သင့္ဘဝ ကို ေျပာင္းလည္းေစ မဲ့ ဂမၻီရ ၾကက္ေျခခတ္ မ်ား (သို႔) ႀကီး ပြား မည့္ လကၡဏာ မ်ား (ပုံကို ႏွိပ္၍ တိုက္စစ္ပါ)

လကၡဏာ ဆရာႏွင့္ ကံလမ္းေၾကာင္း မွ ကြၽန္းငယ္ေလး တစ္ခု

တစ္ေန႔သ၌ ကြၽႏ္ုပ္ လကၡဏာ စစ္ေဆးေနစဥ္ ဖုန္းတစ္လုံး ဝင္လာေလ၏။ လကၡဏာ လာေရာက္စစ္ေဆးခ်င္သျဖင့္ ဖုန္းဆက္ျခင္းျဖစ္၏။ ကြၽႏ္ုပ္လည္း လက္ခံစကားေျပာ၍ လာေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာရာ ကြၽႏ္ုပ္ေဟာ ခန္းသို႔ေရာက္လာ၏။ အသက္ ၃၀ ခန႔္ဟုထင္ရၿပီး သြက္လက္ ထက္ျမတ္ေသာ ပုံစံျဖင့္ တတ္ႂကြက္စြာ ထိုင္ေစာင့္ေနေလ၏။ အလည့္က်ၿပီးေသာ္ လာေရာက္စစ္ေဆးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာ၍ ေဟာခန္းသို႔လာေရာက္ထိုင္ေလေတာ့၏။ လကၡဏာ စစ္ေဆးျခင္း၏ ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္မူ႔အတိူင္း လုပ္ေဆာင္ၿပီးေသာ္ အေဟာထုတ္ရန္ျပင္ ရေလေတာ့၏။

လြန္စြာ ထက္ျမက္၍ သြက္လက္ ေသာ ထ္ုအမ်ိဴးသမီးမွာ မလိုလားအပ္ေသာ ကံလမ္းေၾကာင္း၌ ကြၽန္းငယ္တစ္ခု ပါရွိထား၏။ ကြၽႏ္ုပ္လည္း ေရာက္ရွိအသက္ႏွင့္ ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးရျပန္၏။ ေရာက္ရွိအသက္သည္ ၂၉ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၂၄ႏွစ္မွ အသက္၂၇ႏွစ္ထိ ကြၽန္းငယ္၏ ကာလျဖစ္ၿပီး ထိုကာလ၏ အႏုတ္ သေဘာေဆါင္ေသာ အေဟာကို ေဟာရန္ျပင္ေလေတာ့၏။ #((လကၡဏာ ရွင္ဟာ ဘဝကိုျဖတ္သန္းခဲ့ရာ၌ အသက္ ၂၄ႏွစ္မွ၂၈ႏွစ္ထိ ဆိုး႐ြားေသာ ကံၾကမၼာ ဆိုးကို ကံတရားမွ ခါးသီးစြာ ဆက္ဆံခဲ့သည္ဟု ေဟာခဲ့ရေလေတာ့၏။))))))

ထိုေဟာခ်က္ကို ေဟာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ထဲ ဆက္ေဟာရန္ျပင္ရေလေတာ့၏။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၂၀၏ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ရက္မွ စတင္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ၊သစ္လြင္ေသာ ကံတရားက သင့္အား ေပ်ာ္႐ႊင္ေစျပန္၏ဟူ ေဟာရာ ၿပဳံး၍သာ ေခါင္းညိတ္ေလေတာ့၏။ လကၡဏာ တတ္ေျမာက္ျခင္း သည္ ျဖစ္ပ်က္မည့္အေၾကာင္းအရာကို ရွာရသည္မွာလြန္စြာေကာင္း၍ နကၡတ္ ပညာ စစ္စစ္တတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ရွာေဖြရျခင္းအားလြန္စြာေထာက္ခံ၏။ လြန္စြာတြဲဖက္သင့္ေသာ ပညာရပ္မ်ားျဖစ္၍ ျမန္မာလူမ်ိဴးသာမက. ႏိုင္ငံအသိးသီး ကပါ လက္ခံေသာပညာရ ပ္ႏွစ္မ်ိဴးျဖစ္ျပန္၏။

ကြၽႏ္ုပ္လည္း အေဟာအား ေသခ်ာစြာေဟာၾကားျခင္း သည္ အခ်ိန္ႏွင့္တကြေဟာေျပာႏိုင္မွ သာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေက်နပ္၏။ ခင္ဗ်ားဟာခ်မ္းသာမည္။ ခင္မ်ားဟာ အိမ္ပိုင္လိမ့္မယ္။ ခင္ဗ်ားဘဝမွာ ကားစိးႏိုင္လိမ့္မယ္။ ခင္ဗ်ားဘဝဟာ အိမ္ေထာင္ ဘက္နဲ႔ ျဖတ္သန္းလိမ့္မယ္၊ မိန္းမရမယ္ေပါ့။

အစရွိတဲ့ေဟာခ်က္မ်ိဴး ကိုေဟာတဲ့အခါမွာ အခ်ိန္ကာလ မသတ္မွတ္ေပးႏိုင္ရင္ လြန္စြာ အားနည္းခ်က္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကပီနကၡတ္ ႏွင့္ လဂ္႐ိုးေကာဇာ အေဟာ အား သင္ယူရျပန္၏။ လူသားတို႔သည္လည္း အေၾကာင္းအရာကိုသိရွိေသာ္ ထိုအေၾကာင္းအရာ၏.ျဖစ္ပ်က္မည့္အခ်ိန္ကို သိရွိၾကျပန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လကၡဏာ ပညာမွ စစ္မွန္ေသာ အသက္တိုင္းတာနည္း၊ကိုတိက်စြာ လုပ္ ေဆာင္တတ္မွသာျဖစ္ေတာ့၏။

ကြၽႏ္ုပ္လည္း ကြၽန္းငယ္၏ ကာလအပိုင္းအျခားအား ေသခ်ာစြာ တိုင္းတယ၍ ေဟာေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ပါရွိေသာ ကံတရားမွအေကာင္းေပးေသာအခ်္န္ထိကာလမ်ားကိုေသခ်ာစြာရွင္းျပေဆြးေႏြးေပးရ၏။ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ ၃၆ႏွစ္ထိ သန႔္ရွင္းေသာ ကံလမ္းေၾကာင္း တည္ရွိေန၍ ေကာင္းမြန္စြာ ကံတရား မွ ေနရာခ်မူ႔အား. ဆက္လက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ရမည္ ဟုေဟာေျပာရင္း အျခားျအေကာင္းအရာမ်ားအား ေဆြးေႏြးေပး၍ လိုအပ္သည္မ်ားကိုတိုင္ပင္ေစခဲ့၏။

တခါတစ္ေလ မွာ ကံလမ္းေၾကာင္းက အေကာင္းေပးသလို အဆိုးကိုလည္း ပီးပီျပင္ျပင္ေပးေလ့ရွိတာေၾကာင့္ ထိုေပးမဲ့ ေကာင္းျခင္းဆိုးျခင္းေတြရဲ႕ ကာလအပိုင္းအျခားကို ေသခ်ာတိုင္းတာတတ္ေသာ ပညာရပ္ဆီသို႔ဦးတည္သြားႏိုင္ရန္လိုအပ္လွေပေတါ့၏။ (#ကြၽန္းႏွင့္ၾကာဖူးကိုေသခ်ာစြာ ပိုင္းျခားတတ္ရန္ လိုအပ္၏၊မ ဟုတ္လ်င္တို င္ပတ္ေခ်ေတာ့မည္။)

ဆရာမ်ားအားဂါရဝ ထားလ်က္

ဆရာေဝမင္း(လကၡဏာ ေက်ာက္ ဆည္)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 2 =