ယေန႔ ထြက္ တဲ့ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ “ေအာင္ဘာေလ” ထီေပါက္ စဥ္ (ကိုယ္တိုင္ ထီတိုက္ ၾကပါ။)

ယေန႔ ထြက္ တဲ့ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ “ေအာင္ဘာေလ” ထီေပါက္ စဥ္ (ကိုယ္တိုင္ ထီတိုက္ ၾကပါ။)

ယေန႔ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ဖြင့္သည့္ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္…

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ
ဃ ၃၁၃၁၀၂
သိန္းတစ္ေသာင္း
ထ ၃၄၁၂၂၂

သိန္းငါး ေထာင္
ဝ ၅၇၇၁၁၄
ကဂ ၃၈၈၉၈၀

သိန္းႏွစ္ ေထာင္
ရ ၉၅၀၁၀၆
စ ၈၁၀၁၂၂
ဝ ၉၇၆၅၈၅

သိန္းတစ္ေထာင္
မ ၇၅၅၆၂၆
ည ၆၈၆၉၅၀
ဃ ၂၅၅၅၅၉

သိန္းငါးရာဆု ႀကီးမ်ား
ကဂ ၄၇၈၄၁၈
ဏ ၅၅၈၂၅၄
ခ ၁၅၀၅၂၅

စ ၉၈၆၁၁၀
ယ ၃၈၃၁၉၀
ဆ ၅၄၁၅၃၆
ဈ ၅၂၂၇၉၀

ကက ၇၁၄၀၉၉
ကဂ ၁၈၁၈၃၃
ဍ ၈၂၁၁၇၆
ထ ၈၄၀၈၆၅

ဆယ္သိန္းမွ သိန္း(၁၅၀၀၀)အထိ အကၡရာ နဲ႔ ဂဏန္း အားလုံးအစဥ္လိုက္တူမွရမည္။ မတူရင္ဘာမွမရပါ။

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ (၃) သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း (၅) လုံး အစဥ္လိုက္တူမွရမည္။

လ ၆၇၃၁၀
စ္ ၂၁၈၈၆
မ ၇၁၅၅၆
ဒ ၅၁၄၄၃

ကက ၉၉၅၅၄
ယ ၂၇၆၄၉
တ ၇၅၄၉၇
ဠ ၃၃၆၁၇

အ ၃၇၉၆၂
ယ ၉၆၂၄၄
စ ၃၅၂၄၃
ဓ ၈၂၁၅၄

ည ၇၈၄၂၃
ကဂ ၆၁၈၀၇
ယ ၅၁၂၀၃

စ ၃၃၆၅၇
ဒ ၁၁၆၈၆

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၂)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း (၄) လုံးအစဥ္လိုက္တူမွရမည္။

ယ ၂၇၈၆
ယ ၃၃၂၂
ဟ ၅၈၄၀
ကဂ ၉၉၁၉

ဘ ၈၁၄၄
ကက ၂၅၂၃
ဎ ၇၅၄၅
က ၄၃၇၁

ကခ ၆၁၉၉
စ ၇၄၃၁
ဟ ၈၀၁၆
ဈ ၄၉၆၆

င ၁၂၈၀
ကက ၁၇၅၁
မ ၅၃၃၉

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ (၁) သိန္း ဆု အကၡရာနဲ႔ ေရွ႕ဂဏန္း (၅) လုံးအစဥ္လိုက္တူမွရမည္။

ထ ၂၀၂
ဃ ၆၈၀
ကဃ ၉၉၁
ဆ ၁၂၈

ထ ၄၈၀
ကဂ ၅၈၅
ကင ၂၇၁
မ ၄၃၅

ဗ ၁၈၅
အ ၇၉၁
ဓ ၁၆၂
ဝ ၇၇၇

ဌ ၈၃၉
က ၄၆၀
ဒ ၄၉၄
ဘ ၉၅၈

ေဝေဝဆာဆာ ပေဒသာ (၅)ေသာင္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း (၂) လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္။

စ ၉၄
အ ၅၆
ဓ ၁၉
ကဂ ၂၃

ခ ၉၉
န ၁၃
ကခ ၄၇
ဋ ၆၀

ဠ ၉၆
ဆ ၅၀
ဗ ၉၁
ဂ ၅၅

က ၂၈
ဈ ၄၇
ကဂ ၂၁
ဝ ၂၈

ထီဖြင့္ပြဲမၿပီးေသးပါ။ ေသခ်ာေအာင္ ထီေပါက္စဥ္ေပါင္းခ်ဳပ္ နဲ႔ ျပန္တိုက္ေပးၾကပါ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + three =