အမည္ေပါက္ ေဆာင္႐ြက္ ထားျခင္း မရွိသည့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ ကို က်ပ္သုံးသိန္း ဒဏ္႐ိုက္မည္ (အျပည့္အစုံပုံကို ထိ၍ဖတ္ပါ)

အမည္ေပါက္ ေဆာင္႐ြက္ ထားျခင္း မရွိသည့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ ကို က်ပ္သုံးသိန္း ဒဏ္႐ိုက္မည္ (အျပည့္အစုံပုံကို ထိ၍ဖတ္ပါ)

အမည္ေပါက္ ေဆာင္႐ြက္ ထားျခင္း မရွိသည့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ ကို က်ပ္သုံး သိန္းဒဏ္႐ိုက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယာဥ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ဥပေဒ ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အရ သိရသည္ ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမ ၂၆ ရက္က ျပဌာန္း ခဲ့ေသာ ယာဥ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ဥပေဒ တြင္ အခန္းေပါင္း ၁၅ ခန္း ပါဝင္ၿပီး အခန္း ၁၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား ကို က်ဴးလြန္ ပါက အခန္း ၁၄ ပါအတိုင္း ျပစ္ဒဏ္အေပၚ မူတည္၍ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရန္ ပါရွိသည္ ။

ထိုဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ အခန္း ၁၃ ပါ တားျမစ္ခ်က္မ်ားအနက္ ပုဒ္မ ၇၇ တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လက္ဝယ္ရွိသူမည္သူမွ် ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း ျပဳလုပ္ရာ ၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပးကမ္းသည့္ ေန႔ရက္၊ သို႔မဟုတ္ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ေန႔ရက္ မွ ရက္ေပါင္း သုံးဆယ္ အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မွတ္ပုံတင္ထားသူ အမည္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေရး အတြက္ ေလွ်ာက္ထားရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း မရွိေစရ၊

အေမြဆက္ခံျခင္း ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရွိသည့္ ကိစၥရပ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မွတ္ပုံတင္ထားသူ အမည္ေျပာင္းလဲေပးရန္ တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိသည့္ရက္မွ ရက္ေပါင္းသုံးဆယ္အတြင္း ေလွ်ာက္ ထားရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း မရွိေစရ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မွတ္ပုံတင္ထားသူ အမည္ေျပာင္းလဲ ေပးရန္ ေလွ်ာက္ ထားရာတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္

ေပး ကမ္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း စာ ခ်ဳပ္၌ ဝယ္ယူသူ ၏ အမည္ႏွင့္ ေန ရပ္လိပ္စာ အပါအဝင္ အျခားအ ခ်က္အလက္ တစ္စုံတစ္ရာ ကို မမွန္မကန္ေဖာ္ျပျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ခ်န္လွပ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စာ ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ေန႔ရက္ကို မမွန္ မကန္ေဖာ္ျပျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္ရန္ ေၾကညာထားၿပီး ေဖာက္ဖ်က္က်ဴး လြန္ပါက က်ပ္သုံးသိန္း ထက္မပို ေသာေငြဒဏ္ခ်မွတ္ မည္ ဟု အခန္း ၁၄ တြင္ ျပဌာန္းထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဆန္းသစ္ေအာင္ Automobile

Add a Comment

Your email address will not be published.