မိတ္ေဆြမ်ား အားလုံးအတြက္ … ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ အတြက္ (၁) လစာ ေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြမ်ား အားလုံးအတြက္ … ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ အတြက္ (၁) လစာ ေဟာစာတမ္း

အကြၽႏ္ုပ္၏ ဣဌသေဘာေဆာင္ သည့္ ေကာင္းေသာ ေဟာခ်က္မ်ား မွန္က န္၍ ၊ အနိဌသေဘာေဆာင္ သည့္ မေကာင္းေသာ ေဟာခ်က္မ်ား တက္တက္ စင္ေအာင္ လြဲမွားပါေစသတည္း။ …. ။

မိတ္ေဆြတို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို အစဥ္လိုလားေသာ

မင္းသိမ္းခိုင္ (ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း)

unicode

မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးအတြက္ …၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ အတြက္ (၁) လစာ ေဟာစာတမ္း

အကြၽႏ္ုပ္၏ ဣဌသေဘာေဆာင္သည့္ ေကာင္းေသာေဟာ ခ်က္မ်ား မွန္ကန္၍ ၊ အနိဌသေဘာေဆာင္သည့္ မေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲမွားပါေစသတည္း။ …. ။

မိတ္ေဆြတို႔၏ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို အစဥ္လို လားေသာ

မင္းသိမ္းခိုင္ (ေ႐ႊရမ္း ထူးလင္း)

ဆရာႀကီးအား ေလးစားစြာျဖင့္

Add a Comment

Your email address will not be published.

sixteen + 4 =