(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ဆုကို စစ္ေတြၿမိဳ႕ ႐ြာႀကီး ေတာင္ရပ္ကြက္ မွ ကေလးေမာင္ႏွမ ႏွစ္ဦးမွ ဆြတ္ခူး

(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ဆုကို စစ္ေတြၿမိဳ႕ ႐ြာႀကီး ေတာင္ရပ္ကြက္ မွ ကေလးေမာင္ႏွမ ႏွစ္ဦးမွ ဆြတ္ခူး

(၁၆)ႀကီမ္ေျမာက္ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆုကို စစ္ေတြၿမိဳ႕ ႐ြာႀကီးေတာင္ရပ္ကြက္မွ ကေလးေမာင္ႏွမ ႏွစ္ဦး မွ ဆြတ္ခူး ရရွိသြားတာျဖစ္ပါတယ္။

(၁၆)ႀကီမ္ေျမာက္ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ဆုကို စစ္ေတြၿမိဳ႕ ႐ြာႀကီးေတာင္ရပ္ကြက္မွ ကေလးေမာင္ႏွမ ႏွစ္ဦးမွ ဆြတ္ခူးရရွိသြား တာျဖစ္ပါတယ္။

Source-Khing She War Lottery Shop