အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္ မွ မွဲ႔အေဟာမ်ား

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္မွ မွဲ႔အေဟာမ်ား ေလ့လာ ၾကည့္ပါစို႔

မည္သူ တစ္ဦး ေယာက္မွ် ထိခိုက္ ေစလို႔ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္လက္ ႏွင့္တူညီ ခဲ့ပါက တိုက္ဆိုင္းမႈ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းနားလည္ေပးပါ။

သတိျပဳေစလိုျခင္း၊ဂ႐ုစိုက္ျခင္း၊ဆင္ျခင္း သုံးသပ္ႏိုင္ဖို႔ အက်ိဳးရွိေစဖို႔ တင္ျပျခင္းသာ။အျခားသူငွါ ေလ့လာ ေစလို႔ငွါ share ႏိုင္ပါသည္။

ဖတ္ရႈသူအေပါင္းတို႔အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။မဂၤလာ အေပါင္းႏွင့္ျပည္စုံၾကပါေစ။ ဆရာရန္ႏိုင္ထြန္း ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္

ေလ့လာစရာ အခ်က္မ်ား —–

၁..ေယာက္က်ား ၄ ေယာက္ခန႔္ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ေပါင္းသင္ ရေလ့မယ္။

၂..မိဘခိုက္တက္ၿပီး ေယာကၡမ ပါခိုက္တက္သည္။

၃..သားသမီး အနည္းငယ္သာေမြးလိမ့္မည္။

၄..အသက္အ႐ြယ္ ႀကီးခါမွ အိမ္ေထာင္က် တက္သည္။

၅..လင္ေယာက္်ား ျဖစ္သူအားခိုက္ တက္သည္။

၆..လင္ေယာက်ာ္းျဖစ္သူအားမေကာင္းေဘးႀကဳံမည္။

၇..တဏွာရာဂႀကီးတက္သည္။

၈..ခရီးသြားရင္ ေသဆုံးရတက္သည္။

၉..လမ္းခရီးမ်ားတြင္ ေသဆုံးရတက္သည္။

၁၀..အရာရွိ႕ကေတာ္ျဖစ္မည္။

၁၁..သူတစ္ပါး အိမ္တြင္မွီခိုေနထိုင္ရတက္သည္။

၁၂..အဆင့္အတန္းျမင့္စြာေနထိုင္ရလိမ္မည္။

၁၃..စားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပ ၿပီး အလုပ္ အကိုင္ အဆင္ေျပ ႏိုင္သည္။

၁၄..စားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပႏိုင္သည္။

၁၅..အရာရွိ႕ကေတာ္ျဖစ္မည္။

၁၆..ၾသဇာအာဏာရွိ႕ေသာသူ၏ ဇနီးသည္ ျဖစ္မည္။

၁၇..စိတ္သေဘာထား ေကာင္း၍ ဣေျႏၵရွိ႕သူျဖစ္မည္။

၁၈..အသက္ရွည္မည္။

၁၉..တဏွာရာဂႀကီးတက္သည္။

၂၀..မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားအားခိုက္တက္သည္။

၂၁..လင္ေကာင္းသားေကာင္းရတက္သည္။

၂၂..က်န္းမာေရး အလြန္ေကာင္းသူုျဖစ္မည္။

၂၃..အလြန္ ႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာမည္။

၂၄..အိမ္ေထာင္ေရး သာယာမည္။

၂၅..ေငြေၾကး အဆင္ေျပ ၍ စိတ္ခ်မ္းသာ လိမ့္မည္။

၂၆..ေရနစ္ ေသဆုံးရတက္သည္(or)ေယာက်ာ္းျဖစ္သူ ေသဆုံးရတက္သည္။

၂၇..အိမ္ေထာင္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ လိမ့္မည္။

၂၈..သားေကာင္းရတနာေမြးဖြားလိမ့္မည္။

၂၉..အမ်ား၏ေလးစားၾကည္ညိဳျခင္းကို ခံရမည္။

၃၀..အရာရွိ႕ကေတာ္ျဖစ္မည္။

၃၁..လင္ေယာက္်ားျဖစ္သူအားခိုက္တက္သည္။

၃၂..အသက္ ရွည္၊က်န္းမာလိမ့္မည္။

၃၃..စိတ္သေဘာထားေကာင္းမြန္သူုျဖစ္မည္။

၃၄..အသက္ရွည္ျခင္း ၊အနာေရာဂါကင္းသည္။

၃၅..အသက္ရွည္မည္၊အဆင္းလွပမည္။

၃၆..မိန္းမ ေကာင္းမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ဘဝနာမည္။

၃၇..သားသမီး နာလိမ့္မည္။

၃၈..အေသဆိုးနဲ႔ေသရလိမ့္မည္။

၃၉..မိသားစု အလုံးကိုခိုက္တက္သည္။

၄၀. သားသမီးအားခိုက္တက္သည္။

၄၁..လင္ေယာက္်ားေသဆုံးရမည့္ မွဲ႔ပင္ျဖစ္၏။

၄၂..ေယာက္်ားမ်ားလိမ့္မည္။

၄၃..မိမိလင္ေယာက္်ားျဖစ္သူ အေပ်ာ္အပါး လိုက္စား လိမ္မည္။

၄၄..အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပျဖစ္မည္။

၄၅..အသက္ ရွည္မည္။

၄၆..မိမိကိုယ္ကို သက္ေသ တက္သည္။

၄၇..တစ္ကိုယ္ထည္းေနထိုင္ရလိမ့္မည္။

၄၈..မိဘမ်ားကမုန္းတီးၿပီး စြန႔္ပစ္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။

၄၉..ေရေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ေသဆုံးႏိုင္သည္။

၅၀..အဆင့္အတန္းနိမ့္က်စြာေနထိုင္ရလိမ္မည္။

၅၁..အမႈခင္းႏိုင္သည္။

၅၂..သူတစ္ပါး အိမ္တြင္ဆင္းရဲစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရလိမ့္မည္။

၅၃..သူတစ္ပါး အိမ္တြင္ဆင္းရဲစြာအခိုင္းအေစလုပ္၍ေနထိုင္ရလိမ့္မည္။

၅၄..စ႐ိုက္ၾကမ္တမ္းသူုျဖစ္မည္။

၅၅..စကားအလြန္မ်ားသူျဖစ္မည္။

၅၆..အသက္တိုမည္။

၅၇..အေသဆိုးႏွင့္ ေသဆုံးရမည္။

၅၈..သူမ်ားသားသမီးေမြးစားရလိမ့္မည္။

၅၉..မေတာ္ေလာဘႀကီးသူျဖစ္ႏိုင္သည္။

၆၀..သားေကာင္း သမီးေကာင္း ရ႐ို႕လိမ့္မည္။

၆၁..႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာေသာေယာက္်ားကို ရလိမ့္မည္။

၆၂..လူတစ္ဖက္သားကို အၿမဲတမ္း အကူအညီေပးလိမ္မည္။

၆၃..သူတစ္ပါး သားသမီး ကိုေမြးစားရမည္။

၆၄..အလုပ္အကိုင္ အႀကံအစည္ ေအာင္ျမင္လိမ္မည္။

၆၅..ရည္းစား မ်ားသူုျဖစ္မည္။

၆၆..အလြန္ခ်မ္းသာမည္။

၆၇..စားဝတ္ေနေရး ေျပလည္မည္။

၆၈..လိမၼာယဥ္ေက်းသူုျဖစ္မည္။

၆၉..စီးပြားေရး ပနည္းငယ္သာအဆင္ေျပႏိုင္သည္။

၇၀..ေလာဘႀကီးသူုျဖစ္ႏိုင္သည္။

၇၁..မိမိေနအိမ္မွာ အိမ္ေဖာ္ျဖစ္သူအားခိုက္တက္သည္။

၇၂..လင္ေယာက္်ားျဖစ္သူကိုပင္ လုပ္ႀကံတက္သည္။

၇၃..ေရေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံရမည္။

၇၄..ေရေဘးအႏၲရာယ္ရွိ႕သည္။

၇၅..ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမည္။

၇၆..ခ်မ္းသာမည္ သူေဌးကေတာ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။

မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည္စုံၾကပါေစေသာ္။ ဆရာရန္ႏိုင္ထြန္း ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္

Crd: ေဗဒင္ေမးၾကမယ္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − 15 =