အိမ္ေဆာက္ တဲ့ ေနရာ မွာ အုတ္ မသုံးႏိုင္တဲ့ သူေတြအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာၿပီး တစ္သက္ တာ ခိုင္ခန္႔ေစ မဲ့ ဘိလပ္ ထရံ လုပ္နည္းေလးပါ

အိမ္ေဆာက္ တဲ့ ေနရာ မွာ အုတ္ မသုံးႏိုင္တဲ့ သူေတြအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာၿပီး တစ္သက္ တာ ခိုင္ခန္႔ေစ မဲ့ ဘိလပ္ ထရံ လုပ္နည္းေလးပါ

ကုန္က် စရိတ္ သက္သာၿပီး တစ္သက္ တာ ခိုင္ခန္႔ေစ မဲ့ ဘိလပ္ ထရံ လုပ္နည္းေလးပါ

အိမ္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ အုတ္ မသုံးႏိုင္တဲ့ သူေတြ အတြက္

ဘိလပ္ထရံ လုပ္နည္းေလး တင္းေပး လိုက္ပါတယ္..

ဒီနည္းက အုတ္စီၿပီး လုပ္သေလာက္ မကုန္ပါဘူး ႐ိုး႐ိုး ထရံထက္

စာရင္ေတာ့ နဲနဲ ပိုကုန္ တာေပါ့ ဒါေပမဲ့ တစ္သက္တာ

ခိုင္ခန္႔တဲ့ အတြက္ လုပ္သင့္ပါတယ္

လုပ္ၾကည့္ဖူးပါတယ္ ဆယ္ႏွစ္နီးပါးေကာင္းတယ္ျခကေျတာ့ sorry, ဘဲမကိုက္ႏိုင္ဘူး…ဒါေတာင္အိမ္ဖ်က္ေဆာက္ လိုက္လို႔…မဟုတ္ရင္ ဆယ္ႏွစ္မကၾကာႏိုင္ေသးတယ္