ကမာၻ႔ စံခ်ိန္ ခ်ိဳးေတာ့ မည့္ ျမန္မာျပည္ က ဘိုးသက္ရွည္

ကမာၻ႔ စံခ်ိန္ ခ်ိဳးေတာ့ မည့္ ျမန္မာျပည္ က ဘိုးသက္ရွည္

အသက္ ၁၁၉ ႏွစ္ျပည့္ ေတာ့မည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေခါင္လံဖူး ၿမိဳ႕နယ္ ဖမ္တုံ႐ြာမွ ဦးဆမ္ဘုံဒီး ျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေခါင္လံဖူးၿမိဳ႕နယ္ ဖမ္တုံ႐ြာမွ မွတ္ပုံတင္အ မွတ္ ၁/ခဖဒ(ႏိုင္) ၀၀၈၉၁၁ ကိုင္ေဆာင္ေသာ ရဝမ္ လူမ်ိဴး ဦးဆမ္ဘုံဒီး၏ အိမ္ေထာင္စု၌ ေဖာ္ျပခ်က္ အရ ၎ ၏ ေမြးသကၠရာဇ္ မွာ(၁၃.၆.၁၈၉၇) ျဖစ္ၿပီး

ယခုလာမည့္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔ တြင္ အသက္ ၁၁၉ ႏွစ္ ျပည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဦးဆမ္ဘုံဒီးသည္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အတိတ္သမိုင္း မ်ားကို ျပန္လည္ ေျပာျပႏိုင္ၿပီး ငယ္႐ြယ္စဥ္ အခါက ပူတာအိုၿမိဳ႕ သို႔ တစ္ႀကိမ္ ေရာက္ဖူးေၾကာင္း၊ ကြမ္း ေဆးလိပ္ အရက္ ေသာက္ သုံးျခင္း မရွိေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

လက္ရွိ အခ်ိန္ ကမာၻ႔ ဂရင္းနစ္ မွတ္တမ္းတြင္ ကမာၻ႔အသက္ ႀကီးဆုံး အမ်ိဳးသား မွာ အသက္ ၁၁၂ ႏွစ္ အ႐ြယ္ အစၥေရး လူမ်ိဴး Yisrael Kristal ျဖစ္ၿပီးသူ၏ ေမြးသကၠရာဇ္ မွာ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ၁၉၀၃ ျဖစ္သည္။

crd : panpyoelat