ဆိုင္ကယ္ ေမာင္းႏွင္သူမ်ား အတြ က္ (၂၀၂၀ ဥပေဒသစ္) ထုတ္ျပန္ လိုက္ၿပီ

ဆိုင္ကယ္ ေမာင္းႏွင္သူမ်ား အတြ က္ (၂၀၂၀ ဥပေဒသစ္) ထုတ္ျပန္ လိုက္ၿပီ

ဆိုင္ကယ္စီးေမာင္းႏွင္သူမ်ားသိရွိေစရန္ (2020-ဥပေဒသစ္)

ယာဥ္နံပါတ္မထင္ရွား =က်ဴးလြန္သည့္ ပုဒ္မ(၈၄-က) ။ အေရးယူသည့္

ပုဒ္မ-၉၄ = ဒဏ္ေငြသုံးသိန္း. ေထာင္ သုံးလ #အျခားနံပါတ္တပ္ =က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၈၄-ခ)။ အေရးယူသည့္ပုဒ္မ-၉၄ =ဒဏ္ေငြ သုံးသိန္း.ေထာင္သုံးလ။ ယာဥ္နံပါတ္ျပားမတပ္=က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၈၄-ဂ)။ အေရးယူသည့္ပုဒ္မ-၉၄ =ဒဏ္ေငြသုံးသိန္း.ေထာင္သုံးလ ။

ဝွီးတက္သက္တမ္းကုန္ =က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၈၀)။အေရးယူသည့္ပုဒ္မ-၉၁ =ဒဏ္ေငြတစ္သိန္း.ေထာင္ တစ္လ။ #ေမာင္းလိုင္စင္မရွိ = က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၈၁-က)။အေရးယူသည့္ပုဒ္မ-၉၁ =ဒဏ္ေငြတစ္သိန္း .ေထာင္ တစ္လ ။ #တျခားသူ၏ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္သုံး =က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၈၁-ဂ)။ အေရး ယူသည့္ပုဒ္မ-၉၁ ။ဒဏ္ေငြတစ္သိန္း . ေထာင္ တစ္လ ။

ယာဥ္မဆင္မျခင္ေမာင္း =က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၈၁-င)၊ အေရးယူသည့္ ပုဒ္မ ၉၁ =ဒဏ္ေငြ တစ္သိန္း.ေထာင္တစ္လ ။ #မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးအရက္မူးလြန္းေမာင္း =က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၈၁-ဇ)။အေရးယူသည့္ပုဒ္မ ၉၁ =ဒဏ္ေငြ တစ္သိန္း .ေထာင္တစ္လ #ေမာင္းလိုင္စင္မပါ = က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၇၅-က)။ အေရးယူသည့္ပုဒ္မ-၈၆ =ဒဏ္ေငြ သုံးေသာင္း ။

ေမာင္းလိုင္စင္သက္တမ္းလြန္ =က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၇၅-ဂ)။ အေရးယူသည့္ပုဒ္မ- ၈၆ =ဒဏ္ေငြ သုံးေသာင္း ။

မီးပိုတပ္ = က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၇၅-ဆ)။အေရးယူသည့္ပုဒ္မ-၈၆ =ဒဏ္ေငြ သုံးေသာင္း ။ #ယာဥ္ေမာင္းစဥ္ဖုန္းအသုံးျပဳ =က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၇၅-ဋ) ။အေရးယူသည့္ပုဒ္-၈၆ =ဒဏ္ေငြ သုံးေသာင္း ။ #ဘက္မွန္မပါ = က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၇၆-က)။ အေရးယူသည့္ပုဒ္မ ၈၇=ဒဏ္ေငြ သုံးေသာင္း ။ ေရွ႕မီးအနိမ့္ေန႔/ည ဖြင့္ေမာင္းရန္ပ်က္ကြက္ = က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၇၆-ခ)။ အေရးယူသည့္ပုဒ္မ ၈၇ = ဒဏ္ေငြသုံးေသာင္း ။

ပါဝါအိတ္ေဇာ အသံထိန္းမပါ =က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၇၆-က)။ အေရးယူသည့္ ပုဒ္မ ၈၇ =ဒဏ္ေငြ သုံးေသာင္း ။ #ဦးထုပ္မေဆာင္း =က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၇၆-ဂ)။ အေရးယုသည့္ပုဒ္မ ၈၇= ဒဏ္ေငြသုံးေသာင္း တို႔ျဖစ္သည္။

သိထားေတာ့
ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ နားလည္ထားတာေပါ့၊
ေစတနာျဖင့္အသိေပး၏

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × two =