဝင္ႀကီးၾကပ္ရန္ သံဗာန္စာဆင့္ထုတ္ကာ ၫြန္ၾကား ခဲ့သည္။

အေၾကာင္း မွာ ေမခ မလိခ ျမစ္ႏွစ္သြယ္ ဆုံမိစီးဆင္းသည့္ အိုင္ႀကီးသည္ အလြန္တန္ဖိုးႀကီးမားေသာ ေ႐ႊႏွင့္ အျခားဓါသတၱဳပစၥည္းမ်ား ရရွိေသခ်ာေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း စတင္လုပ္ေဆာင္ေသာ အခ်ိန္မွစၿပီး လုပ္ငန္းၿပီး ဆုံး သည့္ အခ်ိန္ထိ ေ႐ႊႏွင့္ တန္ဘိုးႀကီး ဓါတ္သတၱဳ ခန႔္မွန္းေျခ တန္ေပါင္း (၅၀၀၀) ႏွင့္ ၁၀၀၀၀ ေသာင္းအၾကား တပါတည္း ရရွိတူးေဖၚႏိုင္ေၾကာင္း အျပင္ ေဒသတြင္းရွိ ရွင္းလင္းပယ္ ဖ်က္ရန္ သစ္ေတာႀကီးမ်ား မွ သစ္တန္ခ်ိန္ (၂သန္းမွ ၇) သန္းထိ ရႏိုင္သည့္အျပင္ တန္ဘိုးရွိေသာ ရွားပါး သစ္ခြ ႏွင့္ အျခားေသာ မ်ိဳးေစ့ မ်ိဳးဆက္ အသစ္ဆန္းမ်ား ရရွိမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းအား အေသးစိတ္ ဓါတ္ပုံမ်ားႏွင့္ တကြ တင္ျပခဲ့သည္။

အထက္ ပါ အစီရင္စာ အား ၂၀၀၉ ခု ဂ်ဴလိုင္ လ ၆ ရက္ေန႔ တြင္ တင္ျပျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္ ယူနန္ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားပင္မက ျပည္မ အာဏာပိုင္မ်ားပါ အထူးစိတ္ဝင္စားခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္သို႔ တ႐ုတ္ျပည္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး အလည္ပတ္ေရာက္ရွိလာၿပီး အနားယူသြားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊႏွင့္ ျမန္မာ စီးပြားေရးသမားမ်ား ခ႐ိုနီမ်ားအား အထူးမက္လုံးေပးဖိတ္ေခ ၚခဲ့သည္ ။

ထို႔ ေၾကာင့္ (၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္) ျမန္မာ အာဏာရွင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေ႐ႊဦးေဆာင္ေသာ ၈၁ ေယာက္ပါသည့္ ျမန္မာကိုယ္စာလွယ္အဖြဲ႕ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ လိုက္ပါၿပီး တ႐ုတ္ျပည္မွ “မဟာ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ အေဆာက္ဦး” တြင္ ေကာ္ေဇာနးခင္း ကာ တ႐ုတ္ျပည္ မွ သမၼတ ဟူဂ်င္ေတာင္း က ႀကိဳဆိုခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေလာ့အိန္ဂ်လိ တိုင္းမ္ သတင္းစာမွ ေရးသားတင္ျပထား သည္ ။

ထိုသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉး ႀကီး သန္းေ႐ႊႏွင့္ ခ႐ိုနီတို႔၏ တ႐ုတ္ျပည္ခရီးစဥ္တြင္ တ႐ုတ္ ဖက္မွ ျမစ္ဆုံလုပ္ငန္း အပါဝင္ အျခားေသာ အေၾကာင္းရာမ်ား (၁၃) ခုအား အေျဖခိုင္ခိုင္မာမာရရွိေအာင္ တ႐ုတ္တို႔ဘက္မွ အင္တိုက္ အား တိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လက္မွတ္ေပါင္း (၄၃) ခုအား ျမန္မာဘက္မွ ထိုးေပးခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉး ႀကီးသန္းေ႐ႊမွ လက္မွတ္ ထိုးသေဘာ တူေသာ အခ်က္မ်ား တြင္ တ႐ုတ္ တို႔ လိုလားေတာင္းတေသာ အခ်က္လက္ ကို ရရွိသြားၾကေလ၏ ။ ၎အခ်က္လက္ မွာ ျမစ္ဆုံေဒသရွိ နယ္ေျမရွင္းလင္း တည္ ေဆာက္ေသာ ကာလဝယ္ အသုံး မဝင္ေသာ သစ္မာႏွင့္ ျမစ္ဆုံေဒသ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း တြင္ ဖယ္ထုတ္စြန႔္ပစ္ရမည္ျဖစ္ေသာ ေျမသားမ်ားအား တ႐ုတ္တို႔ဘက္သို႔ တိုက္႐ိုက္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး အပါဝင္ လိုအပ္လွ်င္ တ႐ုတ္တို႔ဘက္ မွ လုံၿခဳံေရး အစီမံမ်ား ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိရန္ျဖစ္ေလသည္။

ထိုကိစၥ အရပ္ရပ္ အား အကြက္ က်က် စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေသာ ယခု အနားယူသြားသည့္ ဒုတိယ သမၼတ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအးတို႔အာ ေအးရွေဝါလ္ႏွင့္ စီပီအိုင္တို႔မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ( ၃၀၀ ) လက္ေဆာင္ေပး အပ္ႏွင္း ခဲ့သည္၊ တ႐ုတ္တို႔ လိုခ်င္ ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားရရွိၿပီးေနာက္ ျမစ္ဆုံလုပ္ငန္းအား အားတိုက္ အင္တိုက္ ျပဳလုပ္ၾကေလေတာ့သည္။ ျမစ္ဆုံလုပ္ငန္းအား ျမန္မာဘက္မွ တာဝန္ယူ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားသူ ေအးရွေဝါလ္ကုမၼဏီမွ တက္သုတ္႐ိုက္ကာ အလွ်င္သလို အေကာင္ထည္ေဖၚေဆာင္႐ြက္ ရာ တြင္ (၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ျပည္ဘက္မွ ျမန္မာျပည္၏ မိခင္ ဧရာဝတီအား စတင္ သတ္ျဖတ္ရန္ စက္ယႏၵယားေပါင္း (၁၀၃၂) ခု အားစတင္ဝင္ေရာက္ လာေတာ့သည္ ။

၎ ေဒသတြင္း ရွိ ႐ြာေပါင္း ၆၃ ႐ြာ ႏွင့္ လူဦးေရေပါင္း ၂ ေသာင္း ၆ေထာင္မွ ၃၈၀၀၀ အၾကား ရွိမည္ဟုခန႔္မွန္းရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊ၏ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ သြားေသာ ခရီးစဥ္အား ဘိန္းဘုရင္ ေလာစစ္ဟန္ႏွင့္ ၎တို႔ မိသားစုပိုင္ဆိုင္ေသာ ေအးရွေဝါလ္ ကုမဏီမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၈ သန္း အကုန္က်ခံကာ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ စီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္းအား တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား လုံၿခဳံေရး ဆိုင္ အထူးေထာက္လွမ္းေရးမွ ၎တို႔၏ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ စာရင္းအား တ႐ုတ္ျပည္မ ႏွင့္ တ႐ုတ္ ရာဇဝတ္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ဌာနသို႔ တင္ျပရာတြင္ ေဖၚျပထား သည္။

၁၉၈၈ စစ္တပ္ မွ အာဏာသိမ္းေသာ ကာလဝယ္ မိုင္းယမ္း တိုက္ပြဲ ႀကီး ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ၀ ေဒသႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ေနရာတြင္ ျဖစ္ပြားေနၿပီး ၎တိုက္ပြဲအား အဓိက တာဝန္ယူ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ ေနသူမွာ ဗိုလ္မႉး တင္ေအာင္ျမင့္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဗိုလ္မႉး တင္ေအာင္ျမင့္ဦးအား ညႇိႏိုင္းကာ ေလာ္စစ္ဟန္ ၎၏ လက္ေထာက္ ဖုန္းက်ားရွင္းတို႔ႏွင့္ ကိုးကန႔္ေဒသ အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန႔္ မွ စနစ္တက် စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူရသီဟ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး အပါဝင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအး ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊႏွင့္ ၎၏ မိသားစုမ်ားပါ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းပူးတြဲလုပ္ကိုင္လက္တြဲခဲ့ၿပီး ေလာ္စစ္ဟန္ပိုင္ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၀.၂၂) ဘီလီယံ(ခန႔္မွန္းေခ်) အား ျမန္မာႏွင့္ အားရွစီးပြားေရးေလာကတြင္ အေရာင္ ဝင္းလက္ေတာက္ပေစခဲ့သည္။

ေလာ္ စစ္ဟန္ မိသားစု၏ ေအးရွေဝါလ္ ကုမၼဏီသည္ ျမန္မာဘက္တြင္ ျမစ္ဆုံနယ္ေျမတူးဆြရွင္းလင္းေရးႏွင့္၎ေဒသမွ ရွင္းလင္းဖယ္ထုတ္ေသာ ေျမႀကီးႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားအားလုံးအား တ႐ုတ္ျပည္ဘက္သို႔ တေန႔လွ်င္ (တန္ေပါင္း ၁၀တန္း မွ တန္ေပါင္း ၂၅)တန္ ဝန္တင္ေဆာင္ေသာ ကားႀကီးကားငယ္မ်ားျဖင့္ ေန႔ေရာညပါ တေန႔လွ်င္ ၂၂၈ စီးမွ ၃၄၀) ထိ သယ္ယူသြားသည္ကို တိက်ေသာ ေဒသခံတို႔မွ မွတ္တမ္းတင္ထားမႈအား စာေရးသူမွ ရရွိခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ျပည္ဘက္ တြင္ ေန႔ည ( ၂၄ ) နာရီ လည္ပတ္ေသာ သစ္ခြဲစက္မ်ား၊ ေ႐ႊ ႏွင့္ ဓါတ္သတၱဳ ခြဲထုတ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ လူအင္အား (၅၀၀ မွ ၈၀၀၀အထိ) အလုပ္ခန႔္အပ္ကာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ၾကၿပီး စိပီအိုင္(CPI) ျမစ္ဆုံေဒသ အက်ိဳးျမတ္ ႏွင့္ လုပ္ငန္း ေဝစု အတြင္ ခြဲေဝရွင္းလင္းေရး မွတ္တမ္းတြင္ ျမန္မာ ျမစ္ဆုံေဒသမွ လုပ္ငန္းအေကာင္ထည္ ေဖၚေရးကာလ တြင္ ရရွိေသာ ရွင္းတမ္း သည္ (သစ္မာႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၃၈၂ သန္း( သဘာဝ ဓါတ္သတၱဳမ်ားမွ ေ႐ႊႏွင့္ အျခားဓါတ္သတၱဳ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၆၄၄သန္း အား ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အျပင္ ေက်ာ္မ်က္ ရတနာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂၄ သန္း ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပထားသည္။

ျမစ္ဆုံ ဆည္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေသာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ ၍ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးသြားၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နာဝရိလ ၇ ရက္ေန႔အထိ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အက်ိဳးျမတ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၏ ေဖၚျပခ်က္ အရ ဆိုပါလွ်င္ စီပီအိုင္ ႏွင့္ ေအးရွေဝါလ္တို႔မွ လုပ္ငန္း အေကာင္ထည္ေဖၚရန္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ စိုက္ထုတ္ထားသည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၁၁ သန္းအား အသုံးျပဳ ခဲ့ေသာ္ျငား ျမစ္ဆုံေဒသမွ ျပန္လည္ရရွိေသာ ေ႐ႊ ေက်ာက္စိမ္း အရည္ေသြးေကာင္းမ်ား ႏွင့္ အျခား အဖိုးတန္ ဓါတ္သတၱဳမ်ားအျပင္ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ ဒသမ ၃ သန္းအား အက်ိဳးျမတ္ အလုံးရင္းရရွိေၾကာင္း သိရ၏။

ျမစ္ဆုံ ဆည္ႀကီး တည္ေဆာက္ ၿပီး စီးသြား ပါက မည္သို႔ေသာ ျပသနာမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧရာဝတီျမစ္တေလ်ာက္ႏွင့္ ၎၏နီးစပ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ သူမ်ားအဖို႔ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေၾကာင္းအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွ သူမ လက္ေရးမူျဖင့္ ေရးသားတင္ သြင္းေသာ (ႏိုင္ငံတကာ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕) သို႔ ဧရာဝတီ သနားခံစာ စာတမ္းတြင္ေရးသား တင္ျပထားသည္။

” မၾကာခဏ ငလွ်င္ လႈပ္ေလ့ ရွိေသာ ျမန္မာ့ သဘာဝဘူမိ အေနထားအေၾကာင္း၊ သဘာဝ ေဂဟပ်က္ ယြင္းမႈႏွင့္ မ်ိဳးတုံန္း ေျပာက္ ကြယ္ႏိုင္ေသာ သတၱေဗဒ အေျခေနမ်ား အျပင္ ဧရာဝတီျမစ္ေရ အား အကန႔္သတ္ျဖင့္သာ လႊတ္ထုတ္စီးဆင္း ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ထားမႈမ်ားက ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္း အဆုံး ေဒသျဖစ္သည့္ လူဦးေရး ၈ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ ဧရာဝတီတိုင္းတြင္၊ လူဦးေရ ၁၄ဒသမ ၉ သန္းေက်ာ္ခန႔္ေန ထိုင္ေနၾကေသာ ရန္ကုန္တိုင္း စေသာ ႀကီးမား သည့္ ေဒသလြင္ျပင္မ်ား အတြက္ မလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္ ရႏိုင္ေသာ အႏၲရယ္မွာ အိႏၵိယသမုဒၵရာမွ ေန႔တဓူဝ စီးဝင္လာေနေသာ ဆားငန္ေရမ်ားအား လက္ရွိ ဧရာဝတီျမစ္ေရ၏ စီးတြန္း က်ားကန္ထားမႈ အရွိန္မ်ားကင္းမဲ့ သြားၿပီး အထက္ေဖၚျပပါ ေဒသႀကီး တိုင္းႀကီး မ်ားတြင္ ဆားငန္ေရး တေန႔တျခားလႊမ္း မိုးလာၿပီး အားလုံး စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ က်န္မားေရးစေသာ လူဦးေရ ၁၈ သန္း၏ လူမႈဘဝ မ်ားအား တိုက္႐ိုက္ ထိဆက္ လာေသာ ဒုကၡေဘးဆိုးႀကီးအား ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေၾကာင္း တိက်စြာ ေဖၚျပထားသည္ ကိုေတြ႕ ရသည္ ။

ေမာင္ေက်ာ္ေအာင္ – ကန္ၿမဲ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − nine =