အခက္အခဲေတြ နဲ႔ အရမ္း ႀကဳံေန ရရင္ ဒီဂါထာေလး ႐ြတ္ ၾကည့္ပါ’”

တစ္ေန႔ ၇ ေခါက္ ပုံမွန္႐ြတ္႐ုံနဲ႔ ထူးျခား ပါလိမ္မယ္။

သိၾကားမင္း ဂါထာေတာ္

ေဝဒါသာကု ၊ ကုသာဒါေဝ …. ဒါယသာတ ၊ တသာယဒါ
သာသာဓိကု ၊ ကုဓိသာသာ …. ကုတကုဘု ၊ ဘုကုတကု

ေဝ = ငါ၏ရန္သူ ဟူသမွ် တို႔သည္ …. ဒါ = ေဝးစြာေသာ အရပ္သို႔ …. သာ = လ်င္စြာ …. ကု = ေျပးကုန္သတည္း။

ကု = ငါ့အား မေကာင္းသျဖင့္ ႀကံကုန္ေသာ သူတို႔သည္ …. သာ = မိမိအလိုလို …. ဒါ = အႀကံအစည္ ပ်က္ေသာအားျဖင့္ …. ေဝ = ေပ်ာက္ေစကုန္သတည္း။

ဒါ = ငါ၏ ဒါန ေစတနာတို႔ေၾကာင့္ …. ယသာ=အၿခံအရံ အေက်ာ္အေမာ္တို႔သည္ …. တ = ပြါးမ်ား ေစကုန္သတည္း။

တသာ=ငါျပဳမိေသာ အကုသိုလ္ ၁၀ပါးတို႔သည္ …. ယ = ငါျပဳမိေသာ ကုသိုလ္ ၁၀ပါး၏ တန္ခိုးေတာ္တို႔ေၾကာင့္

ဒါ =ေျပေပ်ာက္ေစကုန္ သတည္း။

သာ = စက္ဆုပ္ဖြယ္ေသာသူတို႔အားလည္းေကာင္း … သာ = အမ်က္မာန ေဒါသရွိေသာ

သူတို႔အားလည္းေကာင္း …. ဓိ = ဆုံးမၾသဝါဒ ေပးျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ….ကု = ေအာင္ျမင္ေစသတည္း။

ကု = ထိုထိုေသာ အမ်က္မာန မာန္တက္သူတို႔ႏွင့္ ….ဓိ = ရွည္ျမင့္စြာ …. သာ =မေပါင္းေဖာ္ရသည္ …. သာ = ျဖစ္ပါေစသတည္း။

ကု = ကုသိုလ္စ႐ိုက္ ျပဳက်င့္ေလ့ရွိေသာ …. တ = သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္သာလွ်င္ ….ကု =

ျဖစ္ေလရာ သံသရာ ဘဝ အဆက္ဆက္၌ ….ဘု = ေတြ႕ဆုံေပါင္းေဖာ္ျခင္းကိုျပဳရေစသတည္း။

ဘု = အကုသိုလ္ ဒုစ႐ိုက္ ပြါးမ်ားသူတို႔ႏွင့္ …. ကု = ျဖစ္ေလရာ သံသရာ

ဘဝအဆက္ဆက္၌ ….တ = အခါ ခပ္သိမ္း ….ကု = ေတြ႕ဆုံ ေပါင္းေဖာ္ျခင္း မျပဳရသည္ျဖစ္ပါေစသတည္းးး။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three + sixteen =