“လူတိုင္း တစ္သက္ မွာ (၈)ႏွစ္ တစ္ခါ ႀကဳံရတဲ့ မရဏသက္ေရာက္ တဲ့ ေဟာကိန္း”

မဟာဘုတ္(၂)ႂကြင္း ခုႏွစ္ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ အသက္အပိုင္းအျခားလိုက္ မရဏသက္ေရာက္မ်ား.. တြက္စရာ မလိုပါဘူး မိမိ၏ ျမန္မာေမြးသကၠရ္ နဲ႔ ေန႔သားသမီး အသက္အပိုင္းအျခားကို ေအာက္မွာ ၾကည့္လိုက္႐ုံပါပဲ….. ျမန္မာသကၠရာဇ္ ခုႏွစ္ မသိပါက ကိုယ္ေမြးတဲ့ ခရစ္ႏွစ္ ထဲမွ ( ၆၃၈ ) ဂဏန္း ကို ႏုတ္ လိုက္ လွ်င္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ကို ရရွိပါသည္ ။ အကယ္၍ ကိုယ့္ ေမြးရက္ ေမြးလ သည္ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔ မတိုင္မွီ ျဖစ္ ပါက ( ၆၃၉ ) ဂဏန္း ကို ႏုတ္ ရပါမယ္ ။ ျမန္မာ ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔ မွ ဒီဇင္ဘာ ( ၃၁ ) အတြင္း ေမြးလွ်င္ ( ၆၃၈ ) ဂဏန္း ကို ႏုတ္ ရပါမယ္ ။

မရဏသက္ေရာက္ ဆိုသည္မွာ မိမိမဟာဘုတ္မွ မရဏၿဂိဳဟ္ သက္ေရာက္ ကို ဆိုလိုသည္။ မဟာဘုတ္ (၁)ႂကြင္း အဖို႔ ဗုဒၶဟူး သည္ မရဏၿဂိဳဟ္ ျဖစ္သျဖင့္ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ ရာဟုသက္ေရာက္သည္ (၁)ႂကြင္း မဟာဘုတ္ သမားမ်ားအတြက္ မရဏသက္ေရာက္ ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္……

(၂)ႂကြင္း မဟာဘုတ္သမားအဖို႔ ၾကာသပေတးသက္ေရာက္သည္ မရဏ သက္ေရာက္ျဖစ္သည္။ (၃) ႂကြင္းမဟာဘုတ္သမားအဖို႔ မရဏသက္ေရာက္သည္ ေသာၾကာသက္ေရာက္ ျဖစ္သည္။

(၄) ႂကြင္းမဟာဘုတ္သမားအတြက္ မရဏသက္ေရာက္သည္ စေနသက္ေရာက္ ျဖစ္သည္။ (၅) ႂကြင္းမဟာဘုတ္ဖြားမ်ားအတြက္ မရဏသက္ေရာက္သည္ တနဂၤေႏြ သက္ေရာက္ ျဖဟ္သည္။ (၆) ႂကြင္းမဟာဘုတ္ဖြားအဖို႔ မရဏသက္ေရာက္သည္ တနလာ သၤက္ေရာက္ ျဖစ္သည္။

(၇) ႂကြင္း သို႔မဟုတ္ (ဝ)ႂကြင္း မဟာဘုတ္အဖြားအတြက္ အဂၤါ သက္ေရာက္ သည္ မရဏသက္ေရာက္ျဖစ္သည္။

မရဏၿဂိဳဟ္ခြင္တြင္ ဘုန္း၊ စည္းစိမ္၊ ရာထူး၊ အသက္၊ ဂုဏ္တို႔ မေမ်ာ္လင့္ဘဲ ပ်က္စီးတတ္၍ သတိျပသင့္သည္။ မရဏၿဂိဳဟ္ခြင္သို႔ ေရာက္လွ်င္ ဥပမာအားျဖင့္ ေလျဖတ္ ၊ဆြံအ၊ နားမၾကား၊ ေျခလက္မသန္၊ မ်က္ကန္းသူတို႔ႏွင့္ တူသည္။

၎ၿဂိဳဟ္ေရာက္ေနလွ်င္ စီးပြားေရး၊ လူမူ႔ေရး၊ က်န္းမာေရး မလုပ္ႏိုင္၊ မစြမ္းႏိုင္၊ မမွန္ႏိုင္။ လုပ္ေလ၊ ဒုကၡေရာက္ေလ ျဖစ္တတ္သည္။ မရဏၿဂိဳဟ္သည္ ၿဂိဳဟ္ေကာင္း (ရာဟု၊ေသာၾကာ၊တနဂၤေႏြ၊တနလၤာ) သက္ေရာက္မ်ား ေနရာက်ေရာက္လွ်င္ ၎ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ အဓိပၸယ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ မရဏၿဂိဳဟ္သည္ ၿဂိဳဟ္ဆိုး (အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊ စေန၊ၾကာသပေတး) သက္ေရာက္မ်ား ေနရာတြင္ က်ေရာက္ေနလွ်င္ ၎ၿဂိဳဟ္၏ဆိုးအားႏွင့္ မရဏၿဂိဳဟ္အား ႏွစ္ရပ္ေပါင္းဆိုးက်ိဳးကို တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲ ခံစားရတတ္သည္။

မရဏၿဂိဳဟ္ကို ထပ္မံ၍ အဓိပၸယ္ဖြင့္ဆိုရေသာ္ ၎ၿဂိဳဟ္သည္ အသက္ရွင္ေနေသာ္ လည္း မသြားခ်င္၊ မလာခ်င္ျဖစ္ျခင္း၊သြားလာလွ်င္လည္း ထိခိုက္ပ်က္စီးမူ႔မ်ား၊ လုပ္သမွ်ပ်က္စီးမူ႔မ်ား၊ လုပ္သမွ်ဆုံးရႈံးပ်က္စီးျခင္း၊ ႀကံသမွ်အလြဲလြဲ အေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္ျခင္း စသည္ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ခံစားရတတ္သည္။ ၎မရဏၿဂိဳဟ္သည္ တစ္ခုခုကို ဒုကၡေပးရမွ ေက်နပ္ေသာၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ ၿဂိဳဟ္ဆိုး မရဏခံေနစဥ္ နာတာရွည္ျဖစ္ျခင္း၊ နဂိုလုပ္လာေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရပ္တန္႔ပ်က္စီးျခင္း စသည့္ အက်ိဳးခံစားရၿပီး ၿဂိဳဟ္ဆိုးမရဏခံေနလွ်င္ ႐ုတ္တရက္ ေသတတ္ပါသည္။ ၎ၿဂိဳဟ္ေကာင္းမရဏရွိေနလွ်င္ စီးပြားေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ က်န္းမာေရး ႐ုတ္တရက္ ပ်က္စီးလြယ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မရဏၿဂိဳဟ္ ပ်က္စီးေသာသေဘာရွိ၏။ ထို႔ျပင္ ၿဂိဳဟ္အိပ္ေရာ သက္ေရာက္ပါ မရဏႏွစ္ထပ္ျဖစ္ပါက မရဏဆိုးက်ိဳး ပို၍ ခံစားရသည္။ (၂)ႂကြင္း မဟာဘုတ္ ခုႏွစ္ရက္သားသမီးတို႔၏ အသင့္တြက္ၿပီး မရဏသက္ေရာက္မ်ား (၂)ႂကြင္း မဟာဘုတ္ဖြားမ်ားမွာ ျမန္မာႏွစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၁၃၀၄၊၁၃၁၁၊၁၃၁၈၊ ၁၃၂၅၊ ၁၃၃၂၊ ၁၃၃၉၊ ၁၃၄၆၊ ၁၃၅၃၊ ၁၃၆၀၊ ၁၃၆၇၊ ၁၃၇၄၊ ၁၃၈၁ ခုႏွစ္ ဖြားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ (၂)ႂကြင္းမဟာဘုတ္၏ မရဏမွာ ၾကာသပေတးျဖစ္သျဖင့္ (၂)ခု ႂကြင္း မဟာဘုတ္ဖြား ခုႏွစ္ရက္သားသမီးတို႔၏ ၾကာသပေတး မရဏသက္ေရာက္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ သည္။

တနဂၤေႏြသားသမီးအသက္ ၆၊ ၁၄၊ ၂၂၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၄၆၊ ၅၄၊ ၆၂၊ ၇၀၊ ၇၈ႏွစ္။ တနလာသၤားသမီးအသက္ ၅၊ ၁၅၊ ၂၁၊ ၂၉၊ ၃၇၊ ၄၅၊ ၅၃၊ ၆၁၊ ၆၉၊ ၇၇ႏွစ္။ အဂါသၤားသမီးအသက္ ၄၊ ၁၄၊ ၂၀၊ ၂၈၊ ၃၆၊ ၄၄၊ ၅၂၊ ၆၀၊ ၆၈၊ ၇၆ႏွစ္။ (အဂၤါသားသမီး ၾကာသပေတး သက္ေရာက္ မရဏႏွစ္ထပ္မွာ ၃၆၊၄၄၊၅၂ ႏွစ္ျဖစ္သည္။)

ဗုဒၶဟူးသားသမီးအသက္ ၃၊ ၁၃၊ ၁၉၊ ၂၇၊ ၃၅၊ ၄၃၊ ၅၁၊ ၅၉၊ ၆၇၊ ၇၅ႏွစ္။ (ဗုဒၶဟူးသားသမီး ၾကာသပေတး မရဏႏွစ္ထပ္မွာ ၃၅၊၄၃ ႏွစ္ျဖစ္သည္။) ၾကာသပေတးသားသမီးအသက္ ၁၊ ၉၊ ၁၇၊ ၂၅၊ ၃၃၊ ၄၁၊ ၄၉၊ ၅၇၊ ၆၅၊ ၇၃ႏွစ္။ (ၾကာသေတးသားသမီး မရဏ ႏွစ္ထပ္မွာ ၁၊၉၊၁၇ႏွစ္ ျဖစ္သည္။) ေသာၾကာသားသမီးအသက္ ၇၊ ၁၅၊ ၂၃၊ ၃၁၊ ၃၉၊ ၄၇၊ ၅၅၊ ၆၃၊ ၇၁၊ ၈၉ႏွစ္။

စေနသားသမီးအသက္ ၂၊ ၁၀၊ ၁၈၊ ၂၆၊ ၃၄၊ ၄၂၊ ၅၀၊ ၅၈၊ ၆၄၊ ၇၂၊ ၈၀ႏွစ္။ (စေနသားသမီး ၾကာသပေတး မရဏႏွစ္ထပ္ ႏွစ္မွာ ၁၈၊၂၆ ႏွစ္ျဖစ္သည္။

(၂)ႂကြင္းဖြားတို႔သည္ ၾကာသပေတး မရဏသက္ေရာက္ တို႔တြင္ ေလာႀကီးျခင္း၊တဇြတ္ထိုးလုပ္ျခင္း၊ျဖတ္လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ႀကံစည္လုပ္ကိုင္တတ္သည္။ထိုသို႔လုပ္မိပါက ရည္မွန္းခ်က္ အတိုင္းမျဖစ္ပဲ ေရွ႕တိုးမရ၊ေနာက္ဆုတ္မရျဖစ္ၿပီး အမႈအခင္း အရႈပ္အရွင္း တစ္ခုခုျဖင့္ လုံးပါးပါးသည့္ အျဖစ္သို႔ေရာက္၍ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (၂)ႂကြင္း ၾကာသပေတး မရဏသက္ေရာက္မွာ မတိုင္ပင္ဘဲ ကိုယ့္သေဘာႏွင့္ အတင္းအဓမၼ ႀကံစည္လုပ္ကိုင္ စြန္႔စားျခင္းကို ေရွာင္၍ ေပးလာသည့္ အခြင့္အလမ္းတခုခုေနာက္သို႔သာ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ သတိထားၿပီး၊တစ္နည္း ေလာဘသတ္ၿပီး စတင္ လုပ္ ကိုင္ပါ။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ေျခသလုံးအိမ္တိုင္ဘဝ ေရာက္ႏိုင္သည္။ စီးပြားပ်က္ ဘဝပ်က္ျဖစ္တတ္သည္။ ရွိတာေတြ အကုန္ထြက္သြားတတ္သည္။ ႐ုံးျပင္ကနားေရာက္တတ္သည္။ အမႈအခင္းျဖစ္တတ္သည္။

မဟာဘုတ္(၂)ႂကြင္းသမားမ်ား ယခုအသက္အပိုင္းအျခားကို က်ေရာက္ေတာ့မယ္၊ က်ေရာက္ေနတယ္ဆိုရင္ သတိႏွင့္ေနပါ မေကာင္းမူ႔မ်ားေရွာင္ၿပီး ေကာင္းမူ႔ကုသိုလ္ မ်ားမ်ားလုပ္ပါ။ ဥပေဒႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ အလုပ္မ်ားေရွာင္ပါ ရတနာသုံးပါး ႏွင့္ မိဘ ဆရာ တို႔ကို ဦးထိပ္ထားပါ။ ဘာသာေရး ဘုရားတရားမ်ားမ်ား လုပ္ပါ။ မိဘဆရာသမား တို႔၏ လမ္းၫြန္မူ႔ကို ခံယူပါ အဓိဌာန္ ဝင္ျခင္း တရားစခန္းဝင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ပန္းေမြ႕ရာခင္းလႉပါ။ေပါက္ေပါက္ ဆုပ္လႉဒါန္းပါ ၊ေဆးဝါးလႉဒါန္းပါ၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ားကို လႉဒါန္းပါ ။ေခြးေလ ေခြးလြင့္မ်ားကို အစာေႂကြးပါ။ ငွက္လႊတ္ျခင္း၊ ငါးလႊတ္ျခင္း ကုသိုလ္ယူပါ။ နဝင္းယၾတာကို ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ပါ။ က်န္တဲ့ အႂကြင္းနဲ႔ ေန႔သားသမီးမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ဆရာသာထက္ဆန္း က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရား၊၀၉၇၆၂၉၉၂၃၃၅

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 1 =