သုံးပတ္ၾကာေပ်ာက္ဆုံးေန တဲ့ ကင္ ျပန္ေပၚလာၿပီး ႏူကလီယား စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ ရန္ေျပာၾကား

သုံးပတ္ၾကာေပ်ာက္ဆုံးေန တဲ့ ကင္ ျပန္ေပၚလာၿပီး ႏူကလီယား စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ ရန္ေျပာၾကား

သုံးပတ္ၾကာေပ်ာက္ကြယ္ၿပီး ျပန္ေပၚ လာတဲ့ ကင္ဂ်ဳံအန္က ေျမာက္ကိုရီးယားအားန်ဴကလီးယား စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရန္ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံ၏န်ဴကလီးယား စြမ္းရည္ကိုျမႇင့္တင္ရန္အတြက္မူဝါဒ အသစ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးရန္ ကင္ ကအစည္းအေဝးကိုလက္ခံက်င္းပခဲ့သည္ဟု KCNA သတင္းစာကေဖာ္ျပသည္။

“ဒီအစည္းအေဝးမွာ တိုင္းျပည္ရဲ႕န်ဴကလီးယားစစ္တားဆီးမႈကို တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို အျမင့္ဆုံးတပ္လွန႔္စစ္ဆင္ေရးမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္မူဝါဒအသစ္မ်ား” ျဖစ္ေၾကာင္း KCNA မွေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကင္ ၏ပထမဆုံးေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္ လုပ္ရပ္အၿပီးတြင္ ကင္ေသဆုံးၿပီ မဆုံးေသးဘူး စသည့္ျဖင့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီး ႏွလုံးေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ေသဆုံးခဲ့ ရျခင္းျဖစ္သည္သို႔မဟုတ္ျပင္းထန္စြာေနမေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု သတင္းမ်ားတြင္ဖာ္ျပခဲ့က်ည္။

ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရသတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ကင္ ကစာမ်ားႏွင့္သံတမန္အဆက္အသြယ္ မ်ားေပးပို႔ျခင္းသို႔မဟုတ္လက္ခံျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႐ုပ္သံမ်ားကိုပုံမွန္ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့က်သည္။

Ref – Thesun

Add a Comment

Your email address will not be published.

7 + fourteen =