ဗုဒၶ ရဲ႕ ေျခရာေတာ္ အစစ္ပါ လိုရာ ဆုေတာင္းၿပီး ရွဲပါ ကိုယ္ေတြ႕ပါ သူမ်ားေတြလဲ ဖူးရေအာင္ ရွဲေပး ၾကေနာ္

ဗုဒၶ ရဲ႕ ေျခရာေတာ္ အစစ္ပါ လိုရာ ဆုေတာင္းၿပီး ရွဲပါ ကိုယ္ေတြ႕ပါ သူမ်ားေတြလဲ ဖူးရေအာင္ ရွဲေပး ၾကေနာ္

ဗုဒၶရဲ႕ ေျခရာေတာ္ အစစ္ပလိုရာ ဆုေတာင္းၿပီး ရွဲပါ ကိုယ္ေတြ႕ပါသူမ်ားေတြလဲ ဖူးရေအာင္ ရွဲေပးၾကေနာ္ ဗုဒၶ ရဲ႕ ေျခရာေတာ္ အစစ္ပါလိုရာ ဆုေတာင္းၿပီး ရွဲပါ ကိုယ္ေတြ႕ ပါသူမ်ားေတြလဲ ဖူးရေအာင္ ရွဲေပးၾကေနာ္

ဗုဒၶရဲ႕ ေျခရာေတာ္ အစစ္ပလိုရာ ဆုေတာင္းၿပီး ရွဲပါ ကိုယ္ေတြ႕ပါသူမ်ားေတြလဲ ဖူးရေအာင္ ရွဲေပးၾကေနာ္ဗုဒၶရဲ႕ ေျခရာေတာ္ အစစ္ပါလိုရာ ဆုေတာင္းၿပီး ရွဲပါ ကိုယ္ေတြ႕ ပါသူမ်ားေတြလဲ ဖူးရေအာင္ ရွဲေပးၾကေနာ္

crd : panpyoelat

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × one =