ေဟာင္ေကာင္ ကို သံကြန္ခ်ာ အုပ္ေတာ့မယ့္ တ႐ုတ္နဂါးႀကီး နဲ႔ လတ္တေလာ ပဋိပကၡမ်ား

ေဟာင္ေကာင္ ကို သံကြန္ခ်ာ အုပ္ေတာ့မယ့္ တ႐ုတ္နဂါးႀကီး နဲ႔ လတ္တေလာ ပဋိပကၡမ်ား

ေဟာင္ေကာင္ ျပည္သူမ်ား အဖို႔ ၎တို႔အား မည္သို႔မည္ပုံ အုပ္ခ်ဳပ္ လာမည္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္လည္း တရားဥပေဒ ႏွင့္ အညီ ျဖစ္ဖို႔ကို လိုလားခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာ ေဟာင္ေကာင္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုလားခ်က္သည္ကပင္ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ အဖို႔ ေက်ာခ်မ္းစရာ ျဖစ္လာခဲ့ရသျဖင့္ ၎တို႔၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို စစ္တပ္ႀကီး ေစလႊတ္ၿပီး ႏွိမ္ႏွင္းလာမည္လားဟု စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္သည္ အေလာသုံးဆယ္ မလုပ္ပဲ အခ်ိန္ေကာင္း ကို ေစာင့္ေနခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ ကမာၻတဝွမ္း ကိုဗစ္-၁၉ ေၾကာင့္ အာ႐ုံ ေထြျပားလာၿပီး လူခ်င္း ခြာေနရန္ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းမ်ား ရွိေန၍ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ထင္သလို မလုပ္ႏိုင္ၾကေတာ့သည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး မည္သူသည္ ၎တို႔၏ အရွင္သခင္ ျဖစ္သည္ ကို ျပသႏိုင္ရန္ ပုန္းလ်ိဳး ကြယ္လ်ိဳး ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္၏ ေဟာင္ေကာင္သာ မက တိုင္ဝမ္ ႏွင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္မ်ား တြင္ ထင္တိုင္းႀကဲလာခဲ့မႈ သည္ ႏိုင္ငံတကာ မွ တုန႔္ျပန္လာမည့္အေရးႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရဖို႔ ရွိေနသည္။

ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဟာင္ေကာင္ ရွိ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ၿခိမ္းေျခာက္လာသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္လာၿပီဟု ဆိုကာ အဖ်က္အေမွာင့္ လုပ္ရပ္မ်ား ႏွင့္ ခြဲထြက္ရန္၊ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္၊ ေဟာင္ေကာင္ လုံၿခဳံေရး ဥပေဒၾကမ္းကို တင္သြင္း လာခဲ့သည္။

Xi Jinping Portrait. “The Last Last Emperor”

ဥပေဒၾကမ္းပါ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆို ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း ဖြင့္ဆို ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း အလားတူ ဥပေဒမ်ိဳးျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းရွိ ဝီဂါ ႏွင့္ တိဘက္ လူမ်ိဳး မ်ားကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ နယ္ေျမ အတြင္း တ႐ုတ္ စစ္ပုလိပ္စုံေထာက္မ်ား ေျခရႈပ္လာမည့္ အဆိုပါ ဥပေဒ အေပၚ ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူမ်ား အဖို႔ တလုံးတပါဒမွ် ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခြင့္ မရခဲ့ၾကေပ။ အဆိုပါ ဥပေဒသည္ တ႐ုတ္မွ ေဟာင္ေကာင္အား အေၾကာက္တရားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားေတာ့မည္ဟု အခ်က္ေပး ေခါင္းေလာင္းထိုးလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပ သည္။

ယင္းႏွင့္အတူ ေဟာင္ေကာင္ အား ၁၉၉၇ တြင္ တ႐ုတ္ သို႔ မလႊဲေျပာင္းမီ ၿဗိတိသွ် တို႔ ႏွင့္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည့္ ‘တႏိုင္ငံ စနစ္ႏွစ္မ်ိဳး” ဆိုသည့္ စာခ်ဳပ္အား ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ိဳးေဖာက္လိုက္ျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က ေဟာင္ေကာင္တြင္ အျမင့္ဆုံး အတိုင္းအတာ ျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ ဆုံးျဖတ္ျပဌာန္းႏိုင္ခြင့္ ရွိမည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသား ေျပာဆိုခြင့္ ႏွင့္ ဘက္မလိုက္ေသာ တရားစီရင္ေရး မ်ိဳး ရွိမည္ဟု တ႐ုတ္ဘက္က အာမဘေႏၲ ခံခဲ့သည္။

ယခုအခါ တ႐ုတ္တို႔ လုပ္ရပ္အေပၚ ေဟာင္ေကာင္ ကြၽန္းသားမ်ား ေဒါသ အမ်က္ေခ်ာင္းေခ်ာင္း ထြက္လာေနသလို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေနသည့္ စီးပြားေရး သမားမ်ားလည္း စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္လာေနသည္။ တ႐ုတ္တို႔ ေၾကျငာခ်က္ ထြက္အၿပီး ေနာက္တေန႔ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ စေတာ့ ရွယ္ယာေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ငါးႏွစ္ အတြင္း အျမင့္ဆုံး အျဖစ္ ၅.၆% က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

ေဟာင္ေကာင္သည္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ရွိ ေနၿပီး တရားဥပေဒ အရလည္း လြတ္လပ္စြာ စီရင္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻ႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး တြင္ အခ်က္အျခာ အက်ဆုံး ေနရာ ျဖစ္လာခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး ပိုင္း တြင္ အျငင္းအခုံ ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္လည္း ဘက္မလိုက္ပဲ တရားမွ် တစြာ စီရင္ ေပးေနသည့္ တရား႐ုံးမ်ား ရွိေနသည္။ အကယ္၍ မည္သည့္ ကိစၥမဆို တ႐ုတ္ အလိုက် ျဖစ္ေအာင္ ထင္သလို စီမံဆုံးျဖတ္လာမည္ ဆိုလွ်င္ ေဟာင္ေကာင္သည္ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ မက္ေလာက္စရာ အေနအထားမွ ေလ်ာက်သြားရေတာ့မည္ လည္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ တ႐ုတ္၏ လုပ္ရပ္သည္ ေဟာင္ေကာင္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ႐ိုက္ခတ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ေဟာင္ေကာင္အား ေပးအပ္ထားေသာ “တႏိုင္ငံ စနစ္ ႏွစ္မ်ိဳး” အား လူဦးေရ ၂၄ သန္း ရွိေသာ တိုင္ဝမ္ကြၽန္းသားမ်ား မ်က္စိက်လာႏိုင္သည္ဟုလည္း တ႐ုတ္တို႔က ႀကိတ္၍ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္ ႏွင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္း ပါကလည္း မိမိတို႔ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား မဆုံးရႈံးႏိုင္ဟု တိုင္ဝမ္လူထုကို ျပသ လိုျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ ထိုအယူအဆအား စိတ္ကူးယဥ္ေနျခင္းဟု ဆိုကာ စိတ္ကုန္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း တိုင္ဝမ္ ကို ခပ္ေျပာင္ေျပာင္ ပင္ ၿခိမ္းေျခာက္လာခဲ့ေတာ့သည္။ ဇန္နဝါရီလတြင္ တ႐ုတ္ အေပၚ အၿမဲလို သံသယ ျဖင့္ ဆက္ဆံတတ္ေသာ သမၼတ ဆိုင္ အင္ဝင္း ျပန္ လည္ အေ႐ြးခံခဲ့ရခ်ိန္တြင္ေတာ့ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရး ဆိုသည့္ အိမ္မက္သည္ ပ်က္ျပယ္လုနီးပါး ျဖစ္သြားခဲ့ရေပေတာ့သည္။

ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ တ႐ုတ္၏ စိတ္ေတာ္သိ ေဘာင္းေတာ္ညိတ္ လႊတ္ေတာ္၏ အဖြင့္မိန႔္ခြန္းတြင္ ေဟာင္ေကာင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီကာခ်န္ သည္ သုံးစြဲေနက် ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး ဆိုသည့္ စကားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆိုသည့္ အသုံးအႏႈန္းကို ျဖဳတ္ၿပီး ေျပာဆို သုံးစြဲ လာခဲ့သည္။ တိုင္ဝမ္ကြၽန္း တဝိုက္တြင္လည္း စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ား တိုးျမင့္လာခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒီမ်ားကလည္း အြန္လိုင္းေပၚမွ က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပိုက္ရန္ ဆိုသည့္စကား ကို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာဆိုလာၾကသည္။

တ႐ုတ္သည္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လည္း မသင့္မျမတ္ ျဖစ္လာေနသည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္အတြင္းရွိ ကြၽန္းမ်ား ေပၚတြင္ ခံတပ္မ်ား ေဆာက္လုပ္လာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံငယ္ေလးမ်ား မွ မိမိတို႔ လည္း ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေနျခင္း မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈ လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ယခု အပတ္အတြင္း ရာဂဏန္း သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဂဏန္း အရည္အတြက္ရွိ တ႐ုတ္ တပ္မ်ားသည္ ဟိမဝႏၲာ အရပ္ရွိ အိႏၵိယ ႏွင့္ အျငင္းပြားေနေသာ နယ္ေျမ အတြင္းသို႔ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကျပန္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္ျခားေဒသမ်ားတြင္ လုံးလားေထြးလား ျဖစ္ေနျခင္းသည္ ျဖစ္ေနက်ဟု ဆိုေသာ္လည္း ယခု တႀကိမ္ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ကား တ႐ုတ္ သတင္းစာမ်ားမွ အဆိုပါ နယ္ေျမ ကို မိမိတို႔ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေဇာင္းေပး ေရးသားလာၾကခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတြင္း အဆိုးဝါးဆုံး အဆင့္သို႔ ထိုးက်လာေနသည္။ ထို႔အတြက္ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ သိပၸံနည္းပညာ ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ နယ္ပယ္မ်ား တြင္ ထိခိုက္လာခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ ကမာၻတဝွမ္းက ၎တို႔ လုပ္ရပ္မ်ားကို မႏွစ္ၿမိဳ႕မွန္း သိေသာ္လည္း မျဖစ္မေန လုပ္မွ ျဖစ္ေတာ့မည္ဟု တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီမွ ယူဆလာခဲ့၍လည္း ျဖစ္သည္။ ေဟာင္ေကာင္တြင္ မည္မွ်ပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားအား ၎တို႔ အလိုက် ဖန္တီးႏိုင္သည္ ဆိုေစကာ တေန႔မဟုတ္ တေန႔ “ကာလာ ေတာ္လွန္ေရး” မ်ား ျဖစ္လာ ႏိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား အာဏာရလာမည့္ အေရးကို ယခုကတည္းက ရပ္တန႔္ေအာင္ လုပ္မွ ျဖစ္မည္ ။

ဤအေရးအတြက္ စီးပြားေရး ဘက္တြင္ ထိခိုက္လာခဲ့လွ်င္လည္းမတတ္ႏိုင္သည့္အေျခအေနဟု ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း မွ သေဘာထားလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီမ်ား အဖို႔ကား ေဟာင္ေကာင္သည္ ႏိုင္ငံတကာ မွ ေငြပင္ေငြရင္း မ်ား ရရွိႏိုင္မည့္ လြန္စြာ အေရးပါေသာ နယ္ေျမလည္း ျဖစ္ေနသည္။ ယခင္က ၎တို႔ အတြက္ အားထားရာ ျဖစ္ခဲ့သည့္ နယူးေယာက္သည္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ရန္ေစာင္လာမႈ မ်ား စတင္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ လုပ္ရကိုင္ရ က်ပ္တည္းလာခဲ့၍ ေဟာင္ေကာင္ကို ပို ၍ အားျပဳလာေနခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေဟာင္ေကာင္၏ တႏိုင္ငံလုံး ထုတ္ကုန္စုစုေပါင္း ဂ်ီဒီပီသည္ ၁၉၉၇ တြင္ တ႐ုတ္ တႏိုင္ငံလုံး၏ ၁၈% ရွိခဲ့ရာမွ တ႐ုတ္ ၏ စီးပြားေရး သည္ ေနာက္ပိုင္း ၁၅ ဆ အထိ တဟုန္ထိုး တိုးတက္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုအခါ ၃% သာ ရွိေပေတာ့သည္။ တ႐ုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားကေတာ့ ေဟာင္ေကာင္သည္ ျပည္မႀကီး ႏွင့္ ကပ္ေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီ မ်ား အဖို႔ မခြဲႏိုင္ မခြာႏိုင္ ျဖစ္ေနမည္ဟု တြက္ဆခဲ့ၾကသည္။ ထိုတြက္ဆမႈကလည္း မွန္ေကာင္း မွန္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။

ေဒၚနယ္ ထရန႔္ မွ တ႐ုတ္ အေပၚ ေျပာဆိုေဝဖန္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ထိတ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈမ်ား ဖန္တီးေနျခင္းကိုလည္း တ႐ုတ္ ေခါင္းေဆာင္တို႔က ႀကိတ္၍ ေက်နပ္ေနၾကျပန္သည္။ ထရန႔္ မွ တ႐ုတ္ ဆန႔္က်င္ေရး မ်ား မ်ား ေျပာေလ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ တို႔ ေဒါသထြက္လာေလ ျဖစ္ေနသည္။ ေဒၚနယ္ ထရန႔္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ ႏွင့္ ယင္း၏ မဟာမိတ္မ်ားအၾကား အက္ေၾကာင္းထလာေနမႈကို သတ္လ်ိဳ ႏိုင္ခဲ့သလို ယခုအေရးကိုလည္း တ႐ုတ္ ေခါင္းေဆာင္တို႔အဖို႔ အျမတ္ထုတ္ႏိုင္စရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေဟာင္ေကာင္ရွိ ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ကို အေမရိကန္ ၏ အႀကံမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ပုံေဖၚလာခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ေျပာဆိုေနျခင္းမ်ားသည္ ယုတၱိမတန္ေသာ္လည္း ျပည္မႀကီးရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေဟာင္ေကာင္လူထု ကို အထင္အျမင္ ေသးလာေနသည္ကို ၾကည့္၍ တ႐ုတ္တို႔ ဝါဒျဖန႔္ခ်ီေရး တြင္ ေအာင္ပြဲခံေနသည္မွာ သိသာေနသည္။

လက္ရွိ ေဟာင္ေကာင္ အေပၚ တ႐ုတ္၏ အႏိုင္က်င့္လာေနမႈမ်ားကို ကမာၻတဝွမ္းက ဆန႔္က်င္ သင့္သည္။ တ႐ုတ္-အိႏၵိယ နယ္ျခား အျငင္းပြားမႈကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ကတိေပးခဲ့ၾကသလို ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာသင့္ၾကသည္။ သို႔မွသာ တြက္ခ်က္မႈ လြဲမွားၿပီး ပဋိပကၡႀကီး အသြင္ ကူးေျပာင္းလာမည့္ အေရးကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ဘက္ မွ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္တြင္ လုပ္ခဲ့သလို ခံတပ္ႀကီးမ်ား ေဆာက္လုပ္လာမည္ဆိုလွ်င္ ၎တို႔ အေပၚ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ အယုံအၾကည္မဲ့ လာၾကမည့္ အေရးအား ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ရွိသည္ကို တ႐ုတ္တို႔ နားလည္သင့္ေပသည္။

တိုင္ဝမ္ အေရး တြင္လည္း အေမရိကန္ ကို လုံးဝေလ်ာ့တြက္၍မရသည့္ အဟန႔္အတားႀကီး ရွိေနျပန္သည္။ တိုင္ဝမ္ကို တိုက္ခိုက္ခံရပါက အေမရိကန္တို႔ ဝင္ေရာက္ကူညီေပးမည္ဆိုသည္ကို အေျပာႏွင့္ မဟုတ္ ဥပေဒ ႏွင့္ပါ ႐ိုးတိုးရိတ္တိတ္ ျပဌာန္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္တို႔ဖက္မွ တကယ္ လုပ္မလုပ္ကို ေသြးတိုး စမ္းလာဖြယ္ ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္တို႔ ေသြးတိုးစမ္းလာပါက လြန္စြာ အႏၲရာယ္ မ်ားမည့္ လုပ္ရပ္ကို ဖန္တီးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သည္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အသိေပးထားသင့္သည္။ အေမရိကန္၏ မဟာမိတ္မ်ားကလည္း အလားတူ က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ေလာင္ ေျပာဆိုသင့္သည္။

Riot police officers clash with protesters in Hong Kong, on Wednesday, May 27, 2020. China officially has the broad power to quash unrest in Hong Kong, as the country’s legislature on Thursday nearly unanimously approved a plan to suppress subversion, secession, terrorism and seemingly any acts that might threaten national security in the semiautonomous city. (Lam Yik Fei/The New York Times)

ေဟာင္ေကာင္အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္စရာမ်ားသည္ ေမွ်ာ္လင့္ အားရဖြယ္ မရွိ ျဖစ္ေနသည္။ အေမရိကန္၏ ေဟာင္ေကာင္ မူဝါဒ အက္ဥပေဒအရ ေဟာင္ေကာင္သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ သီးျခားကင္းလြတ္ေသာ နယ္ေျမ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္စဥ္ သုံးသပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနသည္။ ယခုအပတ္အတြင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုက္ ပြန္ပီယို မွ လက္ရွိ ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားသည္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ျပဌာန္းခြင့္ မရွိေတာ့ ဆိုသည္ကို ျပဆိုေနသည္ဟု ေျပာလာခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ ေဟာင္ေကာင္၏ ပို႔ကုန္မ်ား အေပၚ အေမရိကန္မွ ကုန္သြယ္ခြန္ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံရန္ ရွိလာသည္။ ျပည္မႀကီး ရွိ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား အေပၚ အလားတူ ျပဳလုပ္ထားခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္က အေမရိကန္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အင္အားႀကီးမားလွသည့္ လက္နက္ႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အတြက္အခ်က္မွားၿပီး လုပ္မိက ေဟာင္ေကာင္ ျပည္သူမ်ားကို ထိခိုက္ ေစႏိုင္သည္သာမက ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္မ်ား ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ေမာင္းထုတ္ျပစ္သလို ျဖစ္မည္။ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုသာ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ဖို႔ ဥပေဒတြင္ ပါရွိက ပို၍ သင့္ေတာ္ေပမည္။ ထို႔အျပင္ ၿဗိတိန္သည္ လည္း ဒုတိယ တန္းစား ၿဗိတိသွ် ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ မ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကို ႏိုင္ငံတြင္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ခြင့္ ေပးသင့္သည္။

တိုင္ဝမ္ သမၼတ ဆိုင္ ဝင္အင္း မွ ေဟာင္ေကာင္ ကြၽန္းသားမ်ား ေျပာင္းေ႐ႊ႕လိုက တံခါးဖြင့္ ေပးထားေၾကာင္း ေျပာဆို ခဲ့သလိုမ်ိဳး ၿဗိတိသွ် တို႔ လုပ္သင့္ေပသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ တ႐ုတ္တို႔ဘက္မွ ေဟာင္ေကာင္ အေပၚ မည္သို႔မွ် အေလ်ာ့ေပးမည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ပါတီ၏ အက်ိဳးစီးပြားသည္သာ လူထု ထက္ ပို၍ အၿမဲလို အေရးသာေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

Hla Soewai

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × one =