ျမန္မာျပည္တြင္ အခ်ိန္တို အတြင္း စီးပြားျဖစ္ႏုိင္ေသာ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား (၁၇) မ်ိဳး

ျမန္မာျပည္တြင္ အခ်ိန္တို အတြင္း စီးပြားျဖစ္ႏုိင္ေသာ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား (၁၇) မ်ိဳး

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း တိုးတက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး သည္ လာမည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ျပန္လည္ဦးေမာ့လာမည္ဟု အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သုေတသနအဖြဲ႕မ်ားက ဆိုသည္။ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား ခိုင္မာလာျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားေကာင္း လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။

ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၉ တြင္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုပြင့္လင္းလာႏိုင္ သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔အတူ လုပ္ငန္းငယ္တစ္ခု ထူေထာင္ရန္ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားရွိေနေသာ္လည္း အလားအလာေကာင္းသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရွိေနဆဲ ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုေဆာင္းပါးက ၂၀၁၉ႏွင့္ ၂၀၂၀ အတြင္း အခ်ိန္တိုတြင္း အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစမည့္ လုပ္ငန္း အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္က႑ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္သာကိုင္သာရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟု စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Businessman holding a tablet computer and growing chart floating above digital tablet computer screen. graph corporate growth plan concept

ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသုေတသန အဖြဲ႕မ်ားကလည္း အထက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ား ကို ေထာက္ပံ့ေပး မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ငယ္မ်ားက လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္တိုတြင္း အက်ိဳးျမတ္ရႏိုင္မည္ဟုအႀကံျပဳထားသည္။
အခ်ိန္တိုအတြင္း အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္း ၁၇ မ်ိဳး

ျမန္မာစီးပြား စီမံ အမႈေဆာင္မ်ားအသင္း (MBE-Myanmar Business Executives Associa-tion)၏ မၾကာမီက ေကာက္ယူခဲ့သည့္ သုေတသန စစ္တမ္းတစ္ခု အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၌ အခ်ိန္တိုအတြင္း စီးပြားျဖစ္ႏိုင္သည့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား ၁၇ မ်ိဳးရွိသည္ဟု ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ထို လုပ္ငန္း ၁၇ မ်ိဳးအတြက္ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ ၁၀၀ ခန႔္ကို အခ်ိန္ သုံးလၾကာ ေမးျမန္းေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ဒီလုပ္ငန္းေတြက က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ မွာ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လို႔ရတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြဆို အရင္းအႏွီး မလိုဘဲ လုပ္လို႔ေတာင္ရတယ္’’ဟု အဆိုပါ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ပါဝင္ေသာ ဦးဝဏၰေက်ာ္က ေျပာသည္။ ထိုစစ္တမ္းတြင္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ က႑ငါးခု ပါဝင္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ ဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ နည္းပညာ အသုံးျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အစားအေသာက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးတို႔ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းတြင္ လုပ္ငန္းသုံးမ်ိဳးကို အႀကံျပဳထားသည္။ ယင္းတို႔သည္ ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္သားပရိေဘာဂ ဖန္တီးေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ပန္းပင္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ၿခံအလွဆင္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေရေမႊးဆီ၊ဖေယာင္းတိုင္ ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းတို႔ျဖစ္သည္။

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္း (GYM)လုပ္ငန္း၊ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း လုပ္ငန္း၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္း၊ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ ဗိသုကာဒီဇိုင္း ေရးဆြဲေပးျခင္းလုပ္ငန္း၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံး ဓာတ္ေငြ႕ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မႀကီးမားဘဲ ရပ္ကြက္အတြင္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဟု ဆိုသည္။ ဥပမာ မီးဖိုေခ်ာင္သုံး ဓာတ္ေငြ႕ (LPG)သည္ ေရသန႔္ဘူး ျဖန႔္ေဝသည့္ကိုယ္စားလွယ္ လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ပင္ သတ္မွတ္စည္းကမ္းအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ပါက အသားတင္အျမတ္ရႏိုင္သည္ဟု ဦးဝဏၰေက်ာ္က အႀကံျပဳသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ မ်ား၏ က်န္းမာေရးအသိ ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ကိုင္လာသူ မ်ားလာၿပီး ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ အခန္းငယ္မ်ား၌ပင္ GYM လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

နည္းပညာသုံး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၌ DATA Centre ထူေထာင္ေပးျခင္းအတြက္ အႀကံေပးႏွင့္ တပ္ဆင္သင္ၾကားေပးျခင္း လုပ္ငန္း၊ အတတ္ပညာတစ္ခုခုအား YouTube Channel မွ သင္ၾကားေပးျခင္း လုပ္ငန္း၊ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေၾကာ္ျငာဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္း ေရးဆြဲေပးျခင္းလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာဆန္ေသာ Web-site Domain မ်ား ဖန္တီးဝယ္ယူျခင္း၊ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ Google Adsense အတိုင္ပင္ခံႏွင့္ ေၾကာ္ျငာကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းတို႔သည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုလည္း စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘အဲဒီထဲမွာ အိုင္ဒီယာအေကာင္းဆုံးရွိမယ္ဆိုရင္ အရင္းအႏွီးအနည္းဆုံးနဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ အမ်ားဆုံး ျပန္ရမယ့္အလုပ္က ေတာ့ နံပါတ္ (၁၅) (ျမန္မာဆန္ေသာ Website Domain မ်ား ဖန္တီးဝယ္ယူျခင္း၊ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း) ပါပဲဗ်ာ’’ ဟု ထိုလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္သူ လူငယ္တစ္ဦးက သူ၏ အျမင္ကို ေျပာသည္။ ထိုလုပ္ငန္းသည္ ေခတ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာ ညီေထြသည့္ ျမန္မာဒိုမိန္း မ်ားကို ဝယ္ယူထား႐ုံသာ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။ ဥပမာ Shalpay (ရွယ္ေပး)ဆိုသည့္ Domain တစ္ခုကို ဝယ္ထားလွ်င္ ထိုအမည္ကို အသုံးျပဳလိုသည့္ လုပ္ငန္းရွင္က ဝယ္ယူထားသူထံမွျပန္လည္ဝယ္ယူရမည္ဟု ဆိုသည္။ ဒိုမိန္းယူစဥ္က က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းခန႔္ သာ ရွိေသာ္လည္း ျပန္လည္ေရာင္းခ်သည့္အခါ ႀကိဳက္ေၾကးေခၚယူႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ‘‘ဒီလုပ္ငန္းရဲ႕ အဓိကအသက္က ဘယ္လိုနာမည္ေတြကို ကိုယ္ဝယ္ထားၿပီး ဘယ္လိုလူေတြဆီ ဘယ္ေဈးနဲ႔ ျပန္ေရာင္းမလဲဆိုတာ စဥ္းစားတတ္ဖို႔ပဲ လိုတယ္ဗ်။ ဒီလုပ္ငန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာသာ မတြင္က်ယ္ေသးေပမယ့္ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ေတာ္ေတာ္အလုပ္ျဖစ္တယ္ဗ်’’ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ဝယ္ယူႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္ကို ရွာေဖြရသည္မွာ အခက္အခဲျဖစ္ၿပီး ထိုလုပ္ငန္းကို အသုံးျပဳသူ နည္းေနေသးသည္ဟု ထိုလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

အစားအေသာက္မ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေ႐ြ႕လ်ားႏိုင္ေသာလွည္းျဖင့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ အစားအေသာက္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ကိုယ္ပိုင္ဟန္ျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာ ထူးျခားသည့္ အရသာျဖင့္ ေရခဲမုန႔္ ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ Fast Food (အဆင္သင့္စားေသာက္ႏိုင္သည့္ အစားအစာမ်ား) စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းတို႔လည္း အလားအလာေကာင္းသည္ဟု ဆိုသည္။ ဆိုင္ခန္း ငွားရမ္းခ ႀကီးျမင့္လာျခင္းေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ ေ႐ြ႕လ်ားလွည္းမ်ားျဖင့္ အစားအေသာက္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကလည္း လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆက္လက္အလုပ္ျဖစ္ေနဦးမည္ဟု ဆိုသည္။ ‘‘ကားနဲ႔ေရာင္းတာက ဆိုင္ငွားခ သက္သာတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေဈးေရာင္းရမယ့္ေနရာကို အလြယ္တကူလည္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕ႏိုင္တယ္’’ဟု လွည္းတန္းတြင္ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ေဈးေရာင္းခ်ေနသည့္ မသိဂႌက ေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ငွားရမ္းခ က်ပ္ငါးသိန္းမွ က်ပ္သိန္းဆယ္ဂဏန္းထိ ရွိေနသည္။

ေနာက္ဆုံးတစ္ခုသည္ ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။ ၾကက္သား၊ ၾကက္ဥေဈးကြက္သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္စြာရွိျခင္းႏွင့္ အျခား တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးထက္ ကုန္က်စရိတ္နည္းျခင္း၊ အခ်ိန္တိုအတြင္း အက်ိဳးအျမတ္မ်ားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

အထက္ပါ စစ္တမ္းအျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဈးကြက္သုေတသနအဖြဲ႕မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလားအလာေကာင္းသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ Oxford Business Groupက ၂၀၁၉ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စြမ္းအင္က႑သည္အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆုံး လုပ္ငန္းဟု ဆိုသည္။
ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန႔္နီးပါးအထိ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ အားေကာင္းလာၿပီဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ တန္ဖိုးသင့္ႏွင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ေခ်းေငြမ်ားရရွိလာျခင္း၊ ကြန္ဒိုမီနီယံမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဝယ္ယူ ခြင့္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

‘‘ေဆာက္လုပ္ေရးက နည္းနည္းဦးေမာ့လာပါၿပီ’’ဟု လိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာ အသင္းဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဝင္းက ဆိုသည္။ ကိုရီးယားဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းစုျဖစ္သည့္ KB (Kookmin Bank)ဥကၠ႒ Yoon Jong Kyooကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ရာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိ၍ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕မည္ဟု ေၾကညာ ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးအတြက္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ လိုအပ္ခ်က္ျမင့္လာသည္ဟုေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္ရာအလွဆင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လာမည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း အလားအလာရွိသည့္ လုပ္ငန္း တစ္ခုဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
အစားအေသာက္လုပ္ငန္းမ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း တိုးပြားလာသည့္ လူဦးေရႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အရွိန္ျမင့္ လာျခင္းေၾကာင့္ အစားအေသာက္ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းလာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အစားအေသာက္လုပ္ငန္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လာမည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံရွိလာမည္ဟု ဂ်ာမနီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းက ခန႔္မွန္းထားသည္။ အစားအေသာက္ေရာင္းခ်ရာတြင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအေသာက္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာ အစားအေသာက္မ်ားသည္ လက္ရွိ ေဈးကြက္အတြင္း ေခတ္စားလာသည့္ အစားအေသာက္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု စားေသာက္ဆိုင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။
ေလာင္စာဆီႏွင့္ စြမ္းအင္က႑

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သုံးစြဲမႈ မ်ားလာျခင္းႏွင့္ ကုန္ စည္ကူး သန္းေရာင္းဝယ္မႈ မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ စက္သုံးဆီသုံးစြဲမႈ မ်ားျပားလာသည္။ ထို႔အျပင္ နယ္ဘက္မ်ားတြင္ ဆိုင္ကယ္ သုံးစြဲမႈမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ စက္သုံးဆီေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း အလားအလာရွိသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္လာသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သုံး စြဲမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အပိုပစၥည္းေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။
ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား

အစိုးရသည္ SME ဟုေခၚ ေသာ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပး လာျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရ သက္တမ္း သုံးႏွစ္အတြင္း ထိုလုပ္ငန္းမ်ား ယခင္ထက္ အားေကာင္း လာသည္။ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ထုတ္သည့္ အစားအေသာက္ကုန္မ်ား၊ လူသုံးကုန္မ်ား၊ ျမန္မာ့႐ိုးရာႏွင့္ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာ အမွတ္တရ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း သည္ ေအာင္ျမင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ‘‘အရင္တုန္းက ထိုင္းဘက္က ဝင္တာေတြ သိပ္မ်ားတယ္။ အခုေတာ့ ရွမ္း၊ ကခ်င္နဲ႔ ခ်င္း႐ိုးရာ အဆင္ေတြဆို လူေတြက စိတ္ဝင္စားၾကတယ္။ ဒါကိုလည္း ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ အဝတ္ အစားေတြ ထုတ္ေရာင္းတာ ပိုအဆင္ေျပတယ္’’ ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈး၊ အထည္ႏွင့္ အိတ္မ်ိဳးစုံေရာင္းခ် ေနေသာ ကိုျပည့္စုံက ဆိုသည္။ ႐ိုးရာဖိနပ္၊ အိတ္မ်ားကိုလည္း တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာအဆင္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းက အလ်င္အျမန္ေရာင္းအား ေကာင္းလာၿပီး လူငယ္မ်ားအၾကား ဖက္ရွင္တစ္ခုပမာ ေခတ္စား လာသည္ဟု ဆိုင္ရွင္မ်ားက ဆိုသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေဒသတြင္း အသားစားသုံးမႈ ျမင့္တက္ လာျခင္း၊ ႏို႔ေသာက္သုံးမႈ ျမင့္တက္ လာျခင္းေၾကာင့္ တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အျမတ္ အစြန္းရွိမည့္ အလားအလာ ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ထိုလုပ္ငန္း ကို Organic အသီးအႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ သာမန္ထက္ ပိုမိုဝင္ေငြရ လာႏိုင္သည္။ က်ပ္ေငြ တန္ဖိုးက် ဆင္းေနၿပီး ဆက္လက္ က်ဆင္းႏိုင္ေျခရွိေသာေၾကာင့္ ထိုအခ်က္ ကို ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သတိထားရမည္ဟု ADB ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး ကြၽမ္းက်င္သူ အႀကီးတန္းအရာရွိ မစၥယူမိကို တာမူရာက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း တစ္ခုကို စတင္ လုပ္ကိုင္သူအတြက္ Business Plan (လုပ္ငန္း စီမံခ်က္) ေရးဆြဲသင့္သည္ဟု ေဈးကြက္ သုေတသနအဖြဲ႕မ်ားက အ ႀကံျပဳထားသည္။

Credit -7Day News Journal

Source -http://7daydaily.com/story/154456

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 1 =