ကိုဗစ္ ကာလ မလိုအပ္ / လိုအပ္ ခဲ့သည္ ရွိေသာ္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ သည့္ ရဲစခန္း မ်ား ၏ ဖုန္း နံပါတ္မ်ား…

ကိုဗစ္ ကာလ မလိုအပ္ / လိုအပ္ ခဲ့သည္ ရွိေသာ္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ သည့္ ရဲစခန္း မ်ား ၏ ဖုန္း နံပါတ္မ်ား…

ကို ဗစ္ ကာလ အတြင္း ဒုစ႐ိုက္ သမားမ်ားႏွင့္ ဝိသမေလာဘ စီးပြားေရးသမားမ်ားက က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား အေပၚ အမ်ားျပည္သူကလည္း အသိ/သတိ ရွိရွိျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ ပါရန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕/႐ြာ၊ရပ္ကြက္ မ်ား အတြင္း ….

ထူးျခားမႈ၊ မသကၤာဖြယ္ရာေတြ႕ ရွိမႈ တစ္စုံ တစ္ရာ ရွိလာ ပါက လုံၿခဳံေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ လွည့္ကင္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တာဝန္ ရွိ သူမ်ား၊ နယ္ေျမ အလိုက္ အေရးေပၚ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ သည့္ နီးစပ္ရာ ရဲစခန္းဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို ႔ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ ပါသည္ ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ စခန္းမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

၁။ ဒဂုံေတာင္ရဲစခန္း ၀၁-၅၉၀၀၉၃

၂။ ဒဂုံေျမာက္ရဲစခန္း ၀၁-၅၈၄၁၀၉

၃။ ဒဂုံအေရွ႕ ၀၁-၅၈၅၁၈၇

၄။ ဒဂုံဆိမ္ကမ္း ၀၁-၅၉၃၀၀၇

၅။ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ၀၁-၂၉၁၈၇၄

၆။ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ၀၁-၂၉၁၀၃၄

၇။ သာေကတ အမွတ္ ( ၁ ) ၀၁-၅၅၆၈၆၅

၈။ သာကေတအမွတ္ (၂) ၀၁-၅၄၇၂၅၃

၉။ ေတာင္ဥကၠလာပ ၀၁-၅၆၁၆၄၂

၁၀။ ေျမာက္ဥကၠလာပ ၀၁-၉၆၉၉၃၈၄

၁၁။ ေ႐ႊေပါက္ကံ ၀၁-၉၆၉၅၅၆၁

၁၂။ ေဝဘာဂီ ၀၁-၉၆၉၉၁၃၈

၁၃။ တာေမြ ၀၁-၅၅၆၇၇၁

၁၄။ သဃၤန္းကြၽန္း ၀၁-၅၆၂၅၄၄

၁၅။ သု၀ဏၰ ၀၁-၅၆၂၅၈၈

၁၆။ ပုဇြန္ေတာင္ ၀၁-၂၉၁၂၁၈

၁၇။ ေဒါပုံ ၀၁-၅၅၆၉၈၈

၁၈။ ရန္ကင္း ၀၁-၅၇၇၁၉၀

၁၉။ မရမ္းကုန္း ၀၁-၆၆၀၃၅၂

၂၀။ ဘုရင့္ေနာင္ ၀၁-၆၈၀၇၇၄

၂၁။ လႈိင္ ၀၁-၅၁၉၅၃၁

၂၂။ ပိေတာက္ေခ်ာင္း ၀၁-၆၈၁၅၇၄

၂၃။ ကမာ႐ြတ္ ၀၁-၅၃၄၃၀၄

၂၄။ ဗဟန္း ၀၁-၅၅၄၆၃၀

၂၅။ စမ္းေခ်ာင္း ၀၁-၅၃၅၁၈၄

၂၆။ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၀၁-၅၃၅၈၆၇

၂၇။ စက္ဆန္း ၀၁-၇၀၈၉၃၁

၂၈။ အလုံ ၀၁-၂၂၀၇၉၃

၂၉။ လမ္းမေတာ္ ၀၁-၂၂၄၅၂၈

၃၀။ လသာ ၀၁-၂၅၃၂၀၂

၃၁။ ပန္းဘဲတန္း ၀၁-၃၇၁၃၉၈

၃၂။ ေက်ာက္တံတား ၀၁-၃၇၁၀၅၄

၃၃။ ဆိပ္ကမ္း ၀၁-၂၅၆၉၂၀

၃၄။ ဒလ ၀၁-၂၆၉၁၉၂

၃၅။ သံလ်င္ ၀၅၆-၂၁၅၀၄

၃၆။ ေက်ာက္တန္း ၀၅၆-၂၅၅၀၄

၃၇။ အင္းစိန္ ၀၁-၆၄၅၈၁၉

၃၈။ မဂၤလာဒုံ ၀၁-၆၃၅၀၇၄

၃၉။ ေထာက္ၾကန္႔ ၀၁-၆၀၀၀၃၂

၄၀။ လႈိင္သာယာ ၀၁-၆၄၅၀၁၆

၄၁။ ေမွာ္ဘီ ၀၁-၆၂၀၀၀၁

၄၂။ လည္းကူး ၀၁-၆၂၉၀၀၉

၄၃။ တိုက္ႀကီး ၀၅၅-၂၀၀၀၃

၄၄။ ေသာင္းႀကီး ၀၁-၇၂၂၉၁၆

၄၅။ ေလွာ္ကား ၀၁-၇၀၈၉၃၀

၄၆။ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရဲ စခန္း 01 291034, 01 291035

၄၇။ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း 01 562544, 01 562436

၄၈။ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း အမွတ္(၁) 01 556865, 01 556749 အမွတ္(၂) 01 547253

၄၉။ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း 01 556771, 01 556862

၅၀။ ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း 01 556988, 01 554951

၅၁။ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း 01 291874, 01 291886

၅၂။ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း 01 291218, 01 291240

၅၃။ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း 01 645821, 01 645819

၅၄။ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း) ရဲစခန္း 01 590093, 01 590070

၅၅။ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေနာက္ပိုင္း) ရဲစခန္း01 584109, 01 584436

၅၆။ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း) ရဲစခန္း 01 585191, 01 585187

၅၆။ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း) ရဲစခန္း 01 585191, 01 585187

မႏၲေလး တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ရဲစခန္းမ်ား၏ ဆက္သြယ္ ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

၁။ အမွတ္(၁)ရဲစခန္း ၀၂-၆၁၂၀၇

၂။ အမွတ္(၂)ရဲစခန္း ၀၂-၃၂၀၀၈

၃။ အမွတ္(၃)ရဲစခန္း ၀၂-၃၂၀၈၉

၄။ အမွတ္(၄)ရဲစခန္း ၀၂-၆၀၈၃၁

၅။ အမွတ္(၅)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၉၉၁

၆။ အမွတ္(၆)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၉၉၂

၇။ အမွတ္(၇)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၉၉၃

၈။ အမွတ္(၈)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၉၉၄

၉။ အမွတ္(၉)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၉၉၅

၁၀။ အမွတ္(၁၀)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၁၄၅

၁၁။ အမွတ္(၁၁)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၉၉၆

၁၂။ ေအာင္ပင္လယ္ရဲစခန္း ၀၂-၆၂၇၁၀

၁၃။ ျပည္ႀကီးတံခြန္ရဲစခန္း ၀၂-၈၀၃၄၈

၁၄။ ပုသိမ္ႀကီးရဲစခန္း ၀၂-၅၇၇၄၉

၁၅။ အုန္းေခ်ာရဲစခန္း ၀၈၅-၄၀၁၉၉

၁၆။ အမရပူရရဲစခန္း ၀၂-၇၀၉၉၈

၁၇။ ျမစ္ငယ္ရဲစခန္း ၀၂-၅၅၀၇၅

၁၈။ ျပင္ဦးလြင္ရဲစခန္း ၀၈၅-၂၂၀၃၇

၁၉။ သ႐ုပ္ျပရဲစခန္း ၀၂-၅၀၂၆၂

၂၀။ မတၱရာရဲစခန္း ၀၂-၇၉၀၀၁

၂၁။ စဥ့္ကူးရဲစခန္း ၀၈၆-၃၅၁၉၉

၂၂။ သပိတ္က်င္းရဲစခန္း ၀၈၆-၃၀၀၀၂

၂၃။ မိုးကုတ္ရဲစခန္း ၀၈၆-၂၀၀၁၃

၂၄။ က်ပ္ျပင္ရဲစခန္း ၀၈၆-၂၅၀၁၂

၂၅။ အခ်ဳပ္ေထာင္ရဲစခန္း ၀၈၆-၂၀၀၁၄

၂၆။ ေက်ာက္ဆည္ရဲစခန္း ၀၆၆-၅၀၃၃၂

၂၇။ ျမစ္သားရဲစခန္း ၀၆၆-၆၀၀၀၆

၂၈။ ကူမဲရဲစခန္း ၀၆၆-၆၂၀၁၃

၂၉။ စဥ့္ကိုင္ရဲစခန္း ၀၆၆-၄၀၀၃၁

၃၀။ ပလိပ္ရဲစခန္း ၀၆၆-၄၂၀၉၃

၃၁။ ေလဆိပ္ရဲစခန္း ၀၂-၈၇၄၁၆

၃၂။ တံတားဦးရဲစခန္း ၀၆၆-၄၄၀၀၇

၃၃။ မိတၳီလာအမွတ္(၁)ရဲစခန္း ၀၆၄-၂၃၅၀၄

၃၄။ ရွမ္းမငယ္ရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၆၇၁

၃၅။ အလယ္႐ြာရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၆၇၂

၃၆။ ယင္းမာပင္ရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၆၇၃

၃၇။ ေညာင္ရမ္းရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၆၇၄

၃၈။ ဟံဇာရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၆၇၅

၃၉။ ေ႐ႊေတာင္ရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၇၂၄

၄၀။ ပင္းတလဲရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၈၅၄

၄၁။ ေႏွာကန္ရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၇၃၆

၄၂။ ဆည္တိုရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၇၃၅

၄၃။ မိတၳီလာအမွတ္(၂)ရဲစခန္း ၀၆၄-၂၃၅၀၅

၄၄။ မိတၳီလာအမွတ္(၃)ရဲစခန္း ၀၆၄-၃၅၁၉၉

၄၅။ မလႈိင္ရဲစခန္း ၀၆၄-၆၀၂၅၄

၄၆။ သာစည္ရဲစခန္း ၀၆၄-၆၉၀၀၁

၄၇။ ဝမ္းတြင္းရဲစခန္း ၀၆၄-၅၀၀၀၇

၄၈။ ရမည္းသင္းရဲစခန္း ၀၆၄-၄၀၀၀၃

၄၉။ ေပ်ာ္ဘြယ္ရဲစခန္း ၀၆၄-၄၉၀၀၆

၅၀။ ျမင္းၿခံအမွတ္(၁)ရဲစခန္း ၀၆၆-၂၁၅၀၄

၅၁။ ျမင္းၿခံအမွတ္(၂)ရဲစခန္း ၀၆၆-၂၁၀၃၉

၅၂။ ဆီမီးခုံရဲစခန္း ၀၆၆-၂၂၁၃၀

၅၃။ ႏြားထိုးႀကီးရဲစခန္း ၀၆၆-၈၀၀၀၄

၅၄။ ေတာင္သာရဲစခန္း ၀၆၆-၇၀၅၀၄

၅၅။ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းရဲစခန္း ၀၆၁-၅၁၁၉၉

၅၆။ ငါန္းဇြန္ရဲစခန္း ၀၆၆-၄၆၂၂၉

၅၇။ ေညာင္ဦးရဲစခန္း ၀၆၁-၆၀၅၀၃

၅၈။ ပုဂံရဲစခန္း ၀၆၁-၆၅၁၉၉

ေနျပည္ေတာ္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္း ရွိ ရဲစခန္းမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

၁။ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ေ႐ႊတြင္းကုန္း ရဲစခန္း ဝ၆၇-၇၅၂၃၃

၂။ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ထုံးဖို ရဲစခန္း ပတၱာရဲစခန္း ဝ၆၇-၅၀ဝ၁၉၉ / ဝ၆၇-၄၃၃၀၂၉

၃။ ဇဗူ ၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေနျပည္ေတာ္ အမွတ္(၁)ရဲ စခန္း

ေနျပည္ေတာ္ အမွတ္(၂)ရဲစခန္း

ေနျပည္ေတာ္ အမွတ္(၃)ရဲစခန္း

ေနျပည္ေတာ္ အမွတ္(၄)ရဲစခန္း

ေနျပည္ေတာ္ အမွတ္(၅)ရဲစခန္း

ေနျပည္ေတာ္ အမွတ္(၇)ရဲစခန္း

ေနျပည္ေတာ္ အမွတ္(၈)ရဲစခန္း ဝ၆၇-၄၁၄၂၂၄

ဝ၆၇-၄၁၄၂၂၆

ဝ၆၇-၄၂၀၁၀၅

ဝ၆၇-၄၁၃၅၀၇

ဝ၆၇-၄၁၃၄၆၆

ဝ၆၇-၄၂၀၉၃၀

ဝ၆၇-၄၀၁၆၀ဝ

၄။ ဒဏၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေပါက္ေတာရဲစခန္း ဝ၆၇-၄၁၉၁၉၉

၅။ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားကုန္းရဲစခန္း ဝ၆၇-၄၁၇၅၅၉

၆။ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ပ်ဥ္းမနားရဲစခန္း ဝ၆၇-၂၂၅၀၄

၇။ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ လယ္ေဝးရဲစခန္း

ေအလာရဲစခန္း

သာဝတၳိရဲစခန္း ဝ၆၇-၃၀၃၅၉,

ဝ၆၇-၆၀၁၉၉,

ဝ၆၇-၆၅၁၉၉

၈။ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တပ္ကုန္းရဲစခန္း ဝ၆၇-၇၀၆၂၅

ယာဥ္မေတာ္တဆ မႈျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားရမည့္ ကိစၥမ်ားရွိခဲ့ပါက ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။

ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး႐ုံး(ေနျပည္ေတာ္) ၀၆၇-၄၁၃၈၅၄

အမွတ္(၁)ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး(ေနျပည္ေတာ္) ၀၆၇-၅၅၀၁၇၄

အမွတ္(၁)ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး(ေနျပည္ေတာ္) ၀၆၇-၅၅၀၁၂၆

အမွတ္(၂)ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး(ကယာ) ၀၈၃-၂၃၀၉၅

အမွတ္(၃)ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး(ပဲခူး) ၀၅၂-၂၀၁၁၀၀

အမွတ္(၄)ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး(မေကြး) ၀၆၃-၂၈၀၉၅ /၂၈၀၉ /၂၅၅၆၈

အမွတ္(၅)ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး(ရခိုင္) ၀၄၃-၂၂၈၄၂

အမွတ္(၂)ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး(ရန္ကုန္) ၀၁-၂၉၀၂၈၅

အမွတ္(၆)ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး(ရန္ကုန္-အေရွ႕) ၀၁-၂၉၂၂၈၈

အမွတ္(ရ)ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး(ရန္ကုန္-အေနာက္) ၀၁-၂၆၀၄၈၁၂

အမွတ္(၈)ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး(ရန္ကုန္-ေတာင္) ၀၁-၂၉၂၂၇၂

အမွတ္(၉)ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး(ရန္ကုန္-အေျမာက္) ၀၁-၆၄၅၈၂၅

အမွတ္(၁၀)ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး(ကရင္) ၀၅၂-၂၃၂၈၀

အမွတ္(၁၁)ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး(တနသာရႌ) ၀၅၃-၂၃၉၉၇

အမွတ္(၁၂)ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး(မြန္) ၀၅၇-၂၅၇၉၀

အမွတ္(၁၃)ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး(ဧရာဝတီ) ၀၄၂-၂၃၈၄၃

အမွတ္(၃)ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး(မႏၲေလး) ၀၂-၆၀၄၉၄

အမွတ္(၁၄)ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး(မႏၲေလး) ၀၂-၆၇၄၂၉

အမွတ္(၁၅)ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး(ကခ်င္) ၀၇၄-၂၂၃၁၈

အမွတ္(၁၆)ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး(ခ်င္း) ၀၇၀-၂၂၅၃၇

အမွတ္(၁၇)ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး(စစ္ကိုင္း) ၀၇၁-၂၆၁၄၈

အမွတ္(၁၈)ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး(ရွမ္း-ေတာင္) ၀၈၁-၂၁၅၂၄၉၉

အမွတ္(၁၉)ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး(ရွမ္း-ေရွ႕) ၀၈၄-၂၄၀၁၅

အမွတ္(၂၀)ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး(ရွမ္း-ေျမာက္) ၀၈၂-၃၀၄၉၆

ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး႐ုံး (၁)႐ုံး

ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး (၃)႐ုံး

ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး (၂၀)႐ုံး

ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕စုမႉး႐ုံး (၁၂၆)႐ုံး တို႔ ရွိပါသည္။

Credit- ဒုရဲအုပ္ေဌးလြင္( ခ)ေနမ်ိဳးသူရ / 28.4.2020

Add a Comment

Your email address will not be published.

18 − eight =