ျမန္မာျပည္ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္ေတြ ေဖ်ာက္ ထားတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္း တခ်ိဳ႕

ရွည္လ်ား က်ယ္ေျပာေသာ နယ္နိမိတ္ ထိ စပ္မႈ သည္ ျမန္မာျပည္ ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ အၾကား ႏွစ္ပရိေစဒ ၾကာျမင့္စြာ ျပႆ နာ အလ်ည္း မရွိပဲ ခြဲျခား တည္ရွိခဲ့ပါသည္။ မင္ မင္းဆက္ (၁၃၈၀-၁၃၈၈ ေအဒီ) လက္ထက္ တြင္ တ႐ုတ္ တို႔သည္ ယူနန္ နယ္ အား ၎ တို႔၏ နယ္နိ မိတ္ အျဖစ္ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ သြမ္းသြင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ေတာင္ငူေခတ္ ၁၅၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ဘုရင့္ေနာင္ မင္းတရားႀကီး သည္ ရွမ္းက်ိဳင္း႐ုံးႀကီး နယ္(ယေန႔ေခတ္ ကခ်င္/ရွမ္း/ကယားနယ္) မ်ားအား သိမ္း ပိုက္ ေအာင္ႏိုင္ ခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ျငားလည္း ေဒသခံ ေစာ္ဘြား မ်ား သည္ နယ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ တ႐ုတ္ ယူနန္ ဘုရင္ခံ ႏွင့္ ျမန္မာ ေနျပည္ေတာ္ ထံသို႔ ႏွစ္ဘက္ စလုံးအား အခြန္ အတုပ္ မ်ားေပးေဆာင္ကာ ၎တို႔၏ ပေဒသရာဇ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အားဆက္လက္ တည္တံ့ေအာင္ႀကီဳးစားခဲ့ၾကသည္။နယ္စပ္ အေျခအေန မ်ားသည္ ခ်င္ မင္းဆက္ (၁၇၃၀) လက္ထက္ သို႔ေရာက္ရွိ လာခ်ိန္တြင္ ေျပာင္း လဲ လာ ခဲ့သည္။ ရွမ္းနယ္ မ်ား အေပၚ တ႐ုတ္ တို႔၏ စိတ္ဝင္စားမႈ သည္ ပိုမိုကာ ထက္သန္ လာခဲ့သည္။

၁၇၃၂ တြင္ ယူနန္ ဘုရင္ခံ သည္ ရွမ္းေစာ္ ဘြား မ်ား အေပၚ အခြန္ အတုပ္အား ႐ုတ္တရက္ ၂ဆ တိုးကာ ေကာက္ ခံ လိုက္သည္။ ရွမ္းေစာ္ဘြား မ်ား က ထို အခ်က္ကို လက္မခံႏိုင္ ပဲ ျမန္မာ မင္းထံ တင္ျပ ခဲ့ရာ ျမန္မာ ဘုရင္ ၏ တပ္မ်ားေကာင္းတုံ ၿမိဳ႕တြင္ ရွမ္းေစာ္ဘြား တပ္မ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ခံၿမိဳ႕ တည္ေဆာက္ ခဲ့ရာ ကြင္ မင္းဆက္ ႏွင့္ အေျခအေနမ်ား စတင္ တင္းမာခဲ့သည္။

ပထမက်ဴးေက်ာ္စစ္(၁၇၆၅-၁၇၆၆)

၁၇၆၅ ႏွစ္ဦးပိုင္း တြင္ ယိုးဒယား သို႔ခ်ီတက္ တိုက္ခိုက္ ရန္ အတြက္ ေကာင္းတုံ တပ္မႈး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနမ်ိဳး သီဟ ပိုက္ ၏ တပ္၂၀၀၀၀ သည္ၿမိဳ႕ အားေခတၱ စြန႔္ခြာခဲ့သည္။ ထို အခ်ိန္ကို အခြင့္ ေကာင္းယူကာ ယူနန္ ဘုရင္ခံ လ်ဴ သည္ နယ္စပ္ တြင္ ကုန္သည္ အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ပြားေသာ အခ်င္းမ်ား မႈ ကို ခုတုံး လုပ္ကာ ၁၇၆၅ ဒီဇင္ဘာ တြင္ ျမန္မာ့ ပိုင္နက္ အတြင္း စတင္ က်ဴးေက်ာ္ ခဲ့သည္။

၃၅၀၀၀ ခန႔္ အင္အား ရွိ ပီကင္းေနျပည္ေတာ္ မွ အစိမ္းေရာင္ ကိုယ္ၾကပ္ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ယူနန္ ထိုင္း တပ္ဖြဲ႕ မ်ားသည္. ေကာင္းတုံ ၿမိဳ႕ အား လြယ္လင့္ တကူ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း တလ အၾကာ တြင္ ေနျပည္ ေတာ္ မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေနမ်ိဳးစည္သူ ၏ တပ္မ်ားမွ လာေရာက္ တိုက္ခိုက္ရာ တ႐ုတ္ တို႔သည္ မခံႏိုင္ေတာ့ ပဲ ဆုတ္ခြာ ခဲ့ရာ ေနမ်ိဳးစည္သူ သည္ ယူနန္ နယ္ ပ်ဴ အာ လြင္ျပင္ အထိ တ႐ုတ္ တို႔အား လိုက္လံ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ပထမ စစ္ပြဲတြင္ တ႐ုတ္ စစ္ သည္ ၃၀၀၀၀ ခန႔္ ျမန္မာတို႔၏ လက္ခ်က္ အစာေရစာျပတ္လပ္မႈႏွင့္ေရာဂါ ဘယ တို႔ေၾကာင့္က် ဆုံးခဲ့ရသည္။ ယူနန္ ဘုရင္ခံ လ်ဴ သည္ စစ္ပြဲ ၏ ရႈံးနိမ့္မႈေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ မိမိ လည္ေခ်ာင္း ကိုျဖတ္ကာ အဆုံးစီရင္ခဲ့သည္။အဆိုပါ ရႈံးနိမ့္ မႈေၾကာင့္ ကြင္ မင္းႀကီးသည္ အျပင္း အထန္ေဒါသပုန္ ထခဲ့ၿပီး ဇီက်န္းႏွင့္ ဂြမ္ဇိုး နယ္မ်ား ၏ အားေအာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ နာမည္ေက်ာ္ စစ္သူႀကီး ရန္ရင္ဂ်ဴး အား ျပည္သိမ္း တပ္ဖြဲ႕ ၏ စတိအျဖစ္ေသနာပတိ အျဖစ္ခန႔္ အပ္ခဲ့သည္။

ဒုတိယက်ဴးေက်ာ္စစ္( ၁၇၆၆-၁၇၆၇)

၁၇၆၆ ေႏြဦး တြင္ ျပည္သိမ္း တပ္ဖြဲ႕ အား စစ္သူႀကီး ရန္ က စတင္ ကြပ္ကဲမႈ ယူခဲ့သည္။ ရန္သည္ ေကာင္းတုံ အားေက်ာ္လႊား ကာ အထက္ ဗမာျပည္ အား တိုက္႐ိုက္ ထိုးစစ္ဆင္ရန္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲ ခဲ့သည္။ အဆုံး စြန္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ မွာျမန္မာျပည္ တျပည္လုံးအား ကြင္ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း သို႔သြတ္ သြင္းေရး ပင္ျဖစ္သည္။ရန္သည္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ ကို တိုက္ခိုက္ေျခကုတ္ ယူ ၿပီး အင္းဝ ကို တိုက္႐ိုက္ ခ်ီတက္ရန္ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာတို႔ သည္ တ႐ုတ္ တို႔၏ စီမံခ်က္ ကို ႀကိဳ တင္ ရိပ္စားမိခဲ့ၿပီး ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္း တေလ်ာက္ ခံစစ္ အစီအစဥ္ မ်ားေကာင္းစြာျပင္ ဆင္ ထားခဲ့သည္။

စစ္သူႀကီး မဟာသီဟသူရ သည္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ အား လက္လႊတ္ရန္ အမိန႔္ေပး ခဲ့ၿပီး ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ မိုင္ အနည္းငယ္ သာေဝးေသာ ေကာင္းတုံၿမိဳ႕တြင္ စစ္သည္ အင္အား ၂၅၀၀၀ ျပင္သစ္ လူမ်ိဳး အေျမာက္ တပ္ ဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ ခံစစ္ ကို ခိုင္မာေအာင္ျပင္ဆင္ ထားခဲ့ သည္.ထို႔အတူ ယူနန္နယ္ျခား ကန္ေဟာင္းၿမိဳ႕ မွ မဟာသီဟ သူရ အားလည္း ေတာင္ဘက္ျခမ္းမွ ပတ္ကာ ဗန္းေမာ္ သို႔ခ်ီတက္ေစသည္။

ဗန္းေမာ္-ေကာင္းတုံေထာင္ေခ်ာက္ – ခ်င္ စစ္သည္ တို႔သည္ ၁၇၆၆ ဒီဇင္ဘာ တြင္ ဗန္းေမာ္ အား အခုအခံ မရွိ သိမ္းပိုက္ ခဲ့ၿပီး ေထာက္ပံ့ေရး စခန္း အျဖစ္အေျခခ် ခဲ့သည္။ ေကာင္းတုံ အား ဆက္လက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္ လည္း ဗလမင္းထင္ ၏ ခုခံ မႈေၾကာင့္တ႐ုတ္ တို႔ အက်အဆုံးမ်ားခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ လကုန္ တြင္ မဟာသီဟ သူရ ၏ တပ္မ်ားေတာင္ဘက္ ရွမ္းေတာင္တန္းမ်ား ဆီမွ ဆင္းသက္လာ သျဖင့္ တ႐ုတ္ ၄၅၀၀၀ ခန႔္ မွ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ အတြင္း ပိတ္မိေတာ့သည္။ တ႐ုတ္ တို႔ အင္အား စိတ္ဓာတ္ပိုင္း က်ဆင္း လာခ်ိန္ တြင္ျမန္မာတို႔သည္ ထိုးစစ္ႀကီး ဆင္ႏြဲေတာ့သည္။

စစ္မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္ ရင္ဆိုင္ ရေသာ တ႐ုတ္ တို႔သည္ မခံႏိုင္ေတာ့ပဲ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ယူနန္နယ္ အတြင္း သို႔ ဧရာဝတီျမစ္႐ိုး အတိုင္း ဆုတ္ခြာ ရာ ျမစ္၏ အေရွ႕မွ ဗလမင္းထင္ ၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ား အေနာက္ ဘက္ မွ မဟာသီဟသူရ ၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ထက္ၾကပ္ လိုက္လံ စစ္ဆင္ေခ်မႈန္းခဲ့ရာ ယူနန္နယ္ အတြင္းရွိ တ႐ုတ္ ပိုင္ ၿမိဳ႕ ၇ၿမိဳ႕ အား ဆက္လက္ သိမ္းပိုက္ ရရွိခဲ့သည္။ေအာင္ႏိုင္သူျမန္မာ တပ္မ်ား သည္ အေျမာက္ လက္နက္ေ႐ႊေငြ မ်ားအား တ႐ုတ္ၿမိဳ႕ မ်ားမွ သိမ္းယူကာ ေမလ တြင္ အင္းဝေနျပည္ေတာ္သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ ဧကရာဇ္ ခ်င္းလုံ သည္ စစ္သူႀကီး ရန္ အား မိမိကိုယ္ မိမိ အဆုံးစီရင္ရန္ အမိန႔္ ခ်မွတ္ခဲ့ သည္။

တတိယက်ဴးေက်ာ္စစ္(၁၇၆၇-၁၇၆၈)

စစ္ပြဲ ၂ ႀကိမ္ ရႈံးနိမ့္ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ ဧကရာဇ္ သည္ျမန္မာ တို႔အား ႏိုင္ငံငယ္ ဟူၿပီး အထင္မေသး ဝံ့ ေတာ့ေခ်။ ၁၇၆၇ တြင္ မန္ခ်ဴး နာမည္ေက်ာ္ စစ္သူႀကီး မင္းေယြ႕ အား စစ္ေသနာပတိ ခန႔္ အပ္ခဲ့သည္။ မင္းေယြ႕သည္ ဧကရာဇ္ ၏ သမက္ေတာ္ လည္းျဖစ္သည္။မင္းေယြ႕ သည္ မိုးကုန္ပိုင္း တြင္ စစ္ေၾကာင္း ၂ေၾကာင္း ခြဲကာ ထိုးစစ္ ဆင္ရန္ စီစဥ္ ခဲ့သည္။ ပင္မ စစ္ေၾကာင္း ကို ၎ကိုယ္တိုင္ ဦးစီးကာ နမၼတူေခ်ာင္း အတိုင္းလာရႈိး ကို သိမ္းပိုက္ရန္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အီတန္ဂီ ဦးစီး သည့္ ဒုတိယစစ္ေၾကာင္း သည္ ဗန္းေမာ္ လမ္းေၾကာင္း အတိုင္း ခ်ီတက္ ရန္ျဖစ္သည္။

စစ္ဆင္ေရးရည္မွန္းခ်က္ မွာ အင္းဝၿမိဳ႕ေတာ္ အား အေရွ႕ အေနာက္ႏွစ္ဖက္ ညႇပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ တို႔ သည္ အီတန္ဂီ ၏ ဒုတိယစစ္ေၾကာင္းအားေကာင္းတုံ မွေနမ်ိဳးစည္သူ ဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ဗလမင္းထင္ႏွင့္ မဟာသီဟသူရ တို႔၏ တပ္မ်ား က အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ တြင္ ပင္မ စစ္ေၾကာင္းအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ျဖစ္သည္။၁၇၆၇ ႏိုဝင္ဘာ တြင္ မင္းေယြ႕၏ တပ္မ်ား သည္ ဗန္းေမာ္ ကို သိမ္းပိုက္ပီး ေကာင္းတုံေတာင္ဘက္ ဟန္စင္ အား ရိကၡာေထာက္ စခန္းအျဖစ္ စစ္သည္ ၅၀၀၀ ႏွင့္ အေစာင့္ ခ်ထားခဲ့သည္။ စစ္သည္ ၁၅၀၀၀၀ ျဖင့္ အင္းဝ သို႔ဆက္လက္ ခ်ီတက္ခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဂုတ္ထိပ္ တြင္ ေနမ်ိဳးစည္သူ တပ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ခဲ့ရာ သီဟစည္သူ တပ္မ်ား ဆုတ္ ခြာေပးခဲ့ ရသည္။ ထိုအခ်ိန္ တြင္ မဟာ သီဟသူရ ၏ တပ္မ်ားသည္ ဟတ္စင္ အားေနာက္ပိုင္းမွ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ၿပီးရန္သူ႔ ရိကၡာေထာက္လမ္း အားျဖတ္ေတာက္ ခဲ့သည္။မင္းေယြ႕ တပ္မ်ား သည္ ဆုတ္ခြာသြားေသာေနမ်ိဳးစစ္သူ ၏ တပ္မ်ားေနာက္သို႔ေတာက္ေလ်ာက္ လိုက္ ခဲ့ရာ ၁၇၆၈ ႏွစ္ဦးတြင္ အင္း ဝၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၃၀ အကြာ စဥ့္ ကူးၿမိဳ႕ သို႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ေတာင္ဘက္ မွ အီတန္ဂီ ၏ တပ္မ်ားကို မဟာသီဟသူရ မွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ သျဖင့္ တပ္မႏွစ္ဖက္ မွာ ဟန္ခ်က္ပ်က္ သြားခဲ့သည္။

အင္းဝ ခံစစ္ တြင္ ဆင္ျဖဴရွင္ မင္း ကိုယ္တိုင္ ဦးစီးၿပီး စဥ့္ကူ ရွိ တ႐ုတ္တို႔ကို တန္ျပန္ ထိုးစစ္ဆင္ႏြဲရန္ ညီေတာ္မင္းသားမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။တ႐ုတ္တို႔ ၏ ရွည္လ်ား လွေသာ ေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္း အား ဗိုလ္မႉး တိမ္ၾကားမင္းေခါင္ ၏ ေျပာက္ က်ား တပ္ဖြဲ႕ မ်ား က အဆက္မျပတ္ျဖတ္ေတာက္ တိုက္ခိုက္ၾက သျဖင့္ တ႐ုတ္တို႔မွာ ရိကၡာ ခဲယမ္း မ်ားစြာ အခက္ အခဲေတြ႕လာခဲ့သည္။

မင္းေယြ႕ ၏ အေျခအေန သည္ ခံစစ္သို႔ ကူးေျပာင္း လာခဲ့သည္ ေတာင္ဘက္ မွ အီတန္ဂီ ၏ ဒုတိယ စစ္ေၾကာင္း သည္ လည္း ေကာင္းတုံ မွ အက် အဆုံးမ်ား စြာ ျဖင့္ ဆုတ္ခြာ ခဲ့ရ သျဖင့္ မင္ေယြ႕သည္ ဆုတ္ ခြာ ရန္ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ၁၇၆၈ ႏွစ္ဦး တြင္ ဆုတ္ခြာခဲ့ၿပီး မင္ေယြ႕သည္ ဟန္ဆင္ ေရာက္သည္ တြင္ အဆုံးစီရင္ ခဲ့သည္။ ေထာင္ပါင္း မ်ားစြာေသာ တ႐ုတ္ ဧကရာဇ္ ၏ နာမည္ေက်ာ္ အလံကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ (Bannerman) ဝင္ မ်ားသည္ ရွမ္းေတာင္တန္း တေၾကာ တြင္ ျမန္မာ တို႔၏ တိုက္ခိုက္မႈ ေရာဂါဘယ တို႔ေၾကာင့္ ေသဆုံး ခဲ့ရသည္။

စတုထၱက်ဴးေက်ာ္စစ္(၁၇၆၉)

ကြင္ေလာင္ ဧကရာဇ္ သည္ ၎ ၏ ဝါရင့္ စစ္သူႀကီး ဖူေဟာင္း အား အလံကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၆၀၀၀၀ အား ကြပ္ ကဲရန္ တာဝန္ေပးအပ္ ခဲ့သည္။ ဖူေဟာင္းသည္ တပ္ေတာ္ ၃ခုျဖင့္ စစ္မ်က္ႏွာ ၃ခု မွ တိုက္ခိုက္ရန္ စီမံ ခဲ့သည္။စစ္ေၾကာင္း ၁ခု သည္ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ေကာင္းတုံ အား တိုက္ခိုက္ရန္။ အျခား တပ္ေတာ္ ၂ခု သည္ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ ေကာင္း တုံ အားေရွာင္ကြင္း ကာ ဧရာဝတီ ျမစ္ကမ္း တစ္ဖက္ တစ္ခ်က္ မွ ျမစ္႐ိုး အတိုင္း အင္းဝ သို႔စုန္ဆင္း တိုက္ခိုက္ရန္။ ျမစ္ အတြင္းမွ တပ္ေတာ္အား အေထာက္ အကူျပဳရန္ ဖူဂ်ီရန္ေရတပ္ဖြဲ႕ မွ စစ္ေလွ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ပါသည္။

ျမန္မာ တို႔သည္ မဟာသီဟသူရ အား စစ္ေသနာပတိ အျဖစ္ခန႔္အပ္ ကာ ဗလမင္းထင္ အားေကာင္းတုံ တပ္မႉး အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ ခဲ့သည္။ျမန္မာ တပ္ဖြဲ႕ တြင္ ျပင္သစ္ စစ္ဗိုလ္ ပီရီး ဒီမီလာ့ ၏ နာမည္ေက်ာ္ မာစကပ္တီးယားစစ္သည္ မ်ား သည္ ဗလမင္းထင္ ၏ လက္ေအာက္ တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။မဟာသီဟသူရ သည္ ဘုရင့္ ေရတပ္ ႏွင့္ အတူ ေအာက္တိုဘာ လဆန္း တြင္ ဗန္းေမာ္ သို႔ခ်ီတက္ ခဲ့သည္။ ဖူေဟာင္း သည္ မိုးမကုန္မီ ပင္ အေလာင္းအစား ဆန္စြာျဖင့္ ထိုးစစ္ကို စတင္ခဲ့ၿပီး အစီအစဥ္ အတိုင္း ဗန္းေမာ္ ေကာင္းတုံၿမိဳ႕ မ်ားအား သိမ္းပိုက္ရန္ခ်ီတက္ ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ တပ္မ်ား အား ဗလမင္းထင္ မွ ေကာင္းတုံတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ခဲ့ ယုံမွ် မက ျမစ္ေၾကာင္း အတိုင္း ခ်ီတက္ လာေသာ တ႐ုတ္ စစ္ေၾကာင္း မ်ား သည္ ျမန္မာေရတပ္ ၾကည္းတပ္ တို႔၏ ႏွစ္ဖက္ညႇပ္ ထိုး စစ္မ်ားေၾကာင့္ အက် အဆုံး အလြန္တရာ မ်ားျပား ခဲ့ပါ သည္။ေ႐ႊေညာင္ပင္ ခံတပ္အား သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္ လည္း ေကာင္းတုံ ႏွင့္ ဗန္းေမာ္ မဟာသီရသူရ တပ္မ်ားက တ႐ုတ္ တို႔အား လုံးဝ နီးပါး ဝိုင္းပတ္ ပိတ္ဆို႔ခဲ့ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္း တြင္ ေ႐ႊေညာင္ပင္ အားျပန္ လည္ သိမ္းပိုက္ ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ တြင္ တ႐ုတ္ တပ္မ်ားသည္ ဗန္းေမာ္ ေကာင္းတုံ ေ႐ႊေညာင္ပင္ စက္ဝိုင္း အတြင္း လုံးဝ ပိတ္ဆို႔ ခံလိုက္ရေတာ့သည္။

တ႐ုတ္ စစ္သည္ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ က်ဆုံးခဲ့ၿပီး ပိတ္ဆို႔ခံရေသာ အခ်ိန္တြင္ မဟာသီဟသူရ သည္ ဖူေဟာင္း ထံေအာက္ပါ အတိုင္း သဝဏ္လႊာ ပို႔လိုက္သည္……” အေဆြေတာ္ စစ္သူႀကီး ယခု ငါ သင္တို႔ကို ဝိုင္းထား သည္ ယခု အေျခအေန မွာ ငါတို႔ႏိုင္သည္ သို႔ေသာ္ ယခု သင္ ၏ တပ္ရႈံး ရင္ ေနာက္တတပ္ သင္တို႔ထပ္လာမည္ ေနာက္ တတပ္ ၿပီးေနာက္ တတပ္ ထပ္လာ မည္သို႔ျဖစ္ကား ျပည္သူ တို႔ ကား နားေနရမည္ မဟုတ္ ငါတို႔ႏွစ္ဖက္ျပည္သူ အက်ိဳးရည္ ကာ စစ္ေျပၿငိမ္း ရေအာင္ ” ဟု ဆိုေလ သည္။ သို႔ျဖစ္ သျဖင့္ ၁၇၆၉ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ရက္ေန႔ တြင္ ေကာင္းတုံ တြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ စစ္ေျပၿငိမ္း စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္-

၁ တ႐ုတ္ ျပည္ အတြင္း ခိုလႈံေနေသာျမန္မာ မင္းအား ပုန္စား သူေစာ္ဘြား မ်ား သူပုန္မ်ား အားလုံး လက္ နက္စြန႔္ရမည္ ။

၂ တ႐ုတ္တို႔အေနျဖင့္ျမန္မာ ပိုင္ ရွမ္းေဒသ အား ထိပါးျခင္း မရွိေစရ ျမန္မာ တို႔၏ အခ်ဳပ္ အျခာ ပိုင္နက္ ကိုေလးစား ရမည္ ။

၃ ႏွစ္ဘက္ စစ္သုံ႔ ပန္း မ်ားျပန္လႊတ္ ရမည္ ။

၄ ႏွစ္ ဖက္ မင္းမ်ား မဟာမိတ္ အျဖစ္ ခ်စ္ၾကည္စြာ ဆက္ဆံကာ အျပန္အလွန္ သံတဲ မ်ား ထားရွိရမည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ တ႐ုတ္ျမန္မာ စစ္ပြဲႀကီးၿပီးဆုံး ခဲ့ပါသည္။

ကိုးကား
ျမန္မာ့တို႔ရဲ႕ ျမန္မာ့သမိုင္း
ယိုးဒယား,ယူနန္, ရွမ္းေစာ္ဘြား

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × four =