(၇) ရက္ သားသမီးမ္ား အၾတက္ ေန႔နံ အလိုက္ ေန႔စၪ္ ေအကာင္းဆုံး ” နဝင္း ” အခ္ိႏၼ္ား

(၇) ရက္ သားသမီးမ္ား အၾတက္ ေန႔နံ အလိုက္ ေန႔စၪ္ ေအကာင္းဆုံး ” နဝင္း ” အခ္ိႏၼ္ား

” တနေဂၤျႏ ” သား သမီး မ္ား အၾတက္

(Sun) 9 နာရီ မြ 10 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

(Mon) 3 နာရီ မြ 4 နာရီ ၿခဲ အၾတင္း။

(Tue) 10 နာရီၿခဲမြ 12 နာရီ အၾတင္း။

(Wed) 4နာရီၿခဲ မြ 7 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

(Thu) 12 နာရီ မြ 1 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

(Fri) 7 နာရီၿခဲ မြ 9 နာရီအၾတင္း။

တနလၤာ သားသမီး အၾတက္

(Sun) 1 နာရီၿခဲ မြ 3 နာရီ အၾတင္း။

(Mon) 9 နာရီ မြ 10 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

(Tue) 3 နာရီ မြ 4 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

(Wed) 10 နာရီၿခဲ မြ 12 နာရီ အၾတင္း။

(Thu) 4 နာရီၿခဲ မြ 7 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

(Fri) 12 နာရီ မြ 1 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

(Sat) 7 နာရီၿခဲ မြ 9 နာရီ အၾတင္း။

အဂၤ ါသားသမီး အၾတက္

(Sun) 7 နာရီၿခဲ မြ 9 နာရီအၾတင္း။

(Mon) 1 နာရီၿခဲ မြ 3 နာရီ အၾတင္း။

(Tue) 9 နာရီ မြ 10 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

(Wed) 3 နာရီ မြ 4 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

(Thu) 10 နာရီၿခဲ မြ 12 အၾတင္း။

(Fri) 4 နာရီၿခဲ မြ 7 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

(Sat) 12 နာရီ မြ 1 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

ဗုဒၶဟူး သားသမီး အၾတက္

(Sun) 12 နာရီ မြ 1 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

(Mon) 7 နာရီၿခဲ မြ 9 နာရီ အၾတင္း။

(Tue) 1 နာရီၿခဲ မြ 3 နာရီ အၾတင္း။

(Wed) 9 နာရီ မြ 10 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

(Fri) 3 နာရီ မြ 4 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

(Sat) 4 နာရီၿခဲ မြ 7 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

ၾကာသေပတး သားသမီး အၾတက္

(Sun) 4 နာရီၿခဲ မြ 7 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

(Mon) 12 နာရီ မြ 1 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

(Tue) 7 နာရီၿခဲ မြ 9 နာရီ အၾတင္း။

(Wed) 1 နာရီၿခဲ မြ 3 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

(Thu) 9 နာရီ မြ 10 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

(Fri) 3 နာရီ မြ 4 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

(Sat) 10 နာရီၿခဲ မြ 12 နာရီအၾတင္း။

ေသာၾကာသားသမီး မ္ား အၾတက္

(Sun) 10 နာရီၿခဲ မြ 12 နာရီ အၾတင္း။

(Mon) 4 နာရီၿခဲ မြ 7 နာရီအၾတင္း။

(Tue) 12 နာရီ မြ 1 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

(Wed) 7 နာရီၿခဲ မြ 9 နာရီ အၾတင္း။

(Thu) 1 နာရီၿခဲ မြ 3 နာရီ အၾတင္း။

(Fri) 9 နာရီ မြ 10 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

(Sat) 3 နာရီ မြ 4 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

ေစန သားသမီး အၾတက္

(Sun) 3 နာရီ မြ 4 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

(Mon) 10 နာရီၿခဲ မြ 12 နာရီ အၾတင္း။

(Tue) 4 နာရီၿခဲ မြ 7 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

(Wed) 12 နာရီမြ 1 နာရီၿခဲ အၾတင္း။

(Thu) 7 နာရီၿခဲ မြ 9 နာရီ အၾတင္း။

(Fri ) 1 နာရီၿခဲ မြ 3 နာရီ အၾတင္း။

(Sat) 9 နာရီ မြ 12 နာရီအၾတင္း။

ေန႔/ည ႏြစ္ ခု စလုံး ကို ကိုယၥား ်ပဳတဲ့ ေန႔အလိုက္ ကံ အ်မင့ၦဳံး အခ္ိႏ္်ဖစ္ ပါ တယ္ ။ အခ္ိႏ္ေၾတ ကို ( နဝင္းခ္ိႏ္ ) ဟုေခါ ္ၿပီး မိမိဘဝ တစ္သကၥာ အသုံး်ပဳ ရမဲ့ နဝင္းအခါေကာင္း ေၾတ ်ဖစ္သၫ္။ ဘယ္အခ္ိႏ္ဟာ မိမိ ကံ ေအကာင္းဆုံး ်ဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာ သိဖို႔ လို အပၸါတယ္

ေလာကီ ကိစၥ ေၾတမြာ ဉာဏ္ ႐ြိသလို အသုံးပါ အခ္စ္ေရး ႏြလုံးသားေရး ကိစၥ စကားေအ်ပာဆိုကိစၥ မြာဒီလိုအခ္ိႏ္ေၾတ မြာ စကားေ်ပာတာက တ်ခားအခ္ိႏၴက္ ပိုေအရးပါသၫ္။ အင္းအိုင္ စမ လၾကၹဲ႕ ေဆးေပး ေဆးယူ ေဆးကု အခ္ိႏၼ္ားၾတင္ အသုံး်ပဳႏိုငၸါသၫ္။ ဤအခ္ိႏ္ မ္ားသၫၼိမိကံ အ်မင့ၦဳံး အခ္ိႏ္ မိမိေန႔နံ အ်မင့ၦဳံး တိုငၳိပ္ေရာက္ေနခ္ိႏ္ေၾတ ်ဖစ္သၫ္။ လိုသလို ညဏ္ ႐ြိသလို သုံးႏိုင္ ပါ သၫ္ ။

Nyein chan zu

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × one =