ဇြန္လ (၁) ရက္မွ (၁၅) ရက္ထိ မီတာ သုံးစြဲခ ( ၇၅) ယူနစ္ အလကား ထပ္ေပးမည္

ဇြန္လ (၁) ရက္မွ (၁၅) ရက္ထိ မီတာ သုံးစြဲခ ( ၇၅) ယူနစ္ အလကား ထပ္ေပးမည္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇြန္လ ၉ ရက္ ။ ။ ႏွစ္လဆက္ ယူနစ္ ၁၅၀ ကင္းလြတ္ ခြင့္ျပဳ ၿပီးေနာက္ တတိယအႀကိမ္ အျဖစ္ ယခုကဲ့ သို႔ ထပ္မံ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္

ဇြန္လ ၁ ရက္ မွ ၁၅ ရက္ထိ ကာလ အတြင္း ျပည္သူမ်ား ၊ ဘာသာေရး အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္း အတြက္ အိမ္သုံး အမ်ိဳးအစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈ ကို ၇၅ ယူနစ္ထိ ကင္းလြတ္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန က ယေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ လိုက္ သည္ ။

ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ ၊ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဗဟိုေကာ္မတီမွ (COMID-19) ေရာဂါပိုး ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ကို ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါ သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန မ်ားမွ Corona-virus Disease 2019 (COVID-19) ကာကြယ္ ၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တားဆီးေရး အတြက္ (၃၁-၅၂၀၂၀) ရက္ေန႔အထိ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန႔္၊ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ၊ ျပည္သူသို႔ ပန္ၾကားခ်က္၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား (ေလွ်ာ့ေပး ရန္ လမ္းၫႊန္ ထားေသာ ကိစၥရပ္ မ်ား မပါ) အား (၁၅-၆-၂၀၂၀) ရက္ေန႔အထိ ရက္တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ေဆာင္ ႐ြက္သြား ရန္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ သတင္း ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေၾကာင္း

CovID-19 ေရာဂါကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး တိုးျမႇင့္ ခဲ့သည့္ ဇြန္လ (၁) ရက္မွ (၁၅) ရက္အထိ ကာလအတြင္း ျပည္သူမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းလူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ား ( သံ႐ုံးမ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား( မပါ ) အတြက္ အိမ္သုံးအမ်ိဳးအစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈ (၇၅) ယူနစ္ အထိ ေငြေၾကးေကာက္ ခံမႈ ကင္းလြတ္ခြင့္ (အခမဲ့) ကို ထပ္မံေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ထား သည္ ။

ဆက္လက္၍ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ သုံးစြဲခဲ့ေသာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈယူနစ္မ်ား အနက္ မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈ (၁) ယူနစ္မွ (၇၅) ယူနစ္အထိ သုံးစြဲသူမ်ားကို သုံးစြဲယူနစ္အလိုက္ ဓာတ္အားခ က်သင့္ေငြ ကင္းလြတ္ခြင့္ (အခမဲ့) ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အိမ္သုံး အမ်ိဳးအစား ၌ လွ်ပ္စစ္မီးသုံးစြဲသူမ်ားမွ (၇၆) ယူနစ္ႏွင့္ အထက္ သုံးစြဲမႈမ်ားအား အလႊာလိုက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏႈန္း ထားမ်ား အတိုင္း ေပးေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အထူး ကိစၥတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ ခဲ့ေသာ အိမ္သုံးမဟုတ္သည့္ အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါဝင္ သည့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား အုပ္စုမွ ျပည္တြင္း လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ အပ က်န္သုံးစြဲသူမ်ား အားလုံးသည္ ယခင္သတ္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ား အတိုင္း ေပးေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်စ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာန က သတင္းထုတ္ျပန္ ထား သည္ ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − 2 =