ဗီယက္နမ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေဈးကြက္ ရွာလို သူမ်ား ႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံ သူမ်ား အႀကိဳက္ ျဖစ္ေနရသနည္း

အေျဖသည္ကား လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ နည္းပညာ စစ္ပြဲႀကီးမွ ေဈးေပါေပါ ႏွင့္ က်ည္ကြယ္မ်က္ကြယ္ အျဖစ္ ခိုလႈံႏိုင္ရာ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္။

ေဖေဖၚဝါရီလအစပိုင္း တြင္ တ႐ုတ္ျပည္ မွ ေသမင္းတမန္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးႀကီး ေၾကာက္မက္ဖြယ္ စတင္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခ်ိန္တြင္ေတာ့ ဗီယက္နမ္သည္ ၎တို႔၏ နယ္ျခားကို တင္းက်ပ္စြာ ပိတ္ဆို႔ျပစ္ခဲ့သည္။ ထရပ္ကားမ်ား တ႐ုတ္ျပည္မွ ကုန္ၾကမ္းမ်ား ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္း မ်ားကို ျပည္တြင္းစက္႐ုံမ်ားသို႔ သယ္ေဆာင္ေမာင္းႏွင္လာႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့။ ထို႔အတြက္ အဓိက ျပႆနာ ျဖစ္လာရသူသည္ ဗီယက္နမ္မွေန၍ ဟန္းဆက္အမ်ားစုကို ထုတ္လုပ္ျဖန႔္ခ်ီေနသည့္ ဆမ္ေဆာင္း ကုမၸဏီႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ မၾကာေသး မီကပင္ ၎တို႔၏ ဟန္းဆက္ ပုံစံသစ္ ႏွစ္မ်ိဳး ကို အေမရိကန္တြင္ ခ်ျပကာစ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ထို႔အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သို႔မွ် ေႏွာင့္ေႏွးခံ၍ မျဖစ္ေတာ့ သျဖင့္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေလယာဥ္ျဖင့္ သယ္ယူ ခဲ့ရသည္။

ဤသည္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အား သင္ခန္းစာ ယူႏိုင္စရာ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ ကို ျပဆိုလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ပထမအခ်က္သည္ ကား ဗီယက္နမ္သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အၾကား ထဲထဲဝင္ဝင္ ေျခရာခံၿပီး ကူးစက္သူမ်ားအား သီးျခားခြဲထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကို အလွ်င္အျမန္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ိဳးကား တပါတီ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားသာ က်င့္သုံးႏိုင္ေပသည္။ စီးပြားေရးပိုင္းတြင္ေတာ့ ထိခိုက္သြားခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားစုသည္ ယခုအခါ ယခင္ အေနအထားထက္ပင္ ပို၍ ျပန္ေထာင္ တက္လာခဲ့ၾကသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္လာမည္ဟု ခန႔္မွန္းျခင္း ခံထားရသည့္ ဒါဇင္အနည္းငယ္မွ်ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္လာၿပီ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယ အခ်က္သည္ ျပည္ပတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ နယ္ပယ္ တြင္ ဗီယက္နမ္ သည္ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ႏိုင္ငံ အျဖစ္ ယခင္ရရွိထားသည့္ အဆင့္အတန္းကို ျပန္လည္ ရရွိလာခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အဝတ္အထည္ ခ်ဳပ္ လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ ကုမၸဏီႀကီး မ်ား အၾကား အထူး ေရပန္းစား ေနေသာ ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ မၾကာမီက ဗီယက္နမ္သည္ နည္းပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာ supply chain တြင္ အဓိကက်ေသာ ကြင္းဆက္တခု အျဖစ္ ေရာက္လာခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္သည္ ႏိုင္ငံစုံရွိ ကုမၸဏီမ်ား ၏ အသည္းေက်ာ္ ျဖစ္ေနသည္သာမက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား အတြက္ လည္း လက္က်န္ေဈးကြက္မ်ား frontiers markets အျဖစ္ မ်က္စိက်လာေနသည္။ လက္က်န္ေဈးကြက္ ဆိုသည္မွာ က်ယ္ေျပာလွေသာ ကမာၻရွယ္ယာ ေဈးကြက္ႀကီ၏ အစြန္အဖ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရေကာင္းမွန္း မသိေသးသည့္ ေဈးကြက္ ဟု ဆိုလိုရင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္လည္း ဆူလြယ္နပ္လြယ္ သူေဌးျဖစ္ႀကံခ်င္ေနသူ မ်ားၾကားတြင္ လူေျပာမ်ားေနသည့္ အားက်စရာ ဇာတ္လမ္းမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ၎တို႔အဖို႔ ဗီယက္နမ္သည္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရေလာက္သည့္ အေနအထား မ်ိဳး ရွိသည္ဟု ယူဆလာၾကေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား အတြင္းက ဂလိုဘဲလ္လိုက္ေဇးရွင္း ျဖင့္ ကမာၻကုန္သြယ္ေရး ႀကီးထြားလာမႈ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ခံစားခဲ့ရသလို ယခုအခါတြင္လည္း လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဘူမိႏိုင္ငံေရး အေနအထားမ်ား ၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ား မွ တဖန္ အက်ိဳးမ်ား ရရွိလာခဲ့ျပန္သည္။

မၾကာေသးမီက ဗီယက္နမ္သည္ ကမာၻေပၚရွိ အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံမ်ား ထဲတြင္ တခုအပါအဝင္ ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ အားလုံး အသိပင္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၆ တြင္ ဗီယက္နမ္ ဘာသာ ျဖင့္ ဒြိဳင္မာ (ျပန္လည္မြမ္းမံေရး) ေခၚသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မ်ား စတင္ သြတ္သြင္းလာခဲ့ၿပီး ေဈးကြက္ ကို ဖြင့္လွစ္ေပးကာ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား ကို ခြင့္ျပဳလာခဲ့သည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ရင္းႏွီးးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ေဈးေပါေပါႏွင့္ ခိုင္းႏိုင္ေသာ အလုပ္သမား အင္အားစုႀကီး ရွိေနျခင္းကလည္း တပန္းသာခဲ့ ျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗီယက္နမ္တႏိုင္ငံတည္း ထူးျခားစြာ ရွိေနျခင္းမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ဗီယက္နမ္သည္ ၎တို႔ႏိုင္ငံအတြင္း လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကေသာ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားကို အခြန႔္ေလ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့ျပန္သည္။

မၾကာမီမွာပင္ ဗီယက္နမ္၏ တည္ၿငိမ္ေသာ စီးပြားေရး ကို ထပ္ၿပီး ဆြဲေဆာင္စရာ ျဖစ္လာခဲ့ျပန္သည္။ ဤသည္က ဗဟိုဘဏ္သည္ ဗီယက္နမ္၏ ေငြေၾကး ျဖစ္ေသာ ေဒါင္ အား ေဒၚလာေဈးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းညႇိထားႏိုင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဘဏ္မွ ထုတ္ေခ်းေငြမ်ားကိုလည္း တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ကန႔္သတ္ခဲ့သည္။ ေငြေၾကး ေဖါင္းပြမႈႏႈန္းကလည္း ဂဏန္းတလုံး သာ ရွိေပသည္။

ဗီယက္နမ္သည္ ထိုမွ်ႏွင့္ အားမရေသးပဲ ကုန္သြယ္ေရး ကို ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ခ်ိန္မွစ၍ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီယားတို႔ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဗီယက္နမ္တြင္ အမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ လအတြင္းက အီးယူႏွင့္ အလားတူ သေဘာတူညီခ်က္ တခု ကို လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကလည္း ဝင္လာမစဲ တသဲသဲ ျဖစ္လာေနသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း ေဟာင္ေကာင္၊ စကၤာပူ ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔မွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ လုပ္ကိုင္ေနရသည္မွာ ေဈးႀကီးလာေနၿပီဟု ညည္းျငဴ ေနၾကသူမ်ား အား ဗီယက္နမ္သို႔ ေ႐ႊ႕ရန္ အႀကံေပးလာၾကသည္။ ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ နည္းပညာ စစ္ပြဲႀကီး ရန္မွ ခိုလႈံခ်င္သူမ်ားအတြက္လည္း ေဘးကင္းရာ ေနရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၎တို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို ျဖစ္မေန ခဲ့သည္ မ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ဗီယက္နမ္၏ စီးပြားေရး ဗ်ဴဟာသည္ တ႐ုတ္တို႔ တခါက လုပ္ခဲ့သည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သြားေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္က ျပည္ပ မွ တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးမႈအမ်ားအျပား ကို မွီခိုေနျခင္း၊ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ အတြက္ ျပည္ပ ပို႔ကုန္ကို အားျပဳေနရျခင္း၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား မွ အစျပဳၿပီး နည္းပညာပိုင္းဆီသို႔ တက္လွမ္းလာခဲ့ျခင္း အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ ယင္းႏွင့္ အတူ တ႐ုတ္တို႔၏ ဒုစ႐ိုက္မ်ားလည္း ကူးစက္လာခဲ့သည္။ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအဝယ္မ်ား ႏွင့္ ျပန္မရေသာ ေႂကြးမ်ား ထူေျပာလာခဲ့ျပန္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အားလုံး မ်က္စိက်စရာေပၚထြန္းစ ေဈးကြက္မ်ား၏ အသြင္လကၡဏာမ်ား ျဖစ္သည့္ လွ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာေနေသာ စီးပြားေရး၊ ၿမိဳ႕ျပမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္း၊ တိုးတက္စည္ပင္လာေနေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ႀကီးထြားလာေနေသာ လူလတ္တန္းစားမ်ား အစရွိသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ား ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ား ပိုင္းတြင္လည္း ဘဏ္မ်ား၊ ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈ အေထာက္အကူျပဳသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ စတိုးဆိုင္ႀကီးမ်ား၊ သံမဏိလုပ္ငန္းမ်ား ရွိေနျပန္သျဖင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား ဝင္တိုး၍ ရသည့္ ေနရာမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေသာ ဆြဲေဆာင္စရာမ်ားႏွင့္ အတူ အဟန႔္အတားမ်ားလည္း ရွိေနျပန္သည္။ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ား အား ျပည္ပမွ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခြင့္ ကို ကန႔္သတ္ထားမႈပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း ေပၚထြန္းစ စီးပြားျဖစ္ထြန္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း၍ မရေသးပဲ လက္က်န္ေဈးကြက္ ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဥပမာ ဆိုရက ႏိုင္ငံျခားမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူတဦးသည္ ဗီယက္နမ္ရွိ ကုမၸဏီတခု၏ စေတာ့ရွယ္ယာ မ်ား ပိုင္ဆိုင္လိုသည္ ဆိုပါစို႔။ သို႔ေသာ္ ထိုကုမၸဏီတြင္ ကန႔္သတ္ထားသည့္ ျပည္ပ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အတိုင္းအတာ ျပည့္ေနၿပီဆိုက ပိုင္ဆိုင္ၿပီးသား အျခားႏိုင္ငံျခားသားတဦးထံမွ ရွယ္ယာမ်ားကို ျပန္ဝယ္ယူၾကရသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေရာင္းအဝယ္မ်ိဳးကလည္း အစိုးရ၏ အတည္ျပဳခ်က္ရေအာင္ ရက္သတၱေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေအာင္ ေစာင့္ရျပန္သည္။ ကုမၸဏီ ရွယ္ယာ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္လည္း အာမခံေၾကးက မူလတန္ဘိုးထက္ အေတာ္ ကို မ်ား ေနသည္။ အီလက္ထေရာနစ္ ႏွင့္ အျခား လက္လီကုန္မ်ား ေရာင္းခ်သည့္ မိုဘိုင္းေဝၚ ကုမၸဏီႀကီး ဆိုက ယင္း၏ ရွယ္ယာ အာမခံေၾကး ပရီမီယံသည္ မူလ တန္ဘိုးထက္ ၅၁% မ်ားေနသည္။ဗီယက္နမ္ ပုံစံသည္ ကုန္သြယ္ေရး ကို အားျပဳထားသျဖင့္ ကမာၻ အႏွံ႔ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲလာေနေသာ အေျခအေနမ်ား ေပၚ တည္မွီေနသည္။ ၎တို႔ အဓိက ကုန္စည္ တင္ပို႔ေနသည့္ အေမရိကား ၌ ေကာ္႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈ ျမင့္တက္လာေနမႈမ်ား အေပၚ ဗီယက္နမ္တြင္ စိုးရိမ္မကင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာေနသည္။ ထိုအေရး ကို ေထမိေစရန္ ၎တို႔ ကာလၾကာျမင့္စြာက ေပလ်ကံ ျပဳထားခဲ့သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းမ်ား ကို ဖုတ္ဖက္ခါ ဆြဲထုတ္လာၾကၿပီး ေျမယာ အသုံးျပဳေရး ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးလာခဲ့ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ လအတြင္းမွာပင္ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားမ်ား အပန္းေျဖ စခန္း တည္ေဆာက္ရန္ ေဒၚလာ ၉.၃ ဘီလီယံ တန္ လုပ္ငန္းႀကီးကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ငန္းႀကီးတြင္ ဝင္ေရာက္ ျမႇဳပ္ႏွံလိုၾကမည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားလည္း ေသခ်ာေပါက္ ရွိေနၾကမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

Credit #HlaSoewai

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × five =