ယေန႔ လျပည့္ေန႔ တြင္ ျပဳလုပ္ရမယ့္ ကံပြင့္ ကံျမင့္ အႀကံအစည္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစမည့္ ယၾတာ

ယေန႔ လျပည့္ေန႔ တြင္ ျပဳလုပ္ရမယ့္ ကံပြင့္ ကံျမင့္ အႀကံအစည္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစမည့္ ယၾတာ

ကံံပြင့္ ကံျမႇင့္ေစရန္ လျပည့္ေန႔ (5.6.2020) တြင္သာ ျပဳလုပ္ ရမယ့္ ယၾတာ

ႏွင္းဆီပန္း(၅) ပြင့္္

သေျပပန္း(၅ ခက္

လမုန႔္(၅)ခုတို႔အား လင္ဗန္း တစ္ခ်ပ္ ထဲတြင္ လွပေအာင္ျပင္ဆင္၍ ထည့္ၿပီး ဖေယာင္းတိုင္(၅)တိုင္ |အေမြးတိုင္(၅)တိုင္|ေသာက္ေတာ္ေရ(၅)ခြက္စီကိုလည္း ဘုရားရွင္ အား ဆက္ ကပ္ လႉဒါန္ းပါ ။ အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါးအား ရည္စူ းကပ္လႉ ပူေဇာ္ရင္း ေအာက္ပါ အတိုင္း ေလးေလး နက္နက္ ဆုေတာင္းေပး ပါ ။

ဘုရားရွင္ အမႉးရွိေသာ အနႏၲ ငါးပါးအား ရည္မွန္း ၍ ရည္စူး ၍ ႏွင္းဆီပန္း (၅)ပြင့္တိုျဖင့္ လည္းေကာင္း| သေျပပန္း(၅)ခက္တို႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း| လမုန႔္(၅)ခု တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း| ဖေယာင္းတိုင္(၅)တိုင္ တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း| အေမြးတိုင္(၅)တိုင္တို႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း| ေရေတာ္(၅)ခြက္တို႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း ကပ္လႉ ပူေဇာ္ ကန္ေတာ့ ပါ ၏ ။

ဤသစၥာ မွန္ကန္ပါက| ဤမွန္ေသာ သစၥာ စကားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း| ဤမွန္ေသာ သစၥာတန္ခိုးေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း| အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ| အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာ| အရပ္ ဆယ္မ်က္ႏွာတို႔မွ ေငြေၾကး|စည္းစိမ္ဥစၥာ| ရတနာ မ်ားစြ ာတို႔ သည္ လည္းေကာင္း| စိန္ေ႐ႊရတနာ| ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ မ်ားစြာ တို႔သည္ လည္းေကာင္း |အလုပ္အကိုင္| အႀကံအစည္ ကိစၥမ်ားစြာ တို႔သည္ လည္းေကာင္း လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ ဝင္ေရာက္ လာၾကပါေစ သတည္း ။

လ်င္ျမန္စြာ ဝင္လာမစဲ |တသဲသဲ စည္ကား လာၾကပါေစ| ေရာက္ရွိ လာၾက ပါေစကုန္သတည္း ‘ဟူ၍ (၅)ႀကိမ္ |(၅)ခါတိတိ ႐ြတ္ဆို ဆုေတာင္းေပး ရပါမည္။ လျပည့္ေန႔မွ စ၍ ကံပြင့္ကံျမင့္ အႀကံအစည္ အလုပ္အကိုင္ မ်ားေအာင္ျမင္ ၾကပါေစ ။

ဆရာေက်ာ္ေဇာဟိန္း

Ph09256029906 Ph09766470530

Add a Comment

Your email address will not be published.

three × four =