အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ အရွည္ဆုံး ညေဈးတန္း ျဖစ္ လာမည့္ ရန္ကုန္ ကမ္းနားလမ္း ညေဈးတန္း

ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္း ေရာဂါမျပန႔္ပြားေစေရးအတြက္ တားဆီး၊ ကန႔္သတ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ဆဲကာလတြင္ ႏိုင္ငံတြင္းေရာဂါျပန႔္ပြားမႈအေျခအေနကို တြက္ဆကာ ႏိုင္ငံေတာ္က အပိုင္းလိုက္ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔အဆင့္လိုက္ေျဖေလွ်ာ့မႈ မ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္၏ လမ္းမ မ်ားထက္၌ လူအေပါင္း သြားလာမႈက တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ျပန္လည္မ်ားျပားလာသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရဌာန႐ုံးမ်ား ပုံမွန္အတိုင္း ျပန္လည္လည္ပတ္လာၿပီး ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ သက္ဝင္လာမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လမ္းမမ်ားသည္ ပုံမွန္ နီးပါး ျပန္လည္လႈပ္ရွားလာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၏ လူသြားလူလာက ပုံမွန္နီးပါး ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ နည္းတူ လမ္းေဘးေဈးသည္မ်ားကလည္း အမ်ား ျပည္သူပိုင္ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ေနရာ ယူလာၾကသည္။

ရပ္ကြက္အတြင္းလမ္းမ်ား၊ လမ္းႀကိဳ လမ္းၾကားမ်ား အၾကားတြင္ လေပါင္းမ်ားစြာ ဓာတ္တိုင္ ျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ေသာ့ခတ္ခဲ့ေသာ လက္တြန္းလွည္းေလး မ်ားမွာ လမ္းမမ်ားေပၚ စီရရီေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အမိုးအကာမ်ားျပဳလုပ္ကာ ဝန္ေဆာင္မႈေပး ယာဥ္သြားလမ္း၊ လူသြားလမ္း ႏွစ္ေနရာေပၚခြကာ ေနရာယူထားေသာ လမ္းေဘးေဈးသည္မ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားမွာ လမ္းေလွ်ာက္စရာ ေနရာမရွိ ေတာ့ေပ။ မိုးတြင္းကာလျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ စားေသာက္ သူမ်ား မိုးေလလုံေစရန္ လမ္းေဘးေဈးသည္မ်ား ယာယီတဲျဖင့္ အမိုးအကာမ်ားျပဳလုပ္ကာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးၾကသည္။တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တိုးပြားလာေနေသာ လမ္းေဘးေဈးသည္မ်ားကို ၾကည့္ရင္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေသာ ရန္ကုန္ညေဈးတန္းကို မ်က္စိထဲျမင္ေယာင္လာသည္။ ရန္ကုန္ညေဈးတန္းသည္ လမ္းေဘး ေဈးသည္မ်ားအတြက္ စနစ္က်ေသာ ေဈးကြက္ ေနရာ တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု စိတ္တြင္ ျမင္ေယာင္ မိသည္။

ရန္ကုန္ညေဈးတန္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ တိုင္း ေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ဦးေဆာင္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီေဈးမ်ား ဌာနတို႔ႏွင့္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ ေသာ္လည္း ေဈးသည္မ်ား စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ သန႔္ရွင္းသပ္ရပ္မႈအားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ေခ်။ယခုအခါ ရန္ကုန္ညေဈးတန္းႀကီးကို ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ၫႊန္ၾကားမႈျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းျပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္မႈမ်ားအရ ရန္ကုန္ ကမ္းနားလမ္း ညေဈးကို Public Private Partnership စနစ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ A 25 Myanmar Development Co., Ltd တို႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္ညေဈးတန္းအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

ကမာၻ႔ခရီးသြားမ်ား အပန္းေျဖ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို သိရွိေစရန္၊ အေသး စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အဓိကကူညီပံ့ပိုးေပးရန္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ညအလွ ကို ခံစားၿပီး အပန္းေျဖႏိုင္ရန္၊ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ဆြဲေဆာင္ မႈရွိေသာ အပန္းေျဖေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာရန္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အရွည္ဆုံး ညေဈး တစ္ခုအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္ညေဈးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ရန္ကုန္ညေဈးတန္းႀကီးကို အပိုင္း ငါးပိုင္းခြဲ၍ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး အပိုင္းတစ္မွာ ကမ္းနားလမ္း ပန္းဆိုးတန္းလမ္းမွ ေ႐ႊတိဂုံ ဘုရားလမ္းအထိ လည္းေကာင္း၊ အပိုင္းႏွစ္ ကို ကမ္းနားလမ္း ေ႐ႊတိဂုံဘုရားလမ္းမွ လသာ လမ္းအထိလည္းေကာင္း၊ အပိုင္းသုံးကို ကမ္းနားလမ္း လသာလမ္းမွ လမ္းမေတာ္အထိ လည္းေကာင္း၊ အပိုင္းေလးကို ကမ္းနားလမ္း လမ္းမေတာ္လမ္းမွ လမ္းသစ္လမ္းအထိ လည္းေကာင္း၊ အပိုင္းငါးကို ကမ္းနားလမ္း ပန္းဆိုးတန္းလမ္းမွ ဗိုလ္တေထာင္ဘုရား လမ္းအထိ လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္သည္။

ေရွ႕ေျပး ကနဦးအစီအစဥ္အျဖစ္ အပိုင္းတစ္ ျဖစ္ သည့္ ကမ္းနားလမ္း၊ ပန္းဆိုးတန္း လမ္းမွ ေ႐ႊတိဂုံဘုရားလမ္းအထိကို ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိၿပီး ယင္းအပိုင္းတြင္ ဇုန္ A မွ ဇုန္ G အထိ အပိုင္းခုနစ္ပိုင္းခြဲ၍ စီမံေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိသည္။ ဇုန္ A တြင္ စားေသာက္ဆိုင္ ခန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဇုန္ B တြင္ အပန္းေျဖနားေနရန္ေနရာ၊ ကုမၸဏီ ႐ုံးခန္းမ်ား၊ ATM စက္မ်ား၊ ေငြလဲလွယ္ေရးေကာင္တာမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူသုံး သန႔္စင္ခန္းမ်ား၊ အမႈိက္ပုံး၊ ေရတိုင္ကီမ်ား၊ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ႏွင့္ အငွား ယာဥ္ရပ္နားရန္ ေနရာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဇုန္ C တြင္ အဝတ္အထည္ႏွင့္ လူသုံးကုန္ပစၥည္း ဆိုင္မ်ား၊ ဇုန္ D တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးေနရာမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ဇုန္ E တြင္ ကြန္တိန္နာ ဆိုင္ခန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဇုန္ F တြင္ အေဟာင္းပစၥည္းဆိုင္မ်ားကို လည္းေကာင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ကမ္းနားလမ္း ညေဈးတန္း ကို Public Private Partnership စနစ္ျဖင့္ စနစ္တက်စီမံခန႔္ခြဲၿပီး အမ်ား ျပည္သူက်န္းမာေရးအတြက္ သန႔္ရွင္း လတ္ဆတ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား၊ အဝတ္ အထည္မ်ား၊ လက္မႈပစၥည္းမ်ား၊ စာအုပ္ဆိုင္မ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ေရာင္းခ်သည့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ညေဈးတန္းတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ လုံၿခဳံ စိတ္ခ်ရသည့္ လမ္းေလွ်ာက္အပန္းေျဖရာေနရာ မ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဆိုင္ခန္းမ်ား ခင္းက်င္း ေရာင္းခ်ရာတြင္ ၈ ေပ ပတ္လည္ဆိုင္ခန္းမ်ား၊ (၆ x ၈) ေပ ဆိုင္ခန္းမ်ား၊ ၁၀ ေပ ပတ္လည္ ဆိုင္ခန္းမ်ား၊ (၂၀ x ၈) ေပ ကြန္တိန္နာဆိုင္ခန္း မ်ား၊ (၄၀ x ၈) ေပ ကြန္တိန္နာဆိုင္ခန္းမ်ား ကို တစ္လငွားရမ္းခအျဖစ္ ေဈးႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ကာ ေကာက္ခံငွားရမ္းေပးလ်က္ ရွိသည္။

ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ထား ႏိုင္ခ်ိန္၊ ႏိုင္ငံတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္နာလန္ထူရန္ အားယူစျပဳခ်ိန္၊ ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္းရွိ လမ္းေဘး ေဈးသည္မ်ား စတင္ေပၚထြက္စျပဳခ်ိန္၊ မိုးဥတု အကုန္ပြင့္လင္းရာသီေရာက္စျပဳခ်ိန္တို႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ရန္ကုန္သူ ရန္ကုန္သားမ်ား အားလုံး ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါက စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ေတြ႕ျမင္ ရမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္း ညေဈးတန္း ကို မၾကာခင္ ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရမည္သာ ျဖစ္ေပ ေတာ့သည္။

Credit (ျမန္မာ့အလင္း)

unicode

အရှေ့တောင် အာရှတွင် အရှည်ဆုံး ညဈေးတန်း ဖြစ် လာမည့် ရန်ကုန် ကမ်းနားလမ်း ညဈေးတန်း

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် နိုင်ငံတွင်း ရောဂါမပြန့်ပွားစေရေးအတွက် တားဆီး၊ ကန့်သတ်၊ ထိန်းချုပ်မှုများ ပြုလုပ်ဆဲကာလတွင် နိုင်ငံတွင်းရောဂါပြန့်ပွားမှုအခြေအနေကို တွက်ဆကာ နိုင်ငံတော်က အပိုင်းလိုက်ဖြေလျှော့မှုများ အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိသည်။ ထိုသို့အဆင့်လိုက်ဖြေလျှော့မှု များကြောင့် မြို့တော်ရန်ကုန်၏ လမ်းမ များထက်၌ လူအပေါင်း သွားလာမှုက တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပြန်လည်များပြားလာသည်။ရန်ကုန်မြို့ရှိ အစိုးရဌာနရုံးများ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်လည်ပတ်လာပြီး ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများ ပြန်လည် သက်ဝင်လာမှုကြောင့် ရန်ကုန်မြို့လမ်းမများသည် ပုံမှန် နီးပါး ပြန်လည်လှုပ်ရှားလာသည်။ ရန်ကုန်မြို့ ၏ လူသွားလူလာက ပုံမှန်နီးပါး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့် နည်းတူ လမ်းဘေးဈေးသည်များကလည်း အများ ပြည်သူပိုင် လမ်းမများပေါ်တွင် တစ်ကျော့ပြန်နေရာ ယူလာကြသည်။

ရပ်ကွက်အတွင်းလမ်းများ၊ လမ်းကြို လမ်းကြားများ အကြားတွင် လပေါင်းများစွာ ဓာတ်တိုင် ဖြင့် ချည်နှောင်သော့ခတ်ခဲ့သော လက်တွန်းလှည်းလေး များမှာ လမ်းမများပေါ် စီရရီရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ အမိုးအကာများပြုလုပ်ကာ ဝန်ဆောင်မှုပေး ယာဉ်သွားလမ်း၊ လူသွားလမ်း နှစ်နေရာပေါ်ခွကာ နေရာယူထားသော လမ်းဘေးဈေးသည်များကြောင့် ခရီးသွားပြည်သူများမှာ လမ်းလျှောက်စရာ နေရာမရှိ တော့ပေ။ မိုးတွင်းကာလဖြစ်သည့်အလျောက် စားသောက် သူများ မိုးလေလုံစေရန် လမ်းဘေးဈေးသည်များ ယာယီတဲဖြင့် အမိုးအကာများပြုလုပ်ကာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးကြသည်။တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ တိုးပွားလာနေသော လမ်းဘေးဈေးသည်များကို ကြည့်ရင်း တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော ရန်ကုန်ညဈေးတန်းကို မျက်စိထဲမြင်ယောင်လာသည်။ ရန်ကုန်ညဈေးတန်းသည် လမ်းဘေး ဈေးသည်များအတွက် စနစ်ကျသော ဈေးကွက် နေရာ တစ်ခုကို ဖော်ဆောင်နေခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု စိတ်တွင် မြင်ယောင် မိသည်။

ရန်ကုန်ညဈေးတန်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် တိုင်း ဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ဦးဆောင်ကာ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဈေးများ ဌာနတို့နှင့် စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ သော်လည်း ဈေးသည်များ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် အောင်မြင်မှု မရရှိခဲ့ချေ။ယခုအခါ ရန်ကုန်ညဈေးတန်းကြီးကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ အကောင်အထည်ဖော်ရန် တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်၏ ညွှန်ကြားမှုဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ အတွင်းပြုလုပ်သော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်မှုများအရ ရန်ကုန် ကမ်းနားလမ်း ညဈေးကို Public Private Partnership စနစ်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် A 25 Myanmar Development Co., Ltd တို့ အကျိုးတူပူးပေါင်း၍ ရန်ကုန်ညဈေးတန်းအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ကမ္ဘာ့ခရီးသွားများ အပန်းဖြေ လည်ပတ်နိုင်ရန်၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကို သိရှိစေရန်၊ အသေး စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအား အဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးရန်၊ ရန်ကုန်မြို့၏ညအလှ ကို ခံစားပြီး အပန်းဖြေနိုင်ရန်၊ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများအတွက် ရန်ကုန်မြို့၏ ဆွဲဆောင် မှုရှိသော အပန်းဖြေနေရာတစ်ခု ဖြစ်လာရန်၊ အရှေ့တောင်အာရှတွင် အရှည်ဆုံး ညဈေး တစ်ခုအဖြစ် စံချိန်တင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ရန်ကုန်ညဈေးကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ရန်ကုန်ညဈေးတန်းကြီးကို အပိုင်း ငါးပိုင်းခွဲ၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အပိုင်းတစ်မှာ ကမ်းနားလမ်း ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမှ ရွှေတိဂုံ ဘုရားလမ်းအထိ လည်းကောင်း၊ အပိုင်းနှစ် ကို ကမ်းနားလမ်း ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းမှ လသာ လမ်းအထိလည်းကောင်း၊ အပိုင်းသုံးကို ကမ်းနားလမ်း လသာလမ်းမှ လမ်းမတော်အထိ လည်းကောင်း၊ အပိုင်းလေးကို ကမ်းနားလမ်း လမ်းမတော်လမ်းမှ လမ်းသစ်လမ်းအထိ လည်းကောင်း၊ အပိုင်းငါးကို ကမ်းနားလမ်း ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမှ ဗိုလ်တထောင်ဘုရား လမ်းအထိ လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်သည်။

ရှေ့ပြေး ကနဦးအစီအစဉ်အဖြစ် အပိုင်းတစ် ဖြစ် သည့် ကမ်းနားလမ်း၊ ပန်းဆိုးတန်း လမ်းမှ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းအထိကို ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပြီး ယင်းအပိုင်းတွင် ဇုန် A မှ ဇုန် G အထိ အပိုင်းခုနစ်ပိုင်းခွဲ၍ စီမံဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်။ ဇုန် A တွင် စားသောက်ဆိုင် ခန်းများကိုလည်းကောင်း၊ ဇုန် B တွင် အပန်းဖြေနားနေရန်နေရာ၊ ကုမ္ပဏီ ရုံးခန်းများ၊ ATM စက်များ၊ ငွေလဲလှယ်ရေးကောင်တာများ၊ အများပြည်သူသုံး သန့်စင်ခန်းများ၊ အမှိုက်ပုံး၊ ရေတိုင်ကီများ၊ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်နှင့် အငှား ယာဉ်ရပ်နားရန် နေရာများကိုလည်းကောင်း၊ ဇုန် C တွင် အဝတ်အထည်နှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ဆိုင်များ၊ ဇုန် D တွင် ဖျော်ဖြေရေးနေရာများကို လည်းကောင်း၊ ဇုန် E တွင် ကွန်တိန်နာ ဆိုင်ခန်းများကိုလည်းကောင်း၊ ဇုန် F တွင် အဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်များကို လည်းကောင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

လက်ရှိအချိန်တွင် ရန်ကုန်ကမ်းနားလမ်း ညဈေးတန်း ကို Public Private Partnership စနစ်ဖြင့် စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲပြီး အများ ပြည်သူကျန်းမာရေးအတွက် သန့်ရှင်း လတ်ဆတ်သော အစားအသောက်များ၊ အဝတ် အထည်များ၊ လက်မှုပစ္စည်းများ၊ စာအုပ်ဆိုင်များ အစရှိသည်တို့ကို ရောင်းချသည့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ညဈေးတန်းတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်နှင့် အများပြည်သူအတွက် လုံခြုံ စိတ်ချရသည့် လမ်းလျှောက်အပန်းဖြေရာနေရာ များဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဆိုင်ခန်းများ ခင်းကျင်း ရောင်းချရာတွင် ၈ ပေ ပတ်လည်ဆိုင်ခန်းများ၊ (၆ x ၈) ပေ ဆိုင်ခန်းများ၊ ၁၀ ပေ ပတ်လည် ဆိုင်ခန်းများ၊ (၂၀ x ၈) ပေ ကွန်တိန်နာဆိုင်ခန်း များ၊ (၄၀ x ၈) ပေ ကွန်တိန်နာဆိုင်ခန်းများ ကို တစ်လငှားရမ်းခအဖြစ် ဈေးနှုန်းများ သတ်မှတ်ကာ ကောက်ခံငှားရမ်းပေးလျက် ရှိသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု လျှော့ချထား နိုင်ချိန်၊ နိုင်ငံတွင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်နာလန်ထူရန် အားယူစပြုချိန်၊ မြို့နယ်ရပ်ကွက်များအတွင်းရှိ လမ်းဘေး ဈေးသည်များ စတင်ပေါ်ထွက်စပြုချိန်၊ မိုးဥတု အကုန်ပွင့်လင်းရာသီရောက်စပြုချိန်တို့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့ အစည်းများ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၊ ရန်ကုန်သူ ရန်ကုန်သားများ အားလုံး ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါက စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ တွေ့မြင် ရမည့် ရန်ကုန်မြို့ ကမ်းနားလမ်း ညဈေးတန်း ကို မကြာခင် မြင်တွေ့ခွင့်ရမည်သာ ဖြစ်ပေ တော့သည်။

Credit (မြန်မာ့အလင်း)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + 8 =