ေ႐ႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ရဲ႕ စိန္ဖူးေတာ္ပါ ျမင္တာ နဲ႔ ခ်က္ခ်င္း ရွဲလိုက္ပါ သင္ ကံေကာင္းလာလိမ့္မယ္…

သင္ကံေကာင္းလာလိမ့္မယ္ 🙏🙏🙏ကပ္ေရာဂါႀကီးေဘး မွလည္း ကင္းေဝးၾကပါေစ..။(၇)ရက္သားသမီးမ်ား ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ေဘးရန္ကင္းကြာ ခ်မ္းသာ ၾကပါေစ..။

မဂၤလသုတ္ေတာ္..၊၁။ ယံ မင်္ဂလံ ဒွါဒသဟိ၊ စိန္တယႎသု သဒေဝကာ၊ ေသာတ္ထာနံ နာဓိဂစ္ဆန္တိ၊ အဋ္ဌတ္တႎ သဥ္စ မင်္ဂလံ။၂။ ဒေသိတံ ဒေဝဒေဝေန၊ သဗ္ဗပါပဝိနာသနံ။ သဗ္ဗေလာက ဟိတတ္ထာယ၊ မင်္ဂလံ တံ ပဏာမ ေဟ။၃။ ဧဝံ ေမ သုတံ၊ ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ သာဝတ္ထိယံ၊ ဝိဟရတိ ဇေတဝေန၊ အနာထပိဏ္ဍိကႆ အာရာေမ။

အထေခါ အညတရာ ေဒဝတာ အဘိကၠႏၲာယ ရတၱိယာ အဘိကၠႏၲ ဝဏၰာ ေကဝလကပၸံေဇတဝနံ ဩဘာေသတြာ ေယန ဘဂဝါ၊ ေတႏုပသကၤမိ။ ဥပသကၤမိတြာ ဘဂဝႏၲံ – အဘိဝါေဒတြာ။ဧကမႏၲံ အ႒ာသိ။ ဧကမႏၲံ ဌိတာ ေခါ သာ ေဒဝတာ ဘဂဝႏၲံ ဂါထာယ အဇၩဘာသိ။၄။ ဗဟူ ေဒဝါ မႏုႆာ စ၊ မဂၤလာနိ အစိႏၲ ယုံ။ အာကခၤမာနာ ေသာတၳာနံ၊ ျဗဴဟိ မဂၤလ မုတၱမံ။

၅။ အေသဝနာ စ ဗာလာနံ၊ ပ႑ိတာနၪၥ ေသဝနာ။ ပူဇာ စ ပူဇေနယ်ာနံ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။၆။ ပတိ႐ူပ ေဒသဝါေသာ စ၊ ပုေဗၺ စ ကတ ပုညတာ။ အတၱသမၼာပဏိဓိ စ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။၇။ ဗာဟုသစၥၪၥ သိပၸၪၥ၊ ဝိနေယာစ သုသိကၡိေတာ။ သုဘာသိတာ စ ယာ ဝါစာ။ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၈။ မာတာပိတု ဥပ႒ာနံ၊ ပုတၱဒါရႆ သဂၤေဟာ။ အနာကုလာ စ ကမၼႏၲာ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။၉။ ဒါနၪၥ ဓမၼစရိယာ စ၊ ဉာတကာနၪၥ သဂၤေဟာ။ အနဝဇၨာနိ ကမၼာနိ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။၁၀။ အာရတီ ဝိရတီ ပါပါ၊ မဇၨပါနာ စ သံယေမာ။ အပၸမာေဒါ စ ဓေမၼသု၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။၁၁။ ဂါရေဝါ စ နိဝါေတာ စ၊ သႏၲဳ႒ိ စ ကတညဳတာ။ ကာေလန ဓမၼႆဝနံ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။၁၂။ ခႏၲီစ ေသာဝစႆတာ၊ သမဏာနၪၥ ဒႆနံ၊ ကာေလန ဓမၼသာကစာၦ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။၁၃။ တေပါ စျဗဟၼစရိယၪၥ အရိယာသစၥာန ဒႆနံ၊ နိဗၺာန သစၦိကိရိယာ စ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။၁၄။ ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိ၊ စိတၱံ ယႆ န ကမၸတိ၊ အေသာကံ ဝိရဇံ ေခမံ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။၁၅။ ဧတာဒိသာနိ ကတြာန၊ သဗၺတၳ မပရာဇိတာ။ သဗၺတၳ ေသာတၳႎ ဂစၦႏၲိ၊ တံ ေတသံ မဂၤလ မုတၱမံ။မဂၤလသုတၱံ နိ႒ိတံ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 7 =