ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ဟု ေအာ္ေနေသာ တ႐ုတ္ႀကီး၏ ေႂကြးၿမီေထာင္ေခ်ာက္မ်ား ႏွင့္ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား ႀကီးထြားလာတဲ့ ေခ်းေငြျပႆနာ

ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ဟု ေအာ္ေနေသာ တ႐ုတ္ႀကီး၏ ေႂကြးၿမီေထာင္ေခ်ာက္မ်ား ႏွင့္ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ႀကီးထြားလာတဲ့ ေခ်းေငြျပႆနာ

ကမာၻေပၚရွိ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ခ်က္ခ်င္းေျဖၾကားႏိုင္ငံေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု ေပၚေပါက္ လာသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသည္

BRI၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ေပးထားေသာ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ အကူအညီ မ်ားအားလုံးကို ျပန္ဆပ္ရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျငင္းဆိုေနၾကသနည္း။

ေတာင္အာရွကို ၾကည့္လွ်င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေႂကြးၿမီသံတမန္နည္းကို သုံး၍ သူ၏လက္တံမ်ားကို ျဖန႔္ၾကက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ပါကစၥတန္၊ အာဖရိကရွိ ေမာ္ဒိုက္မ်ားႏွင့္

အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ဝါဒ၏ စက္ယႏၲရားအျဖစ္ အကူအညီမ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားအျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အသုံးခ်ေနသည္။ တစ္ကမာၻလုံးစုစည္းလာၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား ေနာက္ဆုတ္ရန္ႏွင့္ ေပက်င္းသို႔ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ အေႂကြးတင္ေနေသာ ေခ်းေငြအားလုံးကို ျပန္ဆပ္ရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံမ်ားကို ဖိအားေပးရန္ ၾသဇာသက္ ေရာက္မႈ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ စုေပါင္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻတစ္ဝန္း ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ႕ပြားမႈတြင္ ၎၏အခန္းက႑ကို ေျဖရွင္းရန္အလိုရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအား ျပန္လည္ဆန႔္က်င္လိမ့္မည္။

ကမာၻ႔ေျမပုံစစ္တမ္းမ်ားအရ ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ရန္ ရက္ေ႐ႊ႕ဆိုင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္း ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ေပက်င္းအား ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီက ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးသည္ ေပက်င္းကို အေရးတႀကီးေတာင္းဆိုခ်က္ျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုခဲ့သည္။ မက္ေဆ့ခ်္တြင္ ပါကစၥတန္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ က်ဆင္းေနၿပီး အစိုးရသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ခ်ီေသာ ေခ်းေငြမ်ားအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခ်က္ပါရွိသည္။

၁၈ရက္ ေမလ ၂၀၂၀တြင္ ထုတ္ေဝေသာ New York Times မဂၢဇင္း၏ အစီရင္ခံစာအရ ကာဂစၥတန္၊ သီရိလကၠာႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားမွ ေပက်င္းအား ယခုႏွစ္ကို ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေဒၚလာဆယ္ဘီလီယံခ်ီေသာ ေခ်းေငြမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ေပးရန္၊ ေႏွာင့္ေႏွးေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေသာ အလားတူေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ေတြ႕ရသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အားထုတ္မႈသည္ ဆုတ္ခြာေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဤအခ်က္မ်ားက ရွင္းလင္းစြာၫႊန္ျပထားသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ တ႐ုတ္ေႂကြးၿမီသံတမန္ေရးရာနည္းလမ္းသည္ ခါးပတ္တစ္ကြင္း လမ္းတစ္စင္း စီမံကိန္း Grand Belt and Road Initiative ကို ႀကိဳတင္ရက္သတ္မွတ္ထားၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ပိုလွ်ံၿပီး တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရည္မွန္းခ်က္လုပ္ငန္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီးတည္းက ကမာၻ႔ဘ႑ာေရးကို ႀကီးစိုး ထားေသာ အေမရိကန္ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္အၿပိဳင္ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းဖန္တီးရန္ ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအင္အား ႀကီးမား လာရန္ႏွင့္ သူ၏လႊမ္းမိုးမႈကို ျဖန႔္က်က္ေသာအားျဖင့္ ကမာၻအႏွံ႔ေခ်းေငြမ်ားကို ျဖန႔္က်က္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ Middle Kingdom (ဤကမာၻႀကီးရဲ႕အလယ္ဗဟိုႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး) သည္ ေနာက္ထပ္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ျဖစ္လာသည္။ ေခ်းေငြယူထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ မိုင္းတြင္း မ်ားႏွင့္ အေပါင္ပစၥည္းအေနျဖင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာင္အအုံမ်ားအျဖစ္ အတင္းအက်ပ္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရသည္။

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္သည္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးကို အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ေစေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား အေႂကြးမ်ားစြာတင္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက ေပက်င္းအား ေခ်းေငြျပန္မဆပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။

ဤျဖစ္စဥ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိခိုက္ေစသည္။ ရက္ဆိုင္းေပးျခင္းႏွင့္ အေႂကြးပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ တ႐ုတ္ဘ႑ာေရး စနစ္အား ထိခိုက္ေစၿပီး က်ဆင္းေနေသာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးစနစ္ကို ရႈပ္ေထြးေစသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈတိုးပြားလာေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ဝင္ေငြသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ၿပီးႏိုင္ငံမ်ားရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ဝင္ေငြထက္ ေလးပုံတစ္ပုံေအာက္တြင္သာ ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၏ စီးပြားေရးသည္ ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ လႈပ္ခတ္ေနၿပီး ေမာ္ေခတ္မွစ၍ ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်ဆင္းေနသည္။

သို႔ရာတြင္ ေႂကြးၿမီမ်ားကို ယခုျပန္လည္ေပးရန္ေတာင္းဆိုလာပါက ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားက ကူးစက္ ေရာဂါအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကိုင္တြယ္မႈအတြက္ ေနာက္ေက်ာဓါးျဖင့္ ထိုးမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔စြမ္းအင္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ေပက်င္းမွာ အႏၲရာယ္ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျခတစ္လွမ္းဆုတ္ခဲ့ၿပီး သံတမန္ေရးႏွင့္ စစ္ေရးဆိုင္ရာတြင္ ရန္လိုမႈမ်ားသည္ ယခုဖိအား၏ ေရာင္ျပန္ျဖစ္သည္။

ယခုေဖာ္ျပခ်က္အရ တ႐ုတ္ႏိုင္ ငံသည္ ေႂကြးၿမီ မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ပါက ၎တို႔၏ျပည္သူမ်ားကိုေတာင္ မေကြၽးႏိုင္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို လႊဲေျပာင္းယူရန္သာ ရွိသည္။ သီရိလကၤာ၊ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား တြင္ ထိုသို႔ျဖစ္ပ်က္ေနသည္။

အေမရိကန္ျပည္နယ္အတြင္းေရးမႉး မိုက္ပြန္ပီယို Mike Pompeoက တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ကမာၻ႔ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အႏၲရာယ္ရွိေစသည္ဟု ၿပီးခဲ့တဲ့လတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား ဦးတည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေပၚ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကိုင္တြယ္မႈအားနည္းျခင္းသည္ ေပက်င္းအစိုးရက သူေျပာဆိုထားသည့္အရာမွ အာ႐ုံလြဲသြားေစရန္တုံ႔ျပန္မႈျဖစ္သည္ဟု ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာဂုဏ္သိကၡာသည္ ေရွ႕တန္းေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါကို အာဏာပိုင္မ်ားက ေလွ်ာ့ခ်ၿပီးေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံမ်ားက ၎၏အခန္းက႑ကို ေပၚေပၚတင္တင္ေမးခြန္းထုတ္လာၾကသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္သည္ ကမာၻအႏွံ႔ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပ သို႔ Liberal Chinese Travel Regime မွ ကူညီခဲ့သည္။ ၎သည္ မ်က္ႏွာဖုံးသံတမန္ေရး Mask Diplomacyႏွင့္ ေပါင္းၿပီး ၎၏ဆိုး႐ြားေသာ ပုံရိပ္မ်ားကို ဖုံးကြယ္ရန္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္မူ ဘ႑ာေရးအက်ိဳးအျမတ္ ႀကီးမားလာသည္။ အကဲျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေခ်းေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၂၀ဘီလီယံဝန္းက်င္ရွိသည္။

ဤသည္မွာ တ႐ုတ္အား ကမာၻ႔ဘဏ္ သို႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕ထက္ ေခ်းေငြပိုေခ်းသူ ျဖစ္ေစသည္။ ကမာၻတစ္ဝန္း ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ The Belt and Road Initiative၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ရွီ ၏အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ ထရီလီယံရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈအစီအစဥ္သည္ တ႐ုတ္မွ ႏိုင္ငံမ်ားကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅၀ ဘီလီယံထိ ေခ်းလားၿပီး ထိုအထဲမွ ႏိုင္ငံထက္ဝက္မွာ အေႂကြးထူေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အေႂကြးအေျမာက္အမ်ားကို ပယ္ဖ်က္မေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ညႇိဳႏႈိင္းလိုစိတ္ရွိေၾကာင္း ျပလာသည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ကာဂစၥတန္အစိုးရသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၇ဘီလီယံ ျပန္ဆပ္ရမည့္ အခ်ိန္ကို ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ သေဘာတူလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

အလားတူစြာပင္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွလည္း ၎၏အေႂကြးကို ျပန္လည္ေျပာင္းလဲေပးရန္ အေႂကြးရွင္မ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဤအေတာအတြင္းတြင္ တ႐ုတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံရင္ဆိုင္ေနရသည္ကို ကူညီရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းရ၀၀ကို ေခ်းေငြေခ်းခဲ့ၿပီး အတိုးႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ကာ အေႂကြးျပန္ဆပ္ရန္အခ်ိ ႏွစ္ႏွစ္ ေနာက္က်ေပးခဲ့သည္။

ကမာၻ႔စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း ပိုမိုက်ပ္တည္းလာသည္ႏွင့္အမွ် တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚဖိ အားမ်ား တိုးလာမည္ျဖစ္သည္။ အာဖရိကန္ႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား အေႂကြးမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလာသည္။

အာဖရိကတြင္ စီးပြားေရး အလ်င္အျမန္တိုးတက္ေနေသာ အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံ သည္ ၎၏ေႂကြးၿမီပမာဏကို ဖ်က္သိမ္း ေပးရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး အာဖရိကန္ႏိုင္ငံမ်ားကိုယ္စား ညႇိဳႏႈိင္းမႈတြင္ ဦးေဆာင္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ ဂါနာဘဏ႑ာေရးဝန္ႀကီး Ken Ofori-Attaသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပိုမိုလုပ္ ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ဒီထက္အားေကာင္းလာရန္လိုေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အေႂကြးသက္သာခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈ အနည္းငယ္သာရွိၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ေပက်င္းသည္ လက္ရွိအေျခအေနမွ မည္သို႔အေကာင္းဆုံးအက်ိဳးရွိရွိ အသုံးခ်ႏိုင္မည္ကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။

Song Wei ေရးသားေသာ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္း ဂလိုဘယ္လ္တိုင္းမ္မွ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ တ႐ုတ္သည္ ေခ်းေငြျဖင့္ ေထာက္ပံ့ထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္အသက္သြင္း ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အေႂကြးေလွ်ာ္ျခင္းကမ္းလွမ္းသကဲ့သို႔ ႐ိုးရွင္းေသာအစီအစဥ္မ်ားအစား ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ားကို နားလည္လာသည္။

ကမာၻအႏွံ႔အျပားရွိ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအရ ဤအခ်က္သည္ အလုပ္ထက္ အေျပာက ပိုလြယ္ေနသည္။ အေလးေပးရန္လိုအပ္ေသာ တ႐ုတ္ေခ်းေငြေခ်းျခင္း၏ ရႈေထာင့္တစ္ခုလည္း ရွိေနေသးသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္ကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေနေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေခ်းေငြသည္ အျခားေခ်းေငြမ်ားမွ ကြဲျပားေနသည္။

ႏွစ္အေတာ္ၾကာတိုင္း ဘ႑ာေရးျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အတိုးႏႈန္းမ်ားမ်ားႏွင့္ တိုေတာင္းေသာ ရက္ခ်ိန္းမ်ားေပးေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို အေပါင္ပစၥည္းအျဖစ္ မၾကာခဏအသုံးျပဳေလ့ရွိ သည္။

ဤအခ်က္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားအား ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ေခ်းေငြေခ်းရန္ ယုံၾကည္မႈရွိေစသည္။

ယေန႔ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည့္ ေခ်းေငြေခ်းယူျခင္းသည္ အေလ့အက်င့္တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ထိခိုက္ေစသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကို တင္ေနေသာ ဂ်ီဘူတီ၏အေႂကြးသည္ ၎၏ႏွစ္စဥ္စီးပြားေရးထုတ္ကုန္၏ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ သိသိသာသာ မ်ားျပားေနသည္မွာ အေရးႀကီးအခ်က္ျဖစ္သည္။

ယေန႔တြင္ တ႐ုတ္ျပည္အေပၚတင္ေန ေသာ အီသီယိုးပီးယားအေႂကြးသည္ ၎ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ကုန္၏ ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ကာဂစၥတန္တြင္ ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္ျဖစ္သည္။ ရွင္းလင္းစြာေျပာရလွ်င္ ေႂကြးၿမီေထာင္ေခ်ာက္သံတမန္ေရးသည္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သိမ္းယူရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စစ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး တိုးခ်ဲ႕ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအား ၎တို႔တတ္ႏိုင္သည္ထက္ ပိုၿပီး ေခ်းေငြေခ်းျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မၾကာေသးမီႏွစ္အတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း တ႐ုတ္ဆန႔္က်င္ေရးတန္ျပန္မႈသည္ တ႐ုတ္ေခ်းေငြတန္ဖိုးမ်ားကို သိလာေသာေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာၿပီး ေႂကြးၿမီမ်ား မေပးရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္။ Belt and Roadစီမံကိန္းမ်ားသည္ အက်ိဳးအျမတ္မရွိေၾကာင္း သက္ေသျပလာၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားကို မ်ားျပားေသာ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားသာ ထားရွိခဲ့သည္။

ဥပမာအေနျဖင့္ သီရိလကၤာရွိ Hambantotaဆိပ္ကမ္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အေပါင္ပစၥည္းအျဖစ္ သိမ္းယူေသာအခါ ေတာင္အာရွႏွင့္ အာဖရိကရွိ ေႂကြးၿမီစားႏိုင္ငံမ်ားက စိုးရိမ္စြာေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ ေႂကြးၿမီသံတမန္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျခားျပသနာမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား တိုးလာျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အရာရွိတို႔၏ အိတ္ကပ္မ်ားကို ကန႔္သတ္ထားရန္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ မေလးရွားတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို က်ိဳးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္ေသာ စကားမ်ားေျပာရန္ သေဘာတူထားေသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ညႇိဳႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈကြန္ယက္အေပၚ အားထားခဲ့သည္။

ေပက်င္းသည္ မ်ားစြာေသာ အေႂကြးျပသနာမ်ား၏ ဖိစီးမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ အျပဳအမူမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို ေလွ်ာ့တြက္မိလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ ရလာဒ္မ်ားသည္ ျမင္ျမင္သာသာ ရွိေနၿပီး ၎ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို ကူညီေပးရန္ တစ္ကမာၻလုံးမွ အကူအညီမ်ားကို အလြယ္တကူ ရေနသည္မွာလည္း သိသာလာသည္။

အေျခခံအားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အေပးအယူကို ႐ိုက္ခတ္လာပါက ေႂကြးၿမီစားႏိုင္ငံမ်ားသည္ အတူတကြေပါင္းစည္းလာၿပီး စုေပါင္းတက္လာရန္ ႀကိဳးပမ္းလာႏိုင္သည္။

၎တို႔သည္ တ႐ုတ္ေခ်းေငြပမာဏႏွင့္ ယင္းျပႆနာအေပၚတြင္ ပိုအာ႐ုံစိုက္လာေစႏိုင္ေသာ ၎တို႔၏ စည္းကမ္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လာႏိုင္သည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား သူ၏ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာင္းရန္ သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ရန္ တြန္းအားေပးႏိုင္ေသာ ေခ်းေငြပမာဏကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။

ယင္းအခ်က္သည္ လာမည့္ရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ဆန႔္က်င္ေသာ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာတစ္ခု ဖြင့္ဟလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ။

crd : Mizzima

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 16 =