ဆရာဇင္ေယာ္နီ ၏ (ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ မွ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ) တစ္ပတ္စာ မေနာမယ ေဟာစာတမ္း

ဆရာဇင္ေယာ္နီ ၏ (ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ မွ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ) တစ္ပတ္စာ မေနာမယ ေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြတို႔ ခ်ိန္ဆႏိုင္ ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာ စာတမ္း

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔ အထိ ကံ ဉာဏ္ ဝီရိယ သုံးခ်က္လုံး အားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏိုင္ၾက ပါေစေသာ္ …

ကံ ဉာဏ္ ဝီရိယ သုံးခ်က္လုံးအားေကာင္းေအာင္

ႀကိဳးပမ္းေတာ္ မူႏိုင္ၾကပါေစေသာ္ …

ဇင္ေယာ္နီ

Credit : manawmayajournal

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + ten =