အမႈိက္ပုံးေတြ ကား နဲ႔ တိုက္ၿပီး ရန္ကုန္ ဆိုတာ တ႐ုတ္ျပည္ကြတဲ့ ေျပာေနတဲ့ ေဆးကြဲေနတဲ့ တ႐ုတ္ video ..

အမႈိက္ပုံးေတြ ကား နဲ႔ တိုက္ၿပီး ရန္ကုန္ ဆိုတာ တ႐ုတ္ျပည္ကြတဲ့ ေျပာေနတဲ့ ေဆးကြဲေနတဲ့ တ႐ုတ္ video ..

ေပၚတင္ရင့္တဲ့ တ႐ုတ္သူေျပာေနတာ သူကတ႐ုတ္ သူခုေနတာ လည္းတ႐ုတ္ျပည္ဘဲတဲ့ ။ ေဆး ကြဲတာလား အရက္မူးတာလား မင္းဓမၼလမ္း မရမ္းကုန္းတ႐ုတ္လူမ်ိဳး လို႔ေျပာတယ္။

ႏိုင္ငံသားလား ခိုးဝင္ လာတာလား တရားဝင္ေနထိုင္တား မသိ လမ္းေဘးက စည္ပင္ အမႈိက္ပုံးေတြမူးၿပီးကားနဲ႔တိုက္ေမာင္းေျပး တာလမ္း ဖလက္ေဖာင္း ေက်ာ္မွာကားထိုးရပ္သြားလို ေတာ္ေသးတယ္။တာဝန္ရွိသူေတြလာရာက္စစ္ေဆးေမးျမန္း တာေတာင္မခန႔္ေလးစားနဲ႔ငါတ႐ုပ္လူမ်ိဳးႀကီးပဲေျပာေနတယ္ျမန္မာျပည္ႀကီး ဥပေဒစိုးမိုးပါေစ။ Video credit myo thant

အမႈိက္ပုံးေတြ ကားနဲ႔တိုက္ၿပီး ရန္ကုန္ ဆိုတာ တ႐ုတ္ျပည္ကြတဲ့ေျပာေနတဲ့ ေဆးကြဲေနတဲ့တ႐ုတ္ ဗီဒီယို ေပၚတင္ရင့္တဲ့တ႐ုတ္သူေျပာေနတာ သူကတ႐ုတ္ သူခုေနတာလည္းတ႐ုတ္ျပည္ဘဲတဲ့ ။ေဆး ကြဲတာလား အရက္မူးတာလား မင္းဓမၼလမ္း မရမ္းကုန္းတ႐ုတ္လူမ်ိဳး လို႔ေျပာတယ္။

ႏိုင္ငံသားလား ခိုးဝင္လာတာလား တရားဝင္ေနထိုင္တား မသိ လမ္းေဘးက စည္ပင္ အမႈိက္ပုံးေတြမူးၿပီးကား နဲ႔တိုက္ေမာင္းေျပး တာလမ္း ဖလက္ေဖာင္း ေက်ာ္မွာ ကားထိုးရပ္သြား လိုေတာ္ေသးတယ္။ တာဝန္ရွိသူေတြလာရာက္စစ္ေဆးေမးျမန္း တာေတာင္မခန႔္ေလးစားနဲ႔ငါတ႐ုပ္လူမ်ိဳးႀကီးပဲေျပာေနတယ္ျမန္မာျပည္ႀကီး ဥပေဒစိုးမိုးပါေစ။

Video credit myo thant

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − ten =