ကုိဗစ္ ေရာဂါပုိး ကင္းစင္ သူ စု စုေပါင္း (၁၁၆) ဦး ရွိ သြားၿပီ

ကုိဗစ္ ေရာဂါပုိး ကင္းစင္ သူ စု စုေပါင္း (၁၁၆) ဦး ရွိ သြားၿပီ

COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း

(၂၂-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီ

၁။ (၂၂-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေနပိုင္း တြင္ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ ပထမအသုတ္အျဖစ္ စစ္ေဆးၿပီးစီး ခဲ့ေသာ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၈၇) ခုႏွင့္ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR) မွ စစ္ေဆး ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၇၉) ခု၊ စုစုေပါင္း (၃၆၆)ခုတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာသစ္ မေတြ႕ရွိရပါ။

၂။ (၂၂-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ (၁၉၉) ဦးရွိ ပါသည္။

၃။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာေဟာင္း (old confirmed case) မ်ားျဖစ္သည့္ (Case- 55, 112, 164, 165, 167, 171, 172 ႏွင့္ 174) (၈) ဦး တို႔၏ ဓာတ္ခြဲ နမူနာမ်ားတြင္ (၂) ႀကိမ္ ဆက္တိုက္ ေရာဂါပိုးမေတြ႕ရွိပါ။ (၂၂-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ ေရာဂါပိုး ကင္းစင္လာသူ စုစုေပါင္း (၁၁၆) ဦးရွိပါသည္။ ၎တို႔အနက္ (၁၀၁) ဦးအား ေဆး႐ုံမွ ဆင္းခြင့္ျပဳ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ အသြားအလာဆက္လက္ကန႔္သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိပါသည္။

၄။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာမ်ားအနက္ ေသဆုံးသူ (၆)ဦး ရွိပါသည္။

၅။ (၂၁-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီမွ (၂၂-၅-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီအတြင္း ေတြ႕ရွိရေသာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာ အသစ္ (၃၅) ဦး ရွိပါသည္။

MOHS

Add a Comment

Your email address will not be published.

four + fifteen =