ကမာၻ႔ဘဏ္ က ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း(၄၆၀) အတည္ျပဳ

ကမာၻ႔ဘဏ္ က ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း(၄၆၀) အတည္ျပဳ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ စက္စြမ္းရည္တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းတို႔အတြက္ အသုံးျပဳရန္ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၆၀ ကိုအတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္က ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ စက္စြမ္းရည္ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စနစ္သည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ခံႏိုင္စြမ္းျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ စီမံကိန္းအတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ အသင္း (IDA) မွ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၅၀၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွစတင္ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့သည့္ ပဏာမက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြ သန္း ၁၁၀၊ စုစုေပါင္း သန္း ၄၆၀ ကို ကမာၻ႔ဘဏ္က အတည္ျပဳ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားစနစ္ စက္စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းသည္ ႐ြာမဓာတ္အားေပး စက္႐ုံအား အဆင့္ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတိုးတက္ရရွိႏိုင္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေစရန္ ရည္႐ြယ္ေၾကာင္း၊ ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓတ္အားပို႔လႊတ္သည့္ စနစ္မ်ားအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုထုတ္လုပ္ပို႔လႊတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ေဒသအသီးသီးမွ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ယခုထက္ပိုမို၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဓာတ္အား စနစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကသာ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစနစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေသးသည့္အတြက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓတ္အား ရရွိမႈႏႈန္း အနည္းဆုံးအေနအထားတြင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း၊ ယခု စီမံကိန္းသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို သက္သာသည့္ႏႈန္းထားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အတြက္ အက်ိဳးရွိေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္မီးရရွိႏိုင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္အား အေထာက္အကူျပႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး မစ္မာရီယာန္ရွာမန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ ရွိသည့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစီမံခ်က္အား ထပ္ေဆာင္းရန္ပုံေငြအျဖစ္ IDAမွ ေခ်းေငြ သန္း ၁၀၀ႏွင့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္(Global Financing Facility)မွ ေထာက္ပံ့ေငြ ၁၀ သန္းတို႔ျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္က ဆိုသည္။ယင္းစီမံခ်က္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ုံမ်ား၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအပါအဝင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ပဏာမက်န္းမာေရးဌာနစုစုေပါင္း ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္အား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေရွ႕တန္း က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္ လစဥ္သုံးစရိတ္မ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးမီ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လက္လွမ္းမီေရး စီမံခ်က္အတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ထပ္ေဆာင္းရန္ပုံေငြ ေခ်းေငြႏွင့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ဘ႑ဘာေရးအစီအစဥ္မွ ရန္ပုံေငြအတည္ျပဳႏိုင္သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ဝမ္းေျမာက္ မိေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး စီမံကိန္း(၂၀၁၇-၂၀၂၁)၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ အဓိကက်သည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိျပည္သူမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ပဏာမက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ေပးအပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးလႊမ္းေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ အေလးအနက္ထားကာ ေဆာင္႐ြက္ေပး ႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္သည္ နယ္ပယ္ သုံးရပ္အေပၚတြင္ အဓိကအာ႐ုံ စိုက္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မဟာဗ်ဴဟာ မူေဘာင္ အသစ္(၂၀၂၀-၂၀၂၃) ေမလ ၁၈ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားခဲ့သည္။ ယင္းနယ္ပယ္သုံးရပ္မွာ လူသားအရင္းအျမစ္တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္း မ်ားအား အားေပး ေဖာ္ေဆာင္ သြားရန္၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိသည့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းက႑မွ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳေသာ တိုးတက္မႈျမႇင့္တင္ေပးေရးႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ အတြက္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္မ်ားအား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႀကံ့ႀကံ့ ခံႏိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အတူ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေစရန္ စီမံသြားရန္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ဘဏ္႐ုံးမွ ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက” မဟာဗ်ဴဟာ မွာေတာ့ က႑ေတြကို အရင္ေဖာ္ထုတ္ ထားတာေပါ့ေနာ္။ ဒီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ က႑တစ္ခုခ်င္းစီေအာက္မွာ ဘယ္လို projectလုပ္မယ္ဆိုတာ အေသးစိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရနဲ႔ေသာ္ လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြး ရမွာေပါ့။ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွ အစိုးရဘက္ မွာလည္း သူတို႔ဘက္က လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ ေခ်းေငြတစ္ခုယူဖို႔ဆိုရင္ သူတို႔ အစိုးရထဲမွာ သေဘာတူညီမႈယူရတယ္။ လႊတ္ေတာ္တင္ရတယ္။ အဲဒီအဆင့္ဆင့္ေတြ ျဖတ္ၿပီးေတာ့ မွ ပိုက္ဆံ amountက်ေတာ့ အဲဒီေတာ့ မွပဲ ထြက္လာမွာကိုး။ ဒါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာကို ခ်ျပတဲ့ သေဘာပဲေပါ့”ဟု ေျပာၾကားထားခဲ့သည္။

Credit News Watch

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − two =