“ဦးတီခြန္ျမတ္” (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာျပည္ ရဲ႕ ျပည္သူ႔ တရားရွင္ ေပါင္ခ်ိန္

“ဦးတီခြန္ျမတ္” (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာျပည္ ရဲ႕ ျပည္သူ႔ တရားရွင္ ေပါင္ခ်ိန္

ရန္ကုန္ဝိဇၨာ/သိပၸံတကၠသိုလ္ မွ ဥပေဒ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည့္ဦးတီခြန္ျမတ္ သည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္သင္ေရွ႕ေနအျဖစ္ လက္ေတြ႕သင္ၾကားၿပီး ၁၉၇၆ တြင္ ဥပေဒဝန္ထမ္းအဆင့္ ၄ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ကခ်င္တိုင္းရင္းသားဦးတီခြန္ျမတ္သည္ သူ၏ ဇာတိ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က မဝတ အတြင္းေရးမႈးျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမႉးလည္းျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ လည္းျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရႏွင့္ပလဲနံပသင့္ေသာဦး တီခြန္ျမတ္သည္ ၁၉၉၀ မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ အထူးတာဝန္တစ္ရပ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရပါတယ္။ ေရွေနခ်ဳပ္႐ုံး ဥပေဒၫႊန္ၾကားေရးမႉး အျဖစ္တြဲဖက္ထားၿပီး အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ကြပ္ကဲမႈကိုခံယူ၍ ကြတ္ခိုင္ျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန)၊ တိုက္ခိုက္ေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ တပ္ဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

သူသည္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရဲသူရ တံဆိပ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးတံဆိပ္၊ ဝန္ထမ္းေကာင္းဆု၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဒုတိယအဆင့္၊ ရဲခ်ဳပ္ဂုဏ္ထူးေဆာင္ လက္မွတ္၊ စီမံထူးခြၽန္တံဆိပ္ (တတိယအဆင့္)၊ စီမံထူးခြၽန္တံဆိပ္ (ဒုတိယအဆင့္) ၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ပထမအဆင့္တို႔ကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအႏိုင္ရေသာ၂၀၁၀ေ႐ြးေကာက္ပြဲေရာ ဒီခ်ဳပ္အႏိုင္ရေသာ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ပါ ကြတ္ခိုင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီကိုယ္စားျပဳ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံခဲ့ရပါတယ္။

သူရဦးေ႐ႊမန္းဥကၠဌျဖစ္သည့္ ပထမ အႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတြင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ဦးဝင္းျမင့္ ဥကၠၠဌျဖစ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ဒုတိယလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဦးဝင္းျမင့္ သမၼတျဖစ္သြားသည့္အခါ ဦးတီခြန္ျမတ္ သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ဥကၠဌျဖစ္လာေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရခဲ့စဥ္ကကဲ့သို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္သာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ရပ္တည္ေနရပါေတာ့သည္။

ေတာထဲေတာင္ထဲတြင္ လက္နက္ကိုင္ခဲ့ေသာ ဥပေဒသမား တစ္ဦးသည္ ဥပေဒျပဳေရး၏အျမင့္ဆုံးေနရာကိုေရာက္ရွိခဲ့ခ်ိန္တြင္ မိတ္ေဟာင္းမိတ္သစ္မ်ားႏွင့္ျပန္ဆုံေနရသည္။ သို႔ေသာ္ လြယ္ကူသည့္အေျခအေနတြင္ေတာ့မဟုတ္ေပ။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အယူအဆ မတူေသာအစုအဖြဲ႕မ်ားၾကားတြင္ ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ဦးတီခြန္ျမတ္အတြက္မစိမ္းလွပါ။ သူသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပည္လုံးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္တြင္လည္းေကာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း သူပါဝင္ခဲ့ပါေသးတယ္။ သို႔ေသာ္ ပထမအႀကိမ္က သူ မႀကဳံခဲ့ရေသာအေျခအေနမ်ားကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္မႈတြင္ႀကဳံေနရၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ တိုင္မီ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ သတိေပးခဲ့ရပါတယ္။ ႐ုံးအဖြဲ႕၏လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ေလ့လာစိစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီၾကားအထင္အျမင္လြဲမွားမႈမွတစ္ဆင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦး၏ေဒါသတႀကီးေအာ္ဟစ္ေျပာ ဆိုမႈကို အမ်ားျပည္သူျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကပါတယ္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၾကမ္းတမ္း႐ုန႔္ရင္းတဲ့ အမူအရာေတြ မသုံး ပါနဲ႔။ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္”ဟု နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေဆြဝင္းကိုသတိေပးပါတယ္။ အဆိုပါအေျခအေနအေပၚ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ဦးသိမ္းေဆြက လႊတ္ေတာ္၏ဂုဏ္ျဒပ္ကို မ်ား စြာထိခိုက္ေစေၾကာင္း ထကန႔္ကြက္ခဲ့ရာ နာယကက အေျခအေနကိုဝင္ထိန္း ပါတယ္။

‘‘ရပါၿပီ။ ရပါၿပီ။ အဲဒါမေျပာေတာ့ပါနဲ႔။ ကြၽန္ေတာ္ ဒီကေနရွင္းျပပါမယ္”ဟု နာယက ကေျပာသည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးတီခြန္ ျမတ္က ‘‘နာယကအေနနဲ႔ ေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္တဲ့အပိုင္းေတြ ရွိပါတယ္။ စီမံခန႔္ခြဲေရး နည္းလမ္းအရ ေဆာင္႐ြက္၍ရသလို ဥပေဒအရ အေရးယူႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နာယကအေန နဲ႔ အားလုံး ဘယ္သူ႔ကိုမဆို အား လုံးခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာနဲ႔ ေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ဖို႔၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ မိမိအ ေနနဲ႔ အတတ္ႏိုင္ဆုံးစိတ္ရွည္ သည္းခံၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေပးေန တယ္ဆိုတာကိုလည္း နားလည္ သေဘာေပါက္ေစ လိုပါတယ္” ဟု ေျပာပါတယ္။

ဦးတီခြန္ျမတ္ရဲ႕ ညီအရင္းကိုယ္တိုင္ ေျပာျပတဲ့ နာယကႀကီးရဲ႕ အေၾကာင္းကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပ သြားပါမယ္။

က်ေနာ့္အစ္ကိုပါ၊ တစ္အိမ္ထဲပါပဲ၊ ဦးတီအေၾကာင္းေျပာရင္ ကိုယ့္ငါးခ်ဥ္ကိုယ္ခ်ဥ္တယ္ ျဖစ္မွာမို႔ဘာမွ သိပ္မေျပာခ်င္ဘူး.. လူဆိုတာအမွားမကင္းသလို အားနည္းခ်က္ကိုယ္စီ ရွိၾကတာ ဘယ္သူမွမျငင္းႏိုင္ပါဘူး၊

ေသခ်ာတာ တစ္ခုက က်ေနာ္တို႔ကြတ္ခိုင္နယ္က ျပည္သူအားလုံးနီးပါး ဦးတီရဲ႕ ကူညီေဖးမမႈကို တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေတာင္ သြယ္ဝိုက္ၿပီး ခံယူခဲ့ၾကရတဲ့သူေတြခ်ည္းပဲ၊ အရပ္သားအေနနဲ႔ ဗ.က.ပ ေခ်မႈန္းေရးမွာ သတၱိျပႏိုင္ခဲ့လို႔ ရဲသူရဘြဲ႕ကို ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရတဲ့သူပါ၊ အသက္၃၀ေတာင္ မျပည့္ေသးတဲ့အခ်ိန္ပါ၊ ေျပာခ်င္တာက ေၾကာက္တတ္တဲ့အထဲမွာ ဦးတီ မပါ တာေသခ်ာပါတယ္၊

သစၥာတရားကိုမ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ေစာင့္ထိန္းခဲ့တဲ့သမိုင္းေၾကာင္းရွိသူဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ ရွမ္းေျမာက္ ကခ်င္ အားလုံးအသိ… ေျပာရင္ၿပီးမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး.. သူတို႔ေတြၾကားရန္ငါစည္းျပတ္သြားတာေပါ့.. ေကာင္းပါတယ္..

Hkangda Hknn Gam

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × one =